Исторически речник
отърещ сѧ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
отърещ сѧотърекѫ, отърекѹотъреешотъреетъ, отърееть, отъреетотъреемъ, отъреемь, отъреем, отъреемоотъреете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
отърекѫтъ, отърекѹтъ, отърекѫть, отърекѹть, отърекѫт, отърекѹтотъреевѣотъреетаотъреетеотърьц, отъръц, отърцотърьц, отъръц, отърц
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
отърьцѣмъ, отъръцѣмъ, отърцѣмъ, отърьцѣмь, отъръцѣмь, отърцѣмь, отърьцѣм, отъръцѣм, отърцѣмотърьцѣте, отъръцъте, отърцѣтеотърьцѣвѣ, отъръцѣвѣ, отърцѣвѣотърьцѣта, отъръцѣта, отърцѣтаотърѣхъ, отърекохъ, отърѣхь, отърекохь, отърѣх, отърекохотърее
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
отърееотърѣхомъ, отърекохомъ, отърѣхомь, отърекохомь, отърѣхом, отърекохом, отърекохмꙑотърѣсте, отърекостеотърѣшѧ, отърекошѧ, отърѣшѫ, отърекошѫ, отърѣша, отърекоша, отърѣше, отърекоше, отърекохѫотърѣховѣ, отърекоховѣотърѣста, отърекоста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
отърѣсте, отърекостеотъреахъ, отъреахь, отъреахотъреашеотъреашеотъреахомъ, отъреахомь, отъреахомотъреашете, отъреасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
отъреахѫ, отъреахѹотъреаховѣотъреашета, отъреастаотъреашете, отъреасте
отърещ сѧ -отърекѫ сѧ -отърееш сѧ св 1. Отрека се, откажа се ꙇ прскръбенъ бꙑстъ цсрь ꙁа клѧтвꙑ.  въꙁлежѧщхъ съ нмъ. не въсхотѣ отърещ сѧ е М Мк 6.26 З А тако ѹбо вьсѣкъ отъ васъ. же не отъреетъ сѧ вьсего своего мѣнѣ. не можетъ мо бꙑт ѹенкъ М Лк 14.33 З а хъ потомь не отърее сѧ. тѫжде кръвь прѣданѫѭ. въ отъпѹштенье грѣхомъ въдаті самомѹ продавъшю ѭ. аште бі хотѣлъ К 7b 32 2. Разделя се, простя се ꙇ отърекъ сѧ мъ де въ горѫ помолтъ сѧ М Мк 6.46 З рее же  дрѹгꙑ дѫ по тебѣ г. древле же повел отърешт м сѧ. ꙇже сѫтъ въ домѹ моемь М Лк 9.61 Изч М З А К Гр ἀποτάσσομαι ἀϑετέω παραιτέομαι отърешт сѧ Вж. при отърещ Нвб