Исторически речник
отътръгнѫт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
отътръгнѫтотътръгнѫ, отътрьгнѫ, отътьргнѫ, отътръгнѹ, отътрьгнѹ, отътьргнѹотътръгнеш, отътрьгнеш, отътьргнешотътръгнетъ, отътрьгнетъ, отътьргнетъ, отътръгнеть, отътрьгнеть, отътьргнеть, отътръгнет, отътрьгнет, отътьргнетотътръгнемъ, отътрьгнемъ, отътьргнемъ, отътръгнемь, отътрьгнемь, отътьргнемь, отътръгнем, отътрьгнем, отътьргнемотътръгнете, отътрьгнете, отътьргнете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
отътръгнѫтъ, отътрьгнѫтъ, отътьргнѫтъ, отътръгнѹтъ, отътрьгнѹтъ, отътьргнѹтъ, отътръгнѫть, отътрьгнѫть, отътьргнѫть, отътръгнѹть, отътрьгнѹть, отътьргнѹть, отътръгнѫт, отътрьгнѫт, отътьргнѫт, отътръгнѹт, отътрьгнѹт, отътьргнѹтотътръгневѣ, отътрьгневѣ, отътьргневѣотътръгнета, отътрьгнета, отътьргнетаотътръгнете, отътрьгнете, отътьргнетеотътръгн, отътрьгн, отътьргнотътръгн, отътрьгн, отътьргн
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
отътръгнѣмъ, отътрьгнѣмъ, отътьргнѣмъ, отътръгнѣмь, отътрьгнѣмь, отътьргнѣмь, отътръгнѣм, отътрьгнѣм, отътьргнѣмотътръгнѣте, отътрьгнѣте, отътьргнѣтеотътръгнѣвѣ, отътрьгнѣвѣ, отътьргнѣвѣотътръгнѣта, отътрьгнѣта, отътьргнѣтаотътръгнѫхъ, отътрьгнѫхъ, отътръгнѹхъ, отътрьгнѹхъ, отътръгнѫхь, отътрьгнѫхь, отътръгнѹхь, отътрьгнѹхь, отътръгнѫх, отътрьгнѫх, отътръгнѹх, отътрьгнѹхотътръгнѫ, отътръгнѹ, отътръже, отътрьже, отътьрже
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
отътръгнѫ, отътръгнѹ, отътръже, отътрьже, отътьржеотътръгнѫхомъ, отътрьгнѫхомъ, отътръгнѹхомъ, отътрьгнѹхомъ, отътръгнѫхомь, отътрьгнѫхомь, отътръгнѹхомь, отътрьгнѹхомь, отътръгнѫхом, отътрьгнѫхом, отътръгнѹхом, отътрьгнѹхом, отътръгнѫхмꙑ, отътрьгнѫхмꙑотътръгнѫсте, отътрьгнѫсте, отътръгнѹсте, отътрьгнѹстеотътръгнѫшѧ, отътрьгнѫшѧ, отътръгнѹшѧ, отътрьгнѹшѧ, отътръгнѫшѫ, отътрьгнѫшѫ, отътръгнѫша, отътрьгнѫша, отътръгнѹша, отътрьгнѹша, отътръгнѫше, отътрьгнѫше, отътръгнѹше, отътрьгнѹше, отътръгнѫхѫ, отътрьгнѫхѫотътръгнѫховѣ, отътрьгнѫховѣ, отътръгнѹховѣ, отътрьгнѹховѣотътръгнѫста, отътрьгнѫста, отътръгнѹста, отътрьгнѹста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
отътръгнѫсте, отътрьгнѫсте, отътръгнѹсте, отътрьгнѹстеотътръгнѧхъ, отътръгнѧхь, отътръгнѧхотътръгнѧшеотътръгнѧшеотътръгнѧхомъ, отътръгнѧхомь, отътръгнѧхомотътръгнѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
отътръгнѧхѹотътръгнѧховѣотътръгнѧстаотътръгнѧсте
отътръгнѫт -отътръгнѫ -отътръгнеш св 1. Изтръгна, отделя със сила, откъсна сѫшт же блꙁъ цѣсара. бꙗхѫ  да отъстѫптъ.  не можаахѫ отътръгнѫт го ...  два ... въꙁмогошꙙ отътръгнѫт рѫцѣ го отъ ѹꙁдꙑ кон҄ьнꙑѧ цѣсарꙙ С 193.3, 8—9 2. Откъсна, отделя някого от някаква среда, общност и под да прѣжде же отъ дрѹжнꙑ отътръгъше. лютꙑѧ  беꙁмілоствꙑѧ слѹгꙑ дꙗволовꙑ. костанꙿтна патрк҄ꙗ на ꙁем сѫшта. агг҄елъ же бж на небес бꙑвъ. растръꙁавъше же рꙁꙑ мѹ. ьстьнѫѭ го главѫ отъсѣкошꙙ С 64.3 Образно. слѹга глагола. боже помагаѧ рабѹ свомѹ алеѯанꙿдрѹ. помоꙁ  мнѣ грѣшнѹѹмѹ. отътвръгн (погр. вм. отътръгн, Майер, с. 166) мꙙ отъ скварꙑ гнꙋсънꙑѧ.  отъ лъжементꙑхъ богъ С 160.20 3. Прен. Привлека, подлъжа някого да мине на моя страна паулъ рее. правь сълъга. несоже штѹжда сътвор наѹенꙗ отьца твого дꙗвола. не можеш бо нкогоже отътръгнѫт. раꙁвѣ лъжеѭ. насъ же не маш въсхꙑтт. аште  цѣсарьство намъ обѣштаваш. гоже тꙑ лхъ с С 2.11—12 Изч С Гр ἀποσπάω [вар. ἀφίστημι] συναρπάζω Нвб оттръгна ВА НТ НГер ЕтМл ДА