Исторически речник
раꙁбт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
раꙁбтраꙁбѭ, раꙁбьѭ, раꙁбѫ, раꙁбьѫ, раꙁбѧ, раꙁбьѧ, раꙁбю, раꙁбьюраꙁбш, раꙁбьш, раꙁбешраꙁбтъ, раꙁбьтъ, раꙁбетъ, раꙁбть, раꙁбьть, раꙁбеть, раꙁбт, раꙁбьт, раꙁбетраꙁбмъ, раꙁбьмъ, раꙁбемъ, раꙁбм, раꙁбьмь, раꙁбемь, раꙁбьм, раꙁбем, раꙁбмо, раꙁбьмо, раꙁбемораꙁбте, раꙁбьте, раꙁбете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
раꙁбѭтъ, раꙁбьѭтъ, раꙁбѫтъ, раꙁбьѫтъ, раꙁбѧтъ, раꙁбьѧтъ, раꙁбютъ, раꙁбьютъ, раꙁбѭть, раꙁбьѭть, раꙁбѫть, раꙁбьѫть, раꙁбѧть, раꙁбьѧть, раꙁбють, раꙁбьють, раꙁбѭт, раꙁбьѭт, раꙁбѫт, раꙁбьѫт, раꙁбѧт, раꙁбьѧт, раꙁбют, раꙁбьютраꙁбвѣ, раꙁбьвѣ, раꙁбевѣраꙁбта, раꙁбьта, раꙁбетараꙁбте, раꙁбьте, раꙁбетераꙁб, раꙁбраꙁб, раꙁб
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
раꙁбмъ, раꙁбмъ, раꙁбꙗмъ, раꙁбѣмъ, раꙁбамъ, раꙁбмь, раꙁбмь, раꙁбꙗмь, раꙁбѣмь, раꙁбм, раꙁбм, раꙁбꙗм, раꙁбѣмраꙁбте, раꙁбꙗте, раꙁбѣте, раꙁбатераꙁбвѣраꙁбтараꙁбхъ, раꙁбхь, раꙁбхраꙁб
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
раꙁбраꙁбхомъ, раꙁбхомь, раꙁбхом, раꙁбхмꙑраꙁбстераꙁбшѧ, раꙁбшѫ, раꙁбша, раꙁбше, раꙁбхѫраꙁбховѣраꙁбста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
раꙁбстераꙁбꙗахъ, раꙁбаахъ, раꙁбьꙗахъ, раꙁбꙗхъ, раꙁбахъ, раꙁбьꙗхъ, раꙁбꙗахь, раꙁбаахь, раꙁбьꙗахь, раꙁбꙗхь, раꙁбахь, раꙁбьꙗхь, раꙁбꙗах, раꙁбаах, раꙁбьꙗах, раꙁбꙗх, раꙁбах, раꙁбьꙗх, раꙁбьѧхъ, раꙁбьѧхь, раꙁбьѧхраꙁбꙗаше, раꙁбьꙗаше, раꙁбꙗше, раꙁбьꙗше, раꙁбьѧше, раꙁбааше, раꙁбашераꙁбꙗаше, раꙁбьꙗаше, раꙁбꙗше, раꙁбьꙗше, раꙁбьѧше, раꙁбааше, раꙁбашераꙁбꙗахомъ, раꙁбьꙗахомъ, раꙁбꙗхомъ, раꙁбьꙗхомъ, раꙁбꙗахомь, раꙁбьꙗахомь, раꙁбꙗхомь, раꙁбьꙗхомь, раꙁбꙗахом, раꙁбьꙗахом, раꙁбꙗхом, раꙁбьꙗхом, раꙁбьѧхомъ, раꙁбьѧхомь, раꙁбьѧхом, раꙁбаахомъ, раꙁбахомъ, раꙁбаахомь, раꙁбахомь, раꙁбаахом, раꙁбахомраꙁбꙗашете, раꙁбьꙗашете, раꙁбꙗшете, раꙁбьꙗшете, раꙁбꙗасте, раꙁбьꙗасте, раꙁбꙗсте, раꙁбьꙗсте, раꙁбьѧшете, раꙁбьѧсте, раꙁбаашете, раꙁбашете, раꙁбаасте, раꙁбасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
раꙁбꙗахѫ, раꙁбьꙗахѫ, раꙁбꙗхѫ, раꙁбьꙗхѫ, раꙁбꙗахѹ, раꙁбьꙗахѹ, раꙁбꙗхѹ, раꙁбьꙗхѹ, раꙁбьѧхѹ, раꙁбьѧхѫ, раꙁбаахѫ, раꙁбахѫ, раꙁбаахѹ, раꙁбахѹраꙁбꙗаховѣ, раꙁбьꙗаховѣ, раꙁбꙗховѣ, раꙁбьꙗховѣ, раꙁбьѧховѣ, раꙁбааховѣ, раꙁбаховѣраꙁбꙗашета, раꙁбьꙗашета, раꙁбꙗшета, раꙁбьꙗшета, раꙁбꙗаста, раꙁбьꙗаста, раꙁбꙗста, раꙁбьꙗста, раꙁбьѧшета, раꙁбьѧста, раꙁбаашета, раꙁбашета, раꙁбааста, раꙁбастараꙁбꙗашете, раꙁбьꙗашете, раꙁбꙗшете, раꙁбьꙗшете, раꙁбꙗасте, раꙁбьꙗасте, раꙁбꙗсте, раꙁбьꙗсте, раꙁбьѧшете, раꙁбьѧсте, раꙁбаашете, раꙁбашете, раꙁбаасте, раꙁбасте
раꙁбт -раꙁбѭ -раꙁбш св 1. Разбия, разтроша, строша тꙑ ес бъ нашъ. раꙁбвꙑ камень въ пѹстꙑн. ꙇ потѣшѧ водꙑ ... ꙇ жаждѭщѧѭ люд своѩ насꙑщь СЕ 5b 6—7 додошꙙ копаѭште до съсѫдъ крьажьнꙑхъ ...  раꙁбвъше днъ отъ нхъ. вдѣшꙙ вьнеꙁаапъ скоівъша с кръага. два мрана люта С 52.19 Образно. тако бо аште не бꙑ нкоже страст себе поработлъ. не бꙑ въꙁмоглъ лѫкавꙑ врагъ акꙑ въ алꙿдꙑ ѫтьлѣ. о камꙑ того роꙁбт сьвѣсть С 522.8—9 2. Разтреса прведохъ снъ моі къ тебѣ. мѫщъ дхъ нѣмъ  глѹхъ. же аще колжьдо метъ і. раꙁбетъ і.  пѣнꙑ тѣщтъ. скрьгьщѧ ꙁѫбꙑ своім СК Мк 9.18 3. Прен. Разбия, унищожа, съсипя, превърна в развалини ꙇ раꙁбѭтъ тѧ  ѧда твоѣ въ тебѣ. ꙇ не оставѧтъ вь тебѣ камене на камен М Лк 19.44 З блаженъ їже їметъ ї раꙁбіетъ. младеньцѩ твоѩ о ка(н)мень СП 136.9 Образно. да не отъ внограда сладъко обьмьѭтъ гроꙁнов. нъ да стнънꙑ вноградꙿ на дѫбѹ кръста раꙁбвъше. себѣ с лоꙁѫ пагѹбꙑ сътворꙙтъ. намъ же лоꙁѫ съпасена ѹготовꙙтъ С 385.23 4. Надвия, победя аште бо аꙁъ да не вьведѫ. прѣбѫдѫтъ двьр ꙁатворенꙑ. грꙙд ѡ раꙁбоне дꙗвола раꙁбвъ.  надъ тѣмь вѣньанъ. ловѣка вдѣвъ  богѹ сꙙ поклонвъ С 438.10 (..съ самодрьжъць б)ꙑстъ бльгарїнь родомь ... снь арона с(амола) ж(е брата сѫща црѣ самодр)ьжавьнаго ꙗже і раꙁбїсте въ щїпонѣ грььскѫ воїскѫ В М З СК СП СЕ С В Гр ἐδαφίζω ἑφαπλόω κλάω διαρρήγνυμι ῥήσσω λῃστεύω роꙁбт раꙁбіт Вж. при раꙁбват Нвб