Исторически речник
отърѣꙁоват  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
отърѣꙁоватотърѣꙁѹѭ, отърѣꙁѹѫ, отърѣꙁѹѧ, отърѣꙁѹюотърѣꙁѹш, отърѣꙁѹеш, отърѣꙁѹѹшотърѣꙁѹтъ, отърѣꙁѹетъ, отърѣꙁѹѹтъ, отърѣꙁѹть, отърѣꙁѹеть, отърѣꙁѹѹть, отърѣꙁѹт, отърѣꙁѹет, отърѣꙁѹѹтотърѣꙁѹмъ, отърѣꙁѹемъ, отърѣꙁѹѹмъ, отърѣꙁѹмь, отърѣꙁѹемь, отърѣꙁѹѹмь, отърѣꙁѹм, отърѣꙁѹем, отърѣꙁѹѹм, отърѣꙁѹмо, отърѣꙁѹемо, отърѣꙁѹѹмоотърѣꙁѹте, отърѣꙁѹете, отърѣꙁѹѹте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
отърѣꙁѹѭтъ, отърѣꙁѹѫтъ, отърѣꙁѹѧтъ, отърѣꙁѹютъ, отърѣꙁѹѭть, отърѣꙁѹѫть, отърѣꙁѹѧть, отърѣꙁѹють, отърѣꙁѹѭт, отърѣꙁѹѫт, отърѣꙁѹѧт, отърѣꙁѹютотърѣꙁѹвѣ, отърѣꙁѹевѣ, отърѣꙁѹѹвѣотърѣꙁѹта, отърѣꙁѹета, отърѣꙁѹѹтаотърѣꙁѹте, отърѣꙁѹете, отърѣꙁѹѹтеотърѣꙁѹотърѣꙁѹ
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
отърѣꙁѹмъ, отърѣꙁѹмь, отърѣꙁѹмотърѣꙁѹтеотърѣꙁѹвѣотърѣꙁѹтаотърѣꙁовахъ, отърѣꙁовахь, отърѣꙁовахотърѣꙁова
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
отърѣꙁоваотърѣꙁовахомъ, отърѣꙁовахомь, отърѣꙁовахом, отърѣꙁовахомꙑотърѣꙁовастеотърѣꙁовашѧ, отърѣꙁовашѫ, отърѣꙁоваша, отърѣꙁоваше, отърѣꙁовахѫотърѣꙁоваховѣотърѣꙁоваста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
отърѣꙁовастеотърѣꙁоваахъ, отърѣꙁовахъ, отърѣꙁоваахь, отърѣꙁовахь, отърѣꙁоваах, отърѣꙁовахотърѣꙁовааше, отърѣꙁовашеотърѣꙁовааше, отърѣꙁовашеотърѣꙁоваахомъ, отърѣꙁовахомъ, отърѣꙁоваахомь, отърѣꙁовахомь, отърѣꙁоваахом, отърѣꙁовахомотърѣꙁоваашете, отърѣꙁовашете, отърѣꙁоваасте, отърѣꙁовасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
отърѣꙁоваахѫ, отърѣꙁовахѫ, отърѣꙁоваахѹ, отърѣꙁовахѹотърѣꙁовааховѣ, отърѣꙁоваховѣотърѣꙁоваашета, отърѣꙁовашета, отърѣꙁовааста, отърѣꙁовастаотърѣꙁоваашете, отърѣꙁовашете, отърѣꙁоваасте, отърѣꙁовасте
отърѣꙁоват -отърѣꙁѹѭ -отърѣꙁѹш несв Отрязвам, отсичам тъгда повелѣ комсъ. желѣꙁнъ одрьць раждешт.  отъ пльт го ѹдꙑ отърѣꙁоват С 231.18 Изч С Гр κόπτομαι Вж. при отърѣꙁат Нвб