Исторически речник
съꙁъват  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
съꙁъватсъꙁовѫ, съꙁовѹсъꙁовешсъꙁоветъ, съꙁоветь, съꙁоветсъꙁовемъ, съꙁовемь, съꙁовем, съꙁовемосъꙁовете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
съꙁовѫтъ, съꙁовѹтъ, съꙁовѫть, съꙁовѹть, съꙁовѫт, съꙁовѹтсъꙁовевѣсъꙁоветасъꙁоветесъꙁовсъꙁов
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
съꙁовѣмъ, съꙁовѣмь, съꙁовѣмсъꙁовѣтесъꙁовѣвѣсъꙁовѣтасъꙁъвахъ, съꙁвахъ, съꙁъвахь, съꙁвахь, съꙁъвах, съꙁвахсъꙁъва, съꙁва
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
съꙁъва, съꙁвасъꙁъвахомъ, съꙁвахомъ, съꙁъвахомь, съꙁвахомь, съꙁъвахом, съꙁвахом, съꙁъвахмꙑ, съꙁвахмꙑсъꙁъвасте, съꙁвастесъꙁъвашѧ, съꙁвашѧ, съꙁъвашѫ, съꙁвашѫ, съꙁъваша, съꙁваша, съꙁъваше, съꙁваше, съꙁъвахѫ, съꙁвахѫсъꙁъваховѣ, съꙁваховѣсъꙁъваста, съꙁваста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
съꙁъвасте, съꙁвастесъꙁъваахъ, съꙁьвахъ, съꙁвахъ, съꙁовѣахъ, съꙁовѣхъ, съꙁъваахь, съꙁьвахь, съꙁвахь, съꙁовѣахь, съꙁовѣхь, съꙁъваах, съꙁьвах, съꙁвах, съꙁовѣах, съꙁовѣх, съꙁовѧхъ, съꙁовѧхь, съꙁовѧхсъꙁъвааше, съꙁьваше, съꙁваше, съꙁовѣаше, съꙁовѣше, съꙁовѧшесъꙁъвааше, съꙁьваше, съꙁваше, съꙁовѣаше, съꙁовѣше, съꙁовѧшесъꙁъваахомъ, съꙁьвахомъ, съꙁвахомъ, съꙁовѣахомъ, съꙁовѣхомъ, съꙁъваахомь, съꙁьвахомь, съꙁвахомь, съꙁовѣахомь, съꙁовѣхомь, съꙁъваахом, съꙁьвахом, съꙁвахом, съꙁовѣахом, съꙁовѣхом, съꙁовѧхомъ, съꙁовѧхомь, съꙁовѧхомсъꙁъваашете, съꙁьвашете, съꙁвашете, съꙁовѣашете, съꙁовѣшете, съꙁъваасте, съꙁьвасте, съꙁвасте, съꙁовѣасте, съꙁовѣсте, съꙁовѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
съꙁъваахѫ, съꙁьвахѫ, съꙁвахѫ, съꙁовѣахѫ, съꙁовѣхѫ, съꙁъваахѹ, съꙁьвахѹ, съꙁвахѹ, съꙁовѣахѹ, съꙁовѣхѹ, съꙁовѧхѹсъꙁъвааховѣ, съꙁьваховѣ, съꙁваховѣ, съꙁовѣаховѣ, съꙁовѣховѣ, съꙁовѧховѣсъꙁъваашета, съꙁьвашета, съꙁвашета, съꙁовѣашета, съꙁовѣшета, съꙁъвааста, съꙁьваста, съꙁваста, съꙁовѣаста, съꙁовѣста, съꙁовѧстасъꙁъваашете, съꙁьвашете, съꙁвашете, съꙁовѣашете, съꙁовѣшете, съꙁъваасте, съꙁьвасте, съꙁвасте, съꙁовѣасте, съꙁовѣсте, съꙁовѧсте
съꙁъват -съꙁовѫ -съꙁовеш св Свикам, повикам, призова някого съꙁъвавъ же съ оба на десѧте. дастъ мъ слѫ  власть на вьсѣхъ бѣсѣхъ. ꙇ недѫгꙑ цѣлт М Лк 9.1 З А платъ же соꙁъвавъ архереѩ  кънѧꙁѧ  люд М Лк 23.13 З вовода же агрпъ вьлѣꙁъ въ амасїскъ градъ. съꙁъва старѣшнꙑ града С 17.6  съꙁъвавъ вьсе же о хрстосѣ дѹховьно го стадо. поѹвъ ѧ словесꙑ многꙑ С 208.4 вьсѣьско тѣло.  власть кѹпьно съꙁъва на господьн҄ѫ хвалѫ. цѣсарꙙ ꙁемьѧ.  вьсꙙ сѫдѧ ꙁемьнꙑѧ. юношꙙ  дѣвцꙙ С 320.5  словесемь веселомъ. велм вьсѣхъ на насꙑштен съꙁъвашꙙ С 327.7 Изч М З А С Гр συγκαλέομαι συγκαλέω соꙁъват сьꙁьват Нвб съзова остар ОА ВА БТР АР Срв [при]зова