Исторически речник
рашрꙗт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
рашрꙗтрашрꙗѭ, рашрѣѭ, рашрꙗѫ, рашрѣѫ, рашрꙗѧ, рашрѣѧ, рашрꙗю, рашрѣю, рашрѧю, рашраѫ, рашраѧрашрꙗш, рашрꙗеш, рашрѣш, рашрѣеш, рашрѣаш, рашрѧеш, рашраешрашрꙗтъ, рашрꙗетъ, рашрѣтъ, рашрѣетъ, рашрѣатъ, рашрꙗть, рашрꙗеть, рашрѣть, рашрѣеть, рашрѣать, рашрꙗт, рашрꙗет, рашрѣт, рашрѣет, рашрѣат, рашрѧетъ, рашрѧеть, рашрѧет, рашраетъ, рашраеть, рашраетрашрꙗмъ, рашрꙗемъ, рашрѣмъ, рашрѣемъ, рашрѣамъ, рашрꙗмь, рашрꙗемь, рашрѣмь, рашрѣемь, рашрѣамь, рашрꙗм, рашрꙗем, рашрѣм, рашрѣем, рашрѣам, рашрꙗмо, рашрꙗемо, рашрѣмо, рашрѣемо, рашрѣамо, рашрѧемъ, рашрѧемь, рашрѧем, рашраемъ, рашраемь, рашраем, рашраеморашрꙗте, рашрꙗете, рашрѣте, рашрѣете, рашрѣате, рашрѧете, рашраете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
рашрꙗѭтъ, рашрѣѭтъ, рашрѣѫтъ, рашрꙗѫтъ, рашрѣѧтъ, рашрꙗѧтъ, рашрѣютъ, рашрꙗютъ, рашрꙗѭть, рашрѣѭть, рашрѣѫть, рашрꙗѫть, рашрѣѧть, рашрꙗѧть, рашрѣють, рашрꙗють, рашрꙗѭт, рашрѣѭт, рашрѣѫт, рашрꙗѫт, рашрѣѧт, рашрꙗѧт, рашрѣют, рашрꙗют, рашрѧютъ, рашрѧють, рашрѧют, рашраѫтъ, рашраѧтъ, рашраѫть, рашраѧть, рашраѫт, рашраѧтрашрꙗвѣ, рашрꙗевѣ, рашрѣвѣ, рашрѣевѣ, рашрѣавѣ, рашрѧевѣрашрꙗта, рашрꙗета, рашрѣта, рашрѣета, рашрѣата, рашрѧетарашрꙗте, рашрꙗете, рашрѣте, рашрѣете, рашрѣате, рашрѧетерашрꙗ, рашрѣ, рашрѧ, рашрарашрꙗ, рашрѣ, рашрѧ, рашра
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
рашрꙗмъ, рашрѣмъ, рашрꙗмь, рашрѣмь, рашрꙗм, рашрѣм, рашрѧмъ, рашрѧмь, рашрѧм, рашрамъ, рашрамь, рашрамрашрꙗте, рашрѣте, рашрѧте, рашратерашрꙗвѣ, рашрѣвѣ, рашрѧвѣ, рашравѣрашрꙗта, рашрѣта, рашрѧта, рашратарашрꙗхъ, рашрѣхъ, рашрꙗхь, рашрѣхь, рашрꙗх, рашрѣх, рашрѧхъ, рашрѧхь, рашрѧх, рашрахъ, рашрахь, рашрахрашрꙗ, рашрѣ, рашрѧ, рашра
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
рашрꙗ, рашрѣ, рашрѧ, рашрарашрꙗхомъ, рашрѣхомъ, рашрꙗхомь, рашрѣхомь, рашрꙗхом, рашрѣхом, рашрꙗхмꙑ, рашрѣхмꙑ, рашрѧхомъ, рашрѧхомь, рашрѧхом, рашрахомъ, рашрахомь, рашрахом, рашрахмꙑрашрꙗсте, рашрѣсте, рашрѧсте, рашрастерашрꙗшѧ, рашрашѧ, рашрѣшѧ, рашрꙗшѫ, рашрашѫ, рашрѣшѫ, рашрꙗша, рашрѣша, рашрꙗше, рашраше, рашрѣше, рашрꙗхѫ, рашрѣхѫ, рашрахѫ, рашрѧшарашрꙗховѣ, рашрѣховѣ, рашрѧховѣ, рашраховѣрашрꙗста, рашрѣста, рашрѧста, рашраста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
рашрꙗсте, рашрѣсте, рашрѧсте, рашрастерашрꙗахъ, рашрꙗхъ, рашрꙗах, рашраахъ, рашрахъ, рашраахь, рашрахь, рашрꙗхь, рашрꙗх, рашраах, рашрѧхъ, рашрѧхь, рашрѧхрашрꙗаше, рашрꙗше, рашрааше, рашраше, рашрѧшерашрꙗаше, рашрꙗше, рашрааше, рашраше, рашрѧшерашрꙗахомъ, рашрꙗхомъ, рашраахомъ, рашрахомъ, рашрꙗахомь, рашрꙗхомь, рашраахомь, рашрахомь, рашрꙗахом, рашрꙗхом, рашраахом, рашрахом, рашрѧхомъ, рашрѧхомь, рашрѧхомрашрꙗашете, рашрꙗшете, рашрꙗасте, рашрꙗсте, рашраашете, рашрашете, рашраасте, рашрасте, рашрѧшете, рашрѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
рашрꙗахѫ, рашрꙗхѫ, рашрꙗахѹ, рашрꙗхѹ, рашраахѫ, рашрахѫ, рашраахѹ, рашрахѹ, рашрѧхѹрашрꙗаховѣ, рашрꙗховѣ, рашрааховѣ, рашраховѣ, рашрѧховѣрашрꙗашета, рашрꙗшета, рашрꙗаста, рашрꙗста, рашрѧшета, рашрѧста, рашраашета, рашрашета, рашрааста, рашрастарашрꙗашете, рашрꙗшете, рашрꙗасте, рашрꙗсте, рашрѧшете, рашрѧсте, рашраашете, рашрашете, рашраасте, рашрасте
рашрꙗт -рашрꙗѭ -рашрꙗш несв Разширявам, уголемявам, увеличавам кънжънц  фарсе ... да вдм бѫдѫтъ лвкꙑ. рашрѣѭтъ же хранлшта своѣ. ꙇ велаѭтъ подъметꙑ. вьскрлѣ рꙁъ свохъ М Мт 23.5 ЗI А Изч М З А Гр πλατύνω рашрѣт Вж. при рашрт Нвб