Исторически речник
съкаꙁоват  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
съкаꙁоватсъкаꙁѹѭ, съкаꙁѹѫ, съкаꙁѹѧ, съкаꙁѹюсъкаꙁѹш, съкаꙁѹеш, съкаꙁѹѹшсъкаꙁѹтъ, съкаꙁѹетъ, съкаꙁѹѹтъ, съкаꙁѹть, съкаꙁѹеть, съкаꙁѹѹть, съкаꙁѹт, съкаꙁѹет, съкаꙁѹѹтсъкаꙁѹмъ, съкаꙁѹемъ, съкаꙁѹѹмъ, съкаꙁѹмь, съкаꙁѹемь, съкаꙁѹѹмь, съкаꙁѹм, съкаꙁѹем, съкаꙁѹѹм, съкаꙁѹмо, съкаꙁѹемо, съкаꙁѹѹмосъкаꙁѹте, съкаꙁѹете, съкаꙁѹѹте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
съкаꙁѹѭтъ, съкаꙁѹѫтъ, съкаꙁѹѧтъ, съкаꙁѹютъ, съкаꙁѹѭть, съкаꙁѹѫть, съкаꙁѹѧть, съкаꙁѹють, съкаꙁѹѭт, съкаꙁѹѫт, съкаꙁѹѧт, съкаꙁѹютсъкаꙁѹвѣ, съкаꙁѹевѣ, съкаꙁѹѹвѣсъкаꙁѹта, съкаꙁѹета, съкаꙁѹѹтасъкаꙁѹте, съкаꙁѹете, съкаꙁѹѹтесъкаꙁѹсъкаꙁѹ
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
съкаꙁѹмъ, съкаꙁѹмь, съкаꙁѹмсъкаꙁѹтесъкаꙁѹвѣсъкаꙁѹтасъкаꙁовахъ, съкаꙁовахь, съкаꙁовахсъкаꙁова
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
съкаꙁовасъкаꙁовахомъ, съкаꙁовахомь, съкаꙁовахом, съкаꙁовахомꙑсъкаꙁовастесъкаꙁовашѧ, съкаꙁовашѫ, съкаꙁоваша, съкаꙁоваше, съкаꙁовахѫсъкаꙁоваховѣсъкаꙁоваста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
съкаꙁовастесъкаꙁоваахъ, съкаꙁовахъ, съкаꙁоваахь, съкаꙁовахь, съкаꙁоваах, съкаꙁовахсъкаꙁовааше, съкаꙁовашесъкаꙁовааше, съкаꙁовашесъкаꙁоваахомъ, съкаꙁовахомъ, съкаꙁоваахомь, съкаꙁовахомь, съкаꙁоваахом, съкаꙁовахомсъкаꙁоваашете, съкаꙁовашете, съкаꙁоваасте, съкаꙁовасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
съкаꙁоваахѫ, съкаꙁовахѫ, съкаꙁоваахѹ, съкаꙁовахѹсъкаꙁовааховѣ, съкаꙁоваховѣсъкаꙁоваашета, съкаꙁовашета, съкаꙁовааста, съкаꙁовастасъкаꙁоваашете, съкаꙁовашете, съкаꙁоваасте, съкаꙁовасте
съкаꙁоват -съкаꙁѹѭ -съкаꙁѹш несв Разказвам, говоря, казвам многа же  о сѫдьнѣѣмь дьн съкаꙁова словеса. многа же  о цѣсарьств небесьнѣѣмь С 412.27 Изч С Гр διέρχομαι Вж. при съкаꙁат Нвб