Исторически речник
съконьават сѧ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
съконьават сѧсъконьаваѭ, съконьаваѫ, съконьаваѧ, съконьаваюсъконьаваш, съконьаваеш, съконьаваашсъконьаватъ, съконьаваетъ, съконьаваатъ, съконьавать, съконьаваеть, съконьаваать, съконьават, съконьавает, съконьаваатсъконьавамъ, съконьаваемъ, съконьаваамъ, съконьавамь, съконьаваемь, съконьаваамь, съконьавам, съконьаваем, съконьаваам, съконьавамо, съконьаваемо, съконьаваамосъконьавате, съконьаваете, съконьаваате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
съконьаваѭтъ, съконьаваѫтъ, съконьаваѧтъ, съконьаваютъ, съконьаваѭть, съконьаваѫть, съконьаваѧть, съконьавають, съконьаваѭт, съконьаваѫт, съконьаваѧт, съконьаваютсъконьававѣ, съконьаваевѣ, съконьаваавѣсъконьавата, съконьаваета, съконьаваатасъконьавате, съконьаваете, съконьаваатесъконьавасъконьава
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
съконьавамъ, съконьавамь, съконьавамсъконьаватесъконьававѣсъконьаватасъконьавахъ, съконьавахь, съконьавахсъконьава
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
съконьавасъконьавахомъ, съконьавахомь, съконьавахом, съконьавахмꙑсъконьавастесъконьавашѧ, съконьавашѫ, съконьаваша, съконьаваше, съконьавахѫсъконьаваховѣсъконьаваста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
съконьавастесъконьаваахъ, съконьавахъ, съконьаваахь, съконьавахь, съконьаваах, съконьавахсъконьавааше, съконьавашесъконьавааше, съконьавашесъконьаваахомъ, съконьавахомъ, съконьаваахомь, съконьавахомь, съконьаваахом, съконьавахомсъконьаваашете, съконьавашете, съконьаваасте, съконьавасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
съконьаваахѫ, съконьавахѫ, съконьаваахѹ, съконьавахѹсъконьавааховѣ, съконьаваховѣсъконьаваашета, съконьавашета, съконьавааста, съконьавастасъконьаваашете, съконьавашете, съконьаваасте, съконьавасте
съконьават сѧ -съконьаваѭ сѧ -съконьаваш сѧ несв 1. Свършвам се, довършвам се, бивам завършен, отивам към своя край  ꙗко молтвънаа словеса съконьаваахѫ сꙙ. ште нцѹ лежꙙштѹ болꙙштѹѹмѹ. господь творꙙ вол҄ѫ въгодьнкомъ свомъ. тъ ѹслꙑшавъ  раба свого молтвꙑ.  обльгъа братꙋ томѹ ратъ С 276.17—18 Изпълвам се, приближавам се [за време]. бꙑстъ же егда съконьаваахѫ сѧ дьнье въсхожденю его М Лк 9.51 З 2. Постъпвам, държа се като някого рее бъ къ авраамѹ крат вьпль содомъскъ  гоморьскъ де къ мьнѣ съшъдъ ѹбо вждѫ. аште по плштѹ хъ прходꙙштѹѹмѹ къ мьнѣ съконьаваѭтъ сꙙ. аште л да раꙁѹмѣѭ вѣдꙙ с вьса прѣжде бꙑтꙗ мъ С 305.2—3 Срв. С305.8 С306.6 3. Прен. Чезна, погивам коль въꙁлюблена селъ твоѣ гі сілъ. желаетъ ї сконьаваетъ сѩ дша моѣ СП 83.3 Изч СП С Гр συμπληρόομαι διαπεραίνομαι συντελέομαι ἐκλείπω сконьават сѩ Вж. при съконьават Нвб