Исторически речник
раꙁврѣст  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
раꙁврѣстраꙁврьꙁѫ, раꙁвръꙁѫ, раꙁвьрꙁѫ, раꙁврьꙁѹ, раꙁвръꙁѹ, раꙁвьрꙁѹраꙁврьꙁеш, раꙁвръꙁеш, раꙁвьрꙁешраꙁврьꙁетъ, раꙁвръꙁетъ, раꙁвьрꙁетъ, раꙁврьꙁеть, раꙁвръꙁеть, раꙁвьрꙁеть, раꙁврьꙁет, раꙁвръꙁет, раꙁвьрꙁетраꙁврьꙁемъ, раꙁвръꙁемъ, раꙁвьрꙁемъ, раꙁврьꙁемь, раꙁвръꙁемь, раꙁвьрꙁемь, раꙁврьꙁем, раꙁвръꙁем, раꙁвьрꙁем, раꙁврьꙁемо, раꙁвръꙁемо, раꙁвьрꙁемораꙁврьꙁете, раꙁвръꙁете, раꙁвьрꙁете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
раꙁврьꙁѫтъ, раꙁвръꙁѫтъ, раꙁвьрꙁѫтъ, раꙁврьꙁѹтъ, раꙁвръꙁѹтъ, раꙁвьрꙁѹтъ, раꙁврьꙁѫть, раꙁвръꙁѫть, раꙁвьрꙁѫть, раꙁврьꙁѹть, раꙁвръꙁѹть, раꙁвьрꙁѹть, раꙁврьꙁѫт, раꙁвръꙁѫт, раꙁвьрꙁѫт, раꙁврьꙁѹт, раꙁвръꙁѹт, раꙁвьрꙁѹтраꙁврьꙁевѣ, раꙁвръꙁевѣ, раꙁвьрꙁевѣраꙁврьꙁета, раꙁвръꙁета, раꙁвьрꙁетараꙁврьꙁете, раꙁвръꙁете, раꙁвьрꙁетераꙁврьꙁ, раꙁвръꙁраꙁврьꙁ, раꙁвръꙁ
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
раꙁврьꙁѣмъ, раꙁвръꙁѣмъ, раꙁврьꙁѣмь, раꙁвръꙁѣмь, раꙁврьꙁѣм, раꙁвръꙁѣмраꙁврьꙁѣте, раꙁвръꙁѣтераꙁврьꙁѣвѣ, раꙁвръꙁѣвѣраꙁврьꙁѣта, раꙁвръꙁѣтараꙁврѣсъ, раꙁврьꙁохъ, раꙁвръꙁохъ, раꙁвьрꙁохъ, раꙁврѣсь, раꙁврьꙁохь, раꙁвръꙁохь, раꙁвьрꙁохь, раꙁврьꙁох, раꙁвръꙁох, раꙁвьрꙁохраꙁврьꙁе, раꙁвръꙁе, раꙁвьрꙁе
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
раꙁврьꙁе, раꙁвръꙁе, раꙁвьрꙁераꙁврѣсомъ, раꙁврьꙁохомъ, раꙁвръꙁохомъ, раꙁвьрꙁохомъ, раꙁврѣсомь, раꙁврьꙁохомь, раꙁвръꙁохомь, раꙁвьрꙁохомь, раꙁврьꙁохом, раꙁвръꙁохом, раꙁвьрꙁохомраꙁврѣсте, раꙁврьꙁосте, раꙁвръꙁосте, раꙁвьрꙁостераꙁврѣсѧ, раꙁврьꙁошѧ, раꙁвръꙁошѧ, раꙁвьрꙁошѧ, раꙁврьꙁошѫ, раꙁвръꙁошѫ, раꙁвьрꙁошѫ, раꙁврьꙁоша, раꙁвръꙁоша, раꙁвьрꙁоша, раꙁврьꙁоше, раꙁвръꙁоше, раꙁвьрꙁошераꙁврѣсовѣ, раꙁврьꙁоховѣ, раꙁвръꙁоховѣ, раꙁвьрꙁоховѣраꙁврѣста, раꙁврьꙁоста, раꙁвръꙁоста, раꙁвьрꙁоста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
раꙁврѣсте, раꙁврьꙁосте, раꙁвръꙁосте, раꙁвьрꙁосте*раꙁврьꙁѣахъ*раꙁврьꙁѣаше*раꙁврьꙁѣаше*раꙁврьꙁѣахомъ*раꙁврьꙁѣашете
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
*раꙁврьꙁѣахѫ*раꙁврьꙁѣаховѣ*раꙁврьꙁѣашета*раꙁврьꙁѣашете
раꙁврѣст -раꙁврьꙁѫ -раꙁврьꙁеш св 1. Отворя, разтворя нꙑнѣ женхъ хъ. двьр нбсънааго црства. раꙁвръꙁъ твоего ждетъ въхожденѣ СЕ 87b 24—25 Образно. раꙁврьꙁѣте о ѹма вашего.  вдте отъкѫдѹ спадосте.  кꙿде падосте сꙙ С 107.23 ꙗкоже  многомъ отъ поганъ покаꙗт сꙙ  раꙁврѣст срьдьца о свꙙтѹю.  ѹклонт сꙙ отъ кѹмрослꙋженꙗ  вѣроват хсѹ С 6.6 2. Разчупя, разцепя, разсека раꙁвръꙁе каменъ  стѣшѩ водꙑ. потѣшѩ вь беꙁводънъхъ рѣкꙑ СП 104.41 раꙁвръꙁе камень въ пѹстꙑні  напоі ѩ. ѣко въ беꙁводьнѣ мъноѕѣ СП 77.15 3. За Бога — отворя ушите, помогна на някого да чува ꙇ въꙁърѣвъ на нбо въꙁдъхнѫ. ꙇ гла емѹ еффата. еже естъ раꙁвръꙁ сѧ М Мк 7.34 З А СК Б ꙇ абье раꙁврѣсте сѧ слѹха его. ꙇ раꙁдрѣш сѧ ѫꙁа ѩꙁка его М Мк 7.35 З А СК Б раꙁврѣст млосрьдь Показвам [проявявам] милосърдие обꙑꙿно ѹбо млосрьдь сво стꙑ.  о томъ раꙁвръꙁъ.  бѹ помолвъ сꙙ. абь ꙁвраевана го съподоб С 560.10 раꙁврѣст ѹꙁдꙑ своѧ διανοίγνυμι χαλινοὺς ἐμαυτοῦ Развържа си езика, отворя си устата, разприказвам се тѹ бо тъгда сьсѣе хс. въ ѹжасѣ главꙑ сльнꙑхъ. тѹ сътрꙙсе сꙙ вь н҄емъ. тѹ раꙁвръꙁошꙙ ѹꙁдꙑ своѧ глагол҄ѫште. кто сьде стъ цѣсарь славѣ С 466.19 раꙁврѣст сѧ Изч М З А СК Б СП СЕ С Гр διανοίγω ἀνοίγω διαρρήγνυμι κατανύσσω [вар. κατανοίγω] Вж. при раꙁврьꙁат Нвб