Исторически речник
отърещ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
отърещотърекѫ, отърекѹотъреешотъреетъ, отърееть, отъреетотъреемъ, отъреемь, отъреем, отъреемоотъреете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
отърекѫтъ, отърекѹтъ, отърекѫть, отърекѹть, отърекѫт, отърекѹтотъреевѣотъреетаотъреетеотърьц, отъръц, отърцотърьц, отъръц, отърц
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
отърьцѣмъ, отъръцѣмъ, отърцѣмъ, отърьцѣмь, отъръцѣмь, отърцѣмь, отърьцѣм, отъръцѣм, отърцѣмотърьцѣте, отъръцъте, отърцѣтеотърьцѣвѣ, отъръцѣвѣ, отърцѣвѣотърьцѣта, отъръцѣта, отърцѣтаотърѣхъ, отърекохъ, отърѣхь, отърекохь, отърѣх, отърекохотърее
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
отърееотърѣхомъ, отърекохомъ, отърѣхомь, отърекохомь, отърѣхом, отърекохом, отърекохмꙑотърѣсте, отърекостеотърѣшѧ, отърекошѧ, отърѣшѫ, отърекошѫ, отърѣша, отърекоша, отърѣше, отърекоше, отърекохѫотърѣховѣ, отърекоховѣотърѣста, отърекоста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
отърѣсте, отърекостеотъреахъ, отъреахь, отъреахотъреашеотъреашеотъреахомъ, отъреахомь, отъреахомотъреашете, отъреасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
отъреахѫ, отъреахѹотъреаховѣотъреашета, отъреастаотъреашете, отъреасте
отърещ -отърекѫ -отърееш св 1. Забраня, не допусна, не позволя влко гі бже нашъ ... подажд рабѹ твоемѹ. отъдане семѹ осквръньшюмѹ сѧ. ꙇ въкѹшъшю мѧсъ нестꙑхъ. ꙇхъже въкѹшене отъреклъ ес. вь ꙁаконѣ стѣмь своемь СЕ 22а 12 2. Отрека, възразя, не се съглася с нещо то же бѹ і спсѹ нашемѹ ісхоу въпрошенѹ бꙑвъшю. аште е льꙁѣ [!] пѹштат женѫ своѭ. на вьсѣко врѣмѧ. ꙇ отърекъшю. вьсѣкъ пѹштаѩі женѫ своѭ раꙁвѣ словесе любодѣаннаго. твортъ ѭ прѣлюбꙑ творіті К 2b 9 3. Извиня, оправдая някого ꙇ наѧшѧ въ кѹпѣ отърцат сѧ вꙿс. пръвꙑ рее емѹ. село кѹпхъ. ꙇмамь нѫждѫ ꙇꙁт. ꙇ вдѣт е мол҄ѭ тѧ ꙇмѣꙇ мѧ отъреена З Лк 14.18 СК ꙇ дрѹгꙑ рее емѹ. сѫпрѫгъ воловънꙑхъ. кѹпхъ пѧть. ꙇ грѧдѫ ꙇскѹстъ ꙇхъ. мол҄ѭ тѧ ꙇмѣꙇ мѧ отърекъша сѧ З Лк 14.19 СК отърещ сѧ Изч З СК СЕ К Гр ἀπαγορεύω παραιτέομαι Нвб отрека [се] ОА ВА АК НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА