Исторически речник
раꙁдаꙗт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
раꙁдаꙗтраꙁдаѭ, раꙁдаѫ, раꙁдаѧ, раꙁдаюраꙁдаш, раꙁдаш, раꙁдаашраꙁдатъ, раꙁдаетъ, раꙁдаатъ, раꙁдать, раꙁдаеть, раꙁдаать, раꙁдат, раꙁдает, раꙁдаатраꙁдамъ, раꙁдаемъ, раꙁдаамъ, раꙁдамь, раꙁдаемь, раꙁдаамь, раꙁдам, раꙁдаем, раꙁдаам, раꙁдамо, раꙁдаемо, раꙁдаамораꙁдате, раꙁдаете, раꙁдаате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
раꙁдаѭтъ, раꙁдаѫтъ, раꙁдаѧтъ, раꙁдаютъ, раꙁдаѭть, раꙁдаѫть, раꙁдаѧть, раꙁдають, раꙁдаѭт, раꙁдаѫт, раꙁдаѧт, раꙁдаютраꙁдавѣ, раꙁдаевѣ, раꙁдаавѣраꙁдата, раꙁдаета, раꙁдаатараꙁдате, раꙁдаете, раꙁдаатераꙁдараꙁда
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
раꙁдамъ, раꙁдамь, раꙁдамраꙁдатераꙁдавѣраꙁдатараꙁдаꙗхъ, раꙁдаꙗхь, раꙁдаꙗх, раꙁдаѧхъ, раꙁдаѧхь, раꙁдаѧхраꙁдаꙗ, раꙁдаѧ
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
раꙁдаꙗ, раꙁдаѧраꙁдаꙗхомъ, раꙁдаꙗхомь, раꙁдаꙗхом, раꙁдаꙗхмꙑ, раꙁдаѧхомъ, раꙁдаѧхомь, раꙁдаѧхомраꙁдаꙗсте, раꙁдаѧстераꙁдаꙗшѧ, раꙁдаꙗшѫ, раꙁдаꙗша, раꙁдаꙗше, раꙁдаꙗхѫ, раꙁдаѧшараꙁдаꙗховѣ, раꙁдаѧховѣраꙁдаꙗста, раꙁдаѧста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
раꙁдаꙗсте, раꙁдаѧстераꙁдаꙗахъ, раꙁдаѣахъ, раꙁдаꙗхъ, раꙁдаахъ, раꙁдаꙗахь, раꙁдаѣахь, раꙁдаꙗхь, раꙁдаахь, раꙁдаꙗах, раꙁдаѣах, раꙁдаꙗх, раꙁдаах, раꙁдаѧхъ, раꙁдаѧхь, раꙁдаѧхраꙁдаꙗаше, раꙁдаѣаше, раꙁдаꙗше, раꙁдааше, раꙁдаѧшераꙁдаꙗаше, раꙁдаѣаше, раꙁдаꙗше, раꙁдааше, раꙁдаѧшераꙁдаꙗахомъ, раꙁдаѣахомъ, раꙁдаꙗхомъ, раꙁдаахомъ, раꙁдаꙗахомь, раꙁдаѣахомь, раꙁдаꙗхомь, раꙁдаахомь, раꙁдаꙗахом, раꙁдаѣахом, раꙁдаꙗхом, раꙁдаахом, раꙁдаѧхомъ, раꙁдаѧхомь, раꙁдаѧхомраꙁдаꙗашете, раꙁдаѣашете, раꙁдаꙗшете, раꙁдаашете, раꙁдаꙗасте, раꙁдаѣасте, раꙁдаꙗсте, раꙁдаасте, раꙁдаѧшете, раꙁдаѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
раꙁдаꙗахѫ, раꙁдаѣахѫ, раꙁдаꙗхѫ, раꙁдаахѫ, раꙁдаꙗахѹ, раꙁдаѣахѹ, раꙁдаꙗхѹ, раꙁдаахѹ, раꙁдаѧхѹраꙁдаꙗаховѣ, раꙁдаѣаховѣ, раꙁдаꙗховѣ, раꙁдааховѣ, раꙁдаѧховѣраꙁдаꙗашета, раꙁдаѣашета, раꙁдаꙗшета, раꙁдаашета, раꙁдаꙗаста, раꙁдаѣаста, раꙁдаꙗста, раꙁдааста, раꙁдаѧшета, раꙁдаѧстараꙁдаꙗашете, раꙁдаѣашете, раꙁдаꙗшете, раꙁдаашете, раꙁдаꙗасте, раꙁдаѣасте, раꙁдаꙗсте, раꙁдаасте, раꙁдаѧшете, раꙁдаѧсте
раꙁдаꙗт -раꙁдаѭ -раꙁдаш несв св Раздавам, дарявам, давам еще едного не доконьалъ ес. въсѣ елко маш продаждъ  раꙁда нщмъ М Лк 18.22 З А а понеже крѣпле его нашедъ побѣдтъ і  вьсѣ орѫжѣ его отьметъ на нѣже ѹпъвааше  корсть его раꙁдаатъ М Лк 11.22 З вьꙁемлѭ егоже не положхъ. ꙇ жьн҄ѧ егоже не сѣахъ. ꙇ събраѩ ѭдѹже не раꙁдаахъ З Лк 19.22  многа мѣнꙗ раꙁдаꙗвъ ѹбогꙑмъ же  манастꙑръмъ С 293.28 Изч М З А С Гр διαδίδωμι διασκορπίζω διανέμω Вж. при раꙁдават Нвб