Исторически речник
отътръꙁат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
отътръꙁатотътръꙁаѭ, отътръꙁаѫ, отътръꙁаѧ, отътръꙁаюотътръꙁаш, отътръꙁаеш, отътръꙁаашотътръꙁатъ, отътръꙁаетъ, отътръꙁаатъ, отътръꙁать, отътръꙁаеть, отътръꙁаать, отътръꙁат, отътръꙁает, отътръꙁаатотътръꙁамъ, отътръꙁаемъ, отътръꙁаамъ, отътръꙁамь, отътръꙁаемь, отътръꙁаамь, отътръꙁам, отътръꙁаем, отътръꙁаам, отътръꙁамо, отътръꙁаемо, отътръꙁаамоотътръꙁате, отътръꙁаете, отътръꙁаате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
отътръꙁаѭтъ, отътръꙁаѫтъ, отътръꙁаѧтъ, отътръꙁаютъ, отътръꙁаѭть, отътръꙁаѫть, отътръꙁаѧть, отътръꙁають, отътръꙁаѭт, отътръꙁаѫт, отътръꙁаѧт, отътръꙁаютотътръꙁавѣ, отътръꙁаевѣ, отътръꙁаавѣотътръꙁата, отътръꙁаета, отътръꙁаатаотътръꙁате, отътръꙁаете, отътръꙁаатеотътръꙁаотътръꙁа
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
отътръꙁамъ, отътръꙁамь, отътръꙁамотътръꙁатеотътръꙁавѣотътръꙁатаотътръꙁахъ, отътръꙁахь, отътръꙁахотътръꙁа
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
отътръꙁаотътръꙁахомъ, отътръꙁахомь, отътръꙁахом, отътръꙁахмꙑотътръꙁастеотътръꙁашѧ, отътръꙁашѫ, отътръꙁаша, отътръꙁаше, отътръꙁахѫотътръꙁаховѣотътръꙁаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
отътръꙁастеотътръꙁаахъ, отътръꙁахъ, отътръꙁаахь, отътръꙁахь, отътръꙁаах, отътръꙁахотътръꙁааше, отътръꙁашеотътръꙁааше, отътръꙁашеотътръꙁаахомъ, отътръꙁахомъ, отътръꙁаахомь, отътръꙁахомь, отътръꙁаахом, отътръꙁахомотътръꙁаашете, отътръꙁашете, отътръꙁаасте, отътръꙁасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
отътръꙁаахѫ, отътръꙁахѫ, отътръꙁаахѹ, отътръꙁахѹотътръꙁааховѣ, отътръꙁаховѣотътръꙁаашета, отътръꙁашета, отътръꙁааста, отътръꙁастаотътръꙁаашете, отътръꙁашете, отътръꙁаасте, отътръꙁасте
отътръꙁат -отътръꙁаѭ -отътръꙁаш несв Откъсвам, отделям [образно] прбѣгаѭштꙙѧ же къ ѹставомъ. тоѧ съ нѹждеѭ отътръꙁаѧ.  ѹставомъ ѹтврьждено раꙁараѧ С 281.28 Изч С Гр ἀποσπάω Вж. при отътръгнѫт Нвб