Исторически речник
съꙁꙑват  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
съꙁꙑватсъꙁꙑваѭ, съꙁꙑваѫ, съꙁꙑваѧ, съꙁꙑваюсъꙁꙑваш, съꙁꙑваеш, съꙁꙑваашсъꙁꙑватъ, съꙁꙑваетъ, съꙁꙑваатъ, съꙁꙑвать, съꙁꙑваеть, съꙁꙑваать, съꙁꙑват, съꙁꙑвает, съꙁꙑваатсъꙁꙑвамъ, съꙁꙑваемъ, съꙁꙑваамъ, съꙁꙑвамь, съꙁꙑваемь, съꙁꙑваамь, съꙁꙑвам, съꙁꙑваем, съꙁꙑваам, съꙁꙑвамо, съꙁꙑваемо, съꙁꙑваамосъꙁꙑвате, съꙁꙑваете, съꙁꙑваате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
съꙁꙑваѭтъ, съꙁꙑваѫтъ, съꙁꙑваѧтъ, съꙁꙑваютъ, съꙁꙑваѭть, съꙁꙑваѫть, съꙁꙑваѧть, съꙁꙑвають, съꙁꙑваѭт, съꙁꙑваѫт, съꙁꙑваѧт, съꙁꙑваютсъꙁꙑвавѣ, съꙁꙑваевѣ, съꙁꙑваавѣсъꙁꙑвата, съꙁꙑваета, съꙁꙑваатасъꙁꙑвате, съꙁꙑваете, съꙁꙑваатесъꙁꙑвасъꙁꙑва
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
съꙁꙑвамъ, съꙁꙑвамь, съꙁꙑвамсъꙁꙑватесъꙁꙑвавѣсъꙁꙑватасъꙁꙑвахъ, съꙁꙑвахь, съꙁꙑвахсъꙁꙑва
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
съꙁꙑвасъꙁꙑвахомъ, съꙁꙑвахомь, съꙁꙑвахом, съꙁꙑвахмꙑсъꙁꙑвастесъꙁꙑвашѧ, съꙁꙑвашѫ, съꙁꙑваша, съꙁꙑваше, съꙁꙑвахѫсъꙁꙑваховѣсъꙁꙑваста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
съꙁꙑвастесъꙁꙑваахъ, съꙁꙑвахъ, съꙁꙑваахь, съꙁꙑвахь, съꙁꙑваах, съꙁꙑвахсъꙁꙑвааше, съꙁꙑвашесъꙁꙑвааше, съꙁꙑвашесъꙁꙑваахомъ, съꙁꙑвахомъ, съꙁꙑваахомь, съꙁꙑвахомь, съꙁꙑваахом, съꙁꙑвахомсъꙁꙑваашете, съꙁꙑвашете, съꙁꙑваасте, съꙁꙑвасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
съꙁꙑваахѫ, съꙁꙑвахѫ, съꙁꙑваахѹ, съꙁꙑвахѹсъꙁꙑвааховѣ, съꙁꙑваховѣсъꙁꙑваашета, съꙁꙑвашета, съꙁꙑвааста, съꙁꙑвастасъꙁꙑваашете, съꙁꙑвашете, съꙁꙑваасте, съꙁꙑвасте
съꙁꙑват -съꙁꙑваѭ -съꙁꙑваш несв 1. Свиквам, призовавам някого влко гі бже. прꙁꙑваѩ праведьнкꙑ на стъбѫ. ꙇ грѣшънкꙑ на покаане. ꙇ каѭщѧѩ сѧ съꙁꙑваѩ. тꙑ прꙇм покаане СЕ 74а 14 дꙿнесь съ аћлꙑ. радостьѭ бо творецъ. слꙑ нбсънꙑѩ. съꙁꙑваетъ глѧ. радѹте сѧ со мноѭ СЕ 85b 11 2. Каня, поканвам някого  пршедъ въ домъ. съꙁꙑваатъ дрѹгꙑ  сѫсѣдꙑ глѧ мъ. радѹте сѧ съ мъноѭ ѣко обрѣтъ овъцѫ моѭ погꙑбъшѫѭ М Лк 15.6 З  обрѣтъш съꙁꙑваатъ дрѹгꙑ.  сѫсѣдꙑнѧ глѭшт. радѹте сѧ съ мъноѭ. ѣко обрѣтъ драгмѫ ѭже погѹбхъ М Лк 15.9 З Изч М З СЕ Гр συγκαλέω Вж. при съꙁъват Нвб