Исторически речник
събьрат сѧ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
събьрат сѧсъберѫ, съберѹсъберешсъберетъ, събереть, съберетсъберемъ, съберемь, съберем, съберемосъберете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
съберѫтъ, съберѹтъ, съберѫть, съберѹть, съберѫт, съберѹтсъберевѣсъберетасъберетесъберсъбер
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
съберѣмъ, съберѣмь, съберѣмсъберѣтесъберѣвѣсъберѣтасъбьрахъ, събърахъ, събрахъ, събьрахь, събърахь, събрахь, събьрах, събърах, събрахсъбьра, събъра, събра
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
събьра, събъра, събрасъбьрахомъ, събърахомъ, събрахомъ, събьрахомь, събърахомь, събрахомь, събьрахом, събърахом, събрахом, събьрахмꙑ, събърахмꙑ, събрахмꙑсъбьрасте, събърасте, събрастесъбьрашѧ, събърашѧ, събрашѧ, събьрашѫ, събърашѫ, събрашѫ, събьраша, събъраша, събраша, събьраше, събъраше, събраше, събьрахѫ, събърахѫ, събрахѫсъбьраховѣ, събъраховѣ, събраховѣсъбьраста, събъраста, събраста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
събьрасте, събърасте, събрастесъбрахъ, събрахь, събрахсъбрашесъбрашесъбрахомъ, събрахомь, събрахомсъбрашете, събрасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
събрахѫ, събрахѹсъбраховѣсъбрашета, събрастасъбрашете, събрасте
събьрат сѧ -съберѫ сѧ -събереш сѧ св 1. За мнозина — съберем се, дойдем на едно място фарсе же слꙑшавъше ѣко срам садѹкеѩ. събърашѧ сѧ въ кѹпѣ М Мт 22.34 ЗI ѣко се црі ꙁемні собьрашѩ сѩ. сънідѫ сѩ въкѹпѣ СП 47.5 веденꙑ во плащ. въ мрѣкорѭ. ѡ немьже събърашѧ сѧ въ мрѣкор СЕ 49b 23 събра сꙙ на мѣсто то мѫж  женꙑ.  младенц. ждове  лн.  крьстꙗнъско множьство С 108.30 вьс крьстꙗн събрал сꙙ сѫтъ въ цръкꙿв кѹпно съ епскѹпомъ С 221.15 събравъше же сꙙ вьс въ жлште жьрьца свого С 514.29 Образно. кънѩѕ людъсці събърашѩ сѩ съ бмъ авраамлемъ СП 46.10 Отидем при човек, когото слушаме и комуто вярваме. ꙇ събърашѧ сѧ кь немѹ народ мъноѕ М Мт 13.2 З  събърашѧ сѧ апл къ сѹ М Мк 6.30 З А опакꙑ же сꙑ съвꙙꙁанъ. молтвѫ сътворі надлъꙁѣ.  народъ събъра сꙙ къ н҄емѹ С 18.12 Дойдем, насочим се към някого с враждебни намерения.  о мнѣ вьꙁвеселшѩ сѩ (сѩ) ї собърашѩ сѩ. събьрашѩ сѩ на мѩ ранꙑ ї не юхъ СП 34.15 прѣдъсташꙙ цре ꙁемьст.  кнꙙꙁ събрашꙙ сꙙ кѹпьно. о господ  о хрстосѣ го С 102.29 Срв. СП2.2 2. Събера се на събор, съвет и под тъгда събърашѧ сѧ архере  кънжънц  старьц людьст. на дворъ архереовъ М Мт 26.3 З, А, СК. Срв.Лк 22.66 М З повелѣ же цѣсарь еѡдос. прт на съборъ  старѣшнамъ еретьскамъ. събрашꙙ же сꙙ кѹпносѫштꙙѧ вѣрꙑ С 201.9 аще нареетꙿ сѧ съборъ какъ то мꙿноꙃ съберѫтꙿ сѧ Р II 4.35 3. Съсредоточим се, струпаме се на едно място ꙇдеже бо аште бѫдетъ трѹпъ. тѹ съберѫтъ сѧ орьл М Мт 24.28 З А СК Н ꙇ съберѫтъ сѧ прѣдъ нмь вьс ѩꙁꙑц М Мт 25.32 З А СК ꙇ бѣ весь градъ събьраль сѧ къ двъремъ М Мк 1.33 З М З А СК Н Е СП СЕ С Р Гр συνάγομαι ἐπισυνάγομαι συνέρχομαι συντρέχω събърат сѧ собьрат сѩ събрат сѧ Вж. при събьрат Нвб