Исторически речник
съжмат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
съжматсъжмаѭ, съжмаѫ, съжмаѧ, съжмаюсъжмаш, съжмаеш, съжмаашсъжматъ, съжмаетъ, съжмаатъ, съжмать, съжмаеть, съжмаать, съжмат, съжмает, съжмаатсъжмамъ, съжмаемъ, съжмаамъ, съжмамь, съжмаемь, съжмаамь, съжмам, съжмаем, съжмаам, съжмамо, съжмаемо, съжмаамосъжмате, съжмаете, съжмаате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
съжмаѭтъ, съжмаѫтъ, съжмаѧтъ, съжмаютъ, съжмаѭть, съжмаѫть, съжмаѧть, съжмають, съжмаѭт, съжмаѫт, съжмаѧт, съжмаютсъжмавѣ, съжмаевѣ, съжмаавѣсъжмата, съжмаета, съжмаатасъжмате, съжмаете, съжмаатесъжмасъжма
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
съжмамъ, съжмамь, съжмамсъжматесъжмавѣсъжматасъжмахъ, съжмахь, съжмахсъжма
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
съжмасъжмахомъ, съжмахомь, съжмахом, съжмахмꙑсъжмастесъжмашѧ, съжмашѫ, съжмаша, съжмаше, съжмахѫсъжмаховѣсъжмаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
съжмастесъжмаахъ, съжмахъ, съжмаахь, съжмахь, съжмаах, съжмахсъжмааше, съжмашесъжмааше, съжмашесъжмаахомъ, съжмахомъ, съжмаахомь, съжмахомь, съжмаахом, съжмахомсъжмаашете, съжмашете, съжмаасте, съжмасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
съжмаахѫ, съжмахѫ, съжмаахѹ, съжмахѹсъжмааховѣ, съжмаховѣсъжмаашета, съжмашета, съжмааста, съжмастасъжмаашете, съжмашете, съжмаасте, съжмасте
съжмат -съжмаѭ -съжмаш несв Укрепвам, правя нещо здраво, лекувам [прен.] црю цѣлтелю страждѭщмъ схе ... тꙑ ослабѣвъшаа тѣлеса съжмаѩ СЕ 26b 19 Изч СЕ Гр πήγνυμι Вж. при съжѧт Нвб