Исторически речник
съложтII  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
съложтсъложѫ, съложѹсъложшсъложтъ, съложть, съложтсъложмъ, съложмь, съложм, съложмосъложте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
съложѧтъ, съложѧть, съложѧтсъложвѣсъложтасъложтесъложсълож
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
съложмъ, съложмь, съложмсъложтесъложвѣсъложтасъложхъ, съложхь, съложхсълож
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
съложсъложхомъ, съложхомь, съложхом, съложхмꙑсъложстесъложшѧ, съложшѫ, съложша, съложше, съложхѫсъложховѣсъложста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
съложстесъложаахъ, съложахъ, съложаахь, съложахь, съложаах, съложахсъложааше, съложашесъложааше, съложашесъложаахомъ, съложахомъ, съложаахомь, съложахомь, съложаахом, съложахомсъложаашете, съложашете, съложаасте, съложасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
съложаахѫ, съложахѫ, съложаахѹ, съложахѹсъложааховѣ, съложаховѣсъложаашета, съложашета, съложааста, съложастасъложаашете, съложашете, съложаасте, съложасте
съложт -съложѫ -съложш св Възстановя, възмездя [щета] т тако въ мноꙁѣ молтвѣ сповѣданмъ тъно краденѹѹмѹ съложвъ ꙁлатомь л сьребромъ прнест. т тъгда мѫкꙑ да ꙁбѫдетъ ловѣкъ тъ С 42.23 Изч С Гр ἐξομοιόω Вж. при съложтI Нвб