Исторически речник
съвѧꙁат [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
съвѧꙁатсъвѧꙁаѭ, съвѧꙁаѫ, съвѧꙁаѧ, съвѧꙁаюсъвѧꙁаш, съвѧꙁаеш, съвѧꙁаашсъвѧꙁатъ, съвѧꙁаетъ, съвѧꙁаатъ, съвѧꙁать, съвѧꙁаеть, съвѧꙁаать, съвѧꙁат, съвѧꙁает, съвѧꙁаатсъвѧꙁамъ, съвѧꙁаемъ, съвѧꙁаамъ, съвѧꙁамь, съвѧꙁаемь, съвѧꙁаамь, съвѧꙁам, съвѧꙁаем, съвѧꙁаам, съвѧꙁамо, съвѧꙁаемо, съвѧꙁаамосъвѧꙁате, съвѧꙁаете, съвѧꙁаате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
съвѧꙁаѭтъ, съвѧꙁаѫтъ, съвѧꙁаѧтъ, съвѧꙁаютъ, съвѧꙁаѭть, съвѧꙁаѫть, съвѧꙁаѧть, съвѧꙁають, съвѧꙁаѭт, съвѧꙁаѫт, съвѧꙁаѧт, съвѧꙁаютсъвѧꙁавѣ, съвѧꙁаевѣ, съвѧꙁаавѣсъвѧꙁата, съвѧꙁаета, съвѧꙁаатасъвѧꙁате, съвѧꙁаете, съвѧꙁаатесъвѧꙁасъвѧꙁа
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
съвѧꙁамъ, съвѧꙁамь, съвѧꙁамсъвѧꙁатесъвѧꙁавѣсъвѧꙁатасъвѧꙁахъ, съвѧꙁахь, съвѧꙁахсъвѧꙁа
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
съвѧꙁасъвѧꙁахомъ, съвѧꙁахомь, съвѧꙁахом, съвѧꙁахмꙑсъвѧꙁастесъвѧꙁашѧ, съвѧꙁашѫ, съвѧꙁаша, съвѧꙁаше, съвѧꙁахѫсъвѧꙁаховѣсъвѧꙁаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
съвѧꙁастесъвѧꙁаахъ, съвѧꙁахъ, съвѧꙁаахь, съвѧꙁахь, съвѧꙁаах, съвѧꙁахсъвѧꙁааше, съвѧꙁашесъвѧꙁааше, съвѧꙁашесъвѧꙁаахомъ, съвѧꙁахомъ, съвѧꙁаахомь, съвѧꙁахомь, съвѧꙁаахом, съвѧꙁахомсъвѧꙁаашете, съвѧꙁашете, съвѧꙁаасте, съвѧꙁасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
съвѧꙁаахѫ, съвѧꙁахѫ, съвѧꙁаахѹ, съвѧꙁахѹсъвѧꙁааховѣ, съвѧꙁаховѣсъвѧꙁаашета, съвѧꙁашета, съвѧꙁааста, съвѧꙁастасъвѧꙁаашете, съвѧꙁашете, съвѧꙁаасте, съвѧꙁасте
съвѧꙁат -съвѧꙁаѭ -съвѧꙁаш несв 1. Завързвам някого, за да му попреча да се движи іюдѣі же съвѧꙁаѭште агнець ꙁакалахѫ К 13b 13 Срв. С450.21 въера съвѧꙁанъ бꙑвааше. дьнесь нераꙁдрѣшенꙑм ѫꙁамі съвѧꙁаетъ гѹбітелѧ К 13а 28 Срв. С449.28—29 Образно. бъ же еднъ прꙁраетъ. съвѧꙁаѩ в҄сѧ ѹрцаѭщѧѩ своего обраꙁа.  съвѣщаваѭщѧ ѩ на нь СЕ 55а 6 послѹша насъ молѧщхъ сѧ тебѣ ... съвѧꙁаѩ слабо.  раꙁдрѣшаѩ слъно СЕ 64а 17—18 2. Привързвам, връзвам за нещо, прикрепвам съвѧꙁаѭтъ же брѣмена тѧжъка і не ѹдобъ носма і въскладаѭтъ на плеща ска ЗI Мт 23.4 ЗI СЕ К С Гр δεσμέω δεσμεύω καταδεσμέω съвꙙꙁат сьвꙙꙁат Нвб свезвам остар ЕтМл БТР ДА