Исторически речник
отъпѹщат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
отъпѹщатотъпѹщаѭ, отъпѹщаѫ, отъпѹщаѧ, отъпѹщаюотъпѹщаш, отъпѹщаеш, отъпѹщаашотъпѹщатъ, отъпѹщаетъ, отъпѹщаатъ, отъпѹщать, отъпѹщаеть, отъпѹщаать, отъпѹщат, отъпѹщает, отъпѹщаатотъпѹщамъ, отъпѹщаемъ, отъпѹщаамъ, отъпѹщамь, отъпѹщаемь, отъпѹщаамь, отъпѹщам, отъпѹщаем, отъпѹщаам, отъпѹщамо, отъпѹщаемо, отъпѹщаамоотъпѹщате, отъпѹщаете, отъпѹщаате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
отъпѹщаѭтъ, отъпѹщаѫтъ, отъпѹщаѧтъ, отъпѹщаютъ, отъпѹщаѭть, отъпѹщаѫть, отъпѹщаѧть, отъпѹщають, отъпѹщаѭт, отъпѹщаѫт, отъпѹщаѧт, отъпѹщаютотъпѹщавѣ, отъпѹщаевѣ, отъпѹщаавѣотъпѹщата, отъпѹщаета, отъпѹщаатаотъпѹщате, отъпѹщаете, отъпѹщаатеотъпѹщаотъпѹща
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
отъпѹщамъ, отъпѹщамь, отъпѹщамотъпѹщатеотъпѹщавѣотъпѹщатаотъпѹщахъ, отъпѹщахь, отъпѹщахотъпѹща
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
отъпѹщаотъпѹщахомъ, отъпѹщахомь, отъпѹщахом, отъпѹщахмꙑотъпѹщастеотъпѹщашѧ, отъпѹщашѫ, отъпѹщаша, отъпѹщаше, отъпѹщахѫотъпѹщаховѣотъпѹщаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
отъпѹщастеотъпѹщаахъ, отъпѹщахъ, отъпѹщаахь, отъпѹщахь, отъпѹщаах, отъпѹщахотъпѹщааше, отъпѹщашеотъпѹщааше, отъпѹщашеотъпѹщаахомъ, отъпѹщахомъ, отъпѹщаахомь, отъпѹщахомь, отъпѹщаахом, отъпѹщахомотъпѹщаашете, отъпѹщашете, отъпѹщаасте, отъпѹщасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
отъпѹщаахѫ, отъпѹщахѫ, отъпѹщаахѹ, отъпѹщахѹотъпѹщааховѣ, отъпѹщаховѣотъпѹщаашета, отъпѹщашета, отъпѹщааста, отъпѹщастаотъпѹщаашете, отъпѹщашете, отъпѹщаасте, отъпѹщасте
отъпѹщат -отъпѹщаѭ -отъпѹщаш несв 1. Пускам на свобода, освобождавам на вьсѣкъ же день велкъ обꙑа бѣ (ꙇ)ћемонѹ. отъпѹштат народѹ. съвѧꙁьнѣ егоже хотѣахѫ М Мт 27.15 З,А, СК. Срв. Мк 15.6 М,З;Лк 23.17 М З она же отъвѣштаста глагол҄ѫшта беꙁдобь молш сꙙ. нктоже бо отꙿ сьде пршедъшхъ сходтъ. л отъпѹштатъ сꙙ дож  до въскръсенꙗ С 167.6 длъжꙿнъ бѫде нѣкто комѹ сьребромъ.  не матъ мъ жласт. да того дѣлма ѧтъ бꙑваатъ.  же не длъженъ сꙑ могꙑ же жласт. давъ отъпѹштатъ. повннааго С 494.5—6 2. Изпращам, пращам ѧже хотѣаше скврьнавꙑ сї. аменѹръмн. ѹбвааше ... дрѹгꙑѧ же вь темнцѫ отъпѹштааше С 58.3 3. Прощавам, опрощавам [грях, прегрешение и под.] ъто бо естъ ѹдобѣе решт. отъпѹщаѭтъ сѧ грѣс тво. л рещ въставъ ход М Мт 9.5 З,А. Срв. Мк 2.9 М,З, А, СК, Б;Лк 5.23 М З А СК нъ да ѹвѣсте ѣко власть матъ снъ лвскꙑ на ꙁем отъпѹщат грѣхꙑ М Мт 9.6 З,А. Срв. Мк 2.10 М,З, А, СК, Б;Лк 5.24 М З А СК гі бже нашъ ... ꙁаповѣдавꙑ намъ любт дрѹгъ дрѹга. ꙇ отъпѹщат прѣгрѣшенѣ. дрѹгъ дрѹгѹ СЕ 9b 24 гі бже нашъ ... прм сповѣдане раба твоего сего ... тꙑ бо еднъ ꙇмаш власть. отъпѹщат грѣхꙑ СЕ 77а 20—21 гоже дѣлꙗ глагол҄ѫ т. отъпѹштаѭтъ сꙙ грѣс  мноꙁ С 395.15—16 отъпѹщат сѧ М З А СК Б СЕ С МЛ Гр ἀπολύω ἀφίημι παραπέμπω συγχωρέω ѡтьпѹштат отъпѹштат отпѹштат ѡтпѹщат отъпущат Вж. при отъпѹстт Нвб