Исторически речник
съвѧꙁоват  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
съвѧꙁоватсъвѧꙁѹѭ, съвѧꙁѹѫ, съвѧꙁѹѧ, съвѧꙁѹюсъвѧꙁѹш, съвѧꙁѹеш, съвѧꙁѹѹшсъвѧꙁѹтъ, съвѧꙁѹетъ, съвѧꙁѹѹтъ, съвѧꙁѹть, съвѧꙁѹеть, съвѧꙁѹѹть, съвѧꙁѹт, съвѧꙁѹет, съвѧꙁѹѹтсъвѧꙁѹмъ, съвѧꙁѹемъ, съвѧꙁѹѹмъ, съвѧꙁѹмь, съвѧꙁѹемь, съвѧꙁѹѹмь, съвѧꙁѹм, съвѧꙁѹем, съвѧꙁѹѹм, съвѧꙁѹмо, съвѧꙁѹемо, съвѧꙁѹѹмосъвѧꙁѹте, съвѧꙁѹете, съвѧꙁѹѹте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
съвѧꙁѹѭтъ, съвѧꙁѹѫтъ, съвѧꙁѹѧтъ, съвѧꙁѹютъ, съвѧꙁѹѭть, съвѧꙁѹѫть, съвѧꙁѹѧть, съвѧꙁѹють, съвѧꙁѹѭт, съвѧꙁѹѫт, съвѧꙁѹѧт, съвѧꙁѹютсъвѧꙁѹвѣ, съвѧꙁѹевѣ, съвѧꙁѹѹвѣсъвѧꙁѹта, съвѧꙁѹета, съвѧꙁѹѹтасъвѧꙁѹте, съвѧꙁѹете, съвѧꙁѹѹтесъвѧꙁѹсъвѧꙁѹ
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
съвѧꙁѹмъ, съвѧꙁѹмь, съвѧꙁѹмсъвѧꙁѹтесъвѧꙁѹвѣсъвѧꙁѹтасъвѧꙁовахъ, съвѧꙁовахь, съвѧꙁовахсъвѧꙁова
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
съвѧꙁовасъвѧꙁовахомъ, съвѧꙁовахомь, съвѧꙁовахом, съвѧꙁовахомꙑсъвѧꙁовастесъвѧꙁовашѧ, съвѧꙁовашѫ, съвѧꙁоваша, съвѧꙁоваше, съвѧꙁовахѫсъвѧꙁоваховѣсъвѧꙁоваста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
съвѧꙁовастесъвѧꙁоваахъ, съвѧꙁовахъ, съвѧꙁоваахь, съвѧꙁовахь, съвѧꙁоваах, съвѧꙁовахсъвѧꙁовааше, съвѧꙁовашесъвѧꙁовааше, съвѧꙁовашесъвѧꙁоваахомъ, съвѧꙁовахомъ, съвѧꙁоваахомь, съвѧꙁовахомь, съвѧꙁоваахом, съвѧꙁовахомсъвѧꙁоваашете, съвѧꙁовашете, съвѧꙁоваасте, съвѧꙁовасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
съвѧꙁоваахѫ, съвѧꙁовахѫ, съвѧꙁоваахѹ, съвѧꙁовахѹсъвѧꙁовааховѣ, съвѧꙁоваховѣсъвѧꙁоваашета, съвѧꙁовашета, съвѧꙁовааста, съвѧꙁовастасъвѧꙁоваашете, съвѧꙁовашете, съвѧꙁоваасте, съвѧꙁовасте
съвѧꙁоват -съвѧꙁѹѭ -съвѧꙁѹш несв Сплитам, усуквам томѹ же на мноꙁѣ мѫꙙштѹ сꙙ. ꙗкоже ꙁмъкнѫт коп. отъ дха лѫкава пораженъ. наꙙ самовднѣ. рѫцѣ опакꙑ съвꙙꙁѹѧ с.  на облень наꙙтю неьстꙗ свого съвраштат сꙙ С 560.5—6 опакꙑ съвѧꙁоват рѫцѣ ἐξαγκωνίζω Завържа някого с ръцете отзад, на гърба томѹ же на мноꙁѣ мѫꙙштѹ сꙙ. ꙗкоже ꙁмъкнѫт коп. отъ дха лѫкава пораженъ. наꙙ самовднѣ. рѫцѣ опакꙑ съвꙙꙁѹѧ с С 560.5—6 Изч С Вж. при съвѧꙁат Нвб