Исторически речник
съꙁьдат сѧ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
съꙁьдат сѧсъꙁждѫ, съꙁждѹсъꙁждешсъꙁждетъ, съꙁждеть, съꙁждетсъꙁждемъ, съꙁждемь, съꙁждем, съꙁждемосъꙁждете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
съꙁждѫтъ, съꙁждѹтъ, съꙁждѫть, съꙁждѹть, съꙁждѫт, съꙁждѹтсъꙁждевѣсъꙁждетасъꙁждетесъꙁждсъꙁжд
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
съꙁждмъ, съꙁждѣмъ, съꙁждамъ, съꙁждмь, съꙁждѣмь, съꙁждамь, съꙁждм, съꙁждѣм, съꙁждамсъꙁждте, съꙁждѣте, съꙁждатесъꙁждвѣ, съꙁждѣвѣ, съꙁждавѣсъꙁждта, съꙁждѣта, съꙁждатасъꙁьдахъ, съꙁьдахь, съꙁьдахсъꙁьда
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
съꙁьдасъꙁьдахомъ, съꙁьдахомь, съꙁьдахом, съꙁьдахмꙑсъꙁьдастесъꙁьдашѧ, съꙁьдашѫ, съꙁьдаша, съꙁьдаше, съꙁьдахѫсъꙁьдаховѣсъꙁьдаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
съꙁьдастесъꙁьдаахъ, съꙁьдахъ, съꙁьдаахь, съꙁьдахь, съꙁьдаах, съꙁьдахсъꙁьдааше, съꙁьдашесъꙁьдааше, съꙁьдашесъꙁьдаахомъ, съꙁьдахомъ, съꙁьдаахомь, съꙁьдахомь, съꙁьдаахом, съꙁьдахомсъꙁьдаашете, съꙁьдашете, съꙁьдаасте, съꙁьдасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
съꙁьдаахѫ, съꙁьдахѫ, съꙁьдаахѹ, съꙁьдахѹсъꙁьдааховѣ, съꙁьдаховѣсъꙁьдаашета, съꙁьдашета, съꙁьдааста, съꙁьдастасъꙁьдаашете, съꙁьдашете, съꙁьдаасте, съꙁьдасте
съꙁьдат сѧ -съꙁждѫ сѧ -съꙁждеш сѧ св Насърча се, окуража се не съв(ѣс)тъ л емѹ немощнѹ сѫщѹ. съꙃ()ждетъ сѧ ѣст долѡжрътвънаѣ Е 3б 3—4 Изч Е Гр οἰκοδομέομαι сьꙃьдат сѧ Вж. при съꙁьдат Нвб