Исторически речник
отъмꙑт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
отъмꙑтотъмꙑѭ, отъмꙑѫ, отъмꙑѧ, отъмꙑюотъмꙑш, отъмꙑешотъмꙑтъ, отъмꙑетъ, отъмꙑть, отъмꙑеть, отъмꙑт, отъмꙑетотъмꙑмъ, отъмꙑемъ, отъмꙑмь, отъмꙑемь, отъмꙑм, отъмꙑем, отъмꙑмо, отъмꙑемоотъмꙑте, отъмꙑете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
отъмꙑѭтъ, отъмꙑѫтъ, отъмꙑѧтъ, отъмꙑютъ, отъмꙑѭть, отъмꙑѫть, отъмꙑѧть, отъмꙑють, отъмꙑѭт, отъмꙑѫт, отъмꙑѧт, отъмꙑютотъмꙑвѣ, отъмꙑевѣотъмꙑта, отъмꙑетаотъмꙑте, отъмꙑетаотъмꙑ, отъмꙑ, отъмъотъмꙑ, отъмꙑ, отъмъ
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
отъмꙑмъ, отъмꙑꙗмъ, отъмꙑамъ, отъмꙑѣмъ, отъмꙑмь, отъмꙑꙗмь, отъмꙑѣмь, отъмꙑм, отъмꙑꙗм, отъмꙑѣмотъмꙑте, отъмꙑꙗте, отъмꙑате, отъмꙑѣтеотъмꙑвѣ, отъмꙑꙗвѣ, отъмꙑавѣ, отъмꙑѣвѣотъмꙑта, отъмꙑꙗта, отъмꙑѣта, отъмꙑатеотъмꙑхъ, отъмꙑхь, отъмꙑхотъмꙑ
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
отъмꙑотъмꙑхомъ, отъмꙑхомь, отъмꙑхом, отъмꙑхмꙑотъмꙑстеотъмꙑшѧ, отъмꙑшѫ, отъмꙑша, отъмꙑше, отъмꙑхѫотъмꙑховѣотъмꙑста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
отъмꙑсте, отъмꙑстаотъмꙑꙗахъ, отъмꙑꙗхъ, отъмꙑаахъ, отъмꙑахъ, отъмꙑꙗахь, отъмꙑꙗхь, отъмꙑаахь, отъмꙑахь, отъмꙑꙗах, отъмꙑꙗх, отъмꙑаах, отъмꙑах, отъмꙑѧхъ, отъмꙑѧхь, отъмꙑѧхотъмꙑꙗаше, отъмꙑꙗше, отъмꙑааше, отъмꙑаше, отъмꙑѧшеотъмꙑꙗаше, отъмꙑꙗше, отъмꙑааше, отъмꙑаше, отъмꙑѧшеотъмꙑꙗахомъ, отъмꙑꙗхомъ, отъмꙑаахомъ, отъмꙑахомъ, отъмꙑꙗахомь, отъмꙑꙗхомь, отъмꙑаахомь, отъмꙑахомь, отъмꙑꙗахом, отъмꙑꙗхом, отъмꙑаахом, отъмꙑахом, отъмꙑѧхомъ, отъмꙑѧхомь, отъмꙑѧхомотъмꙑꙗашете, отъмꙑꙗшете, отъмꙑаашете, отъмꙑашете, отъмꙑꙗасте, отъмꙑꙗсте, отъмꙑаасте, отъмꙑасте, отъмꙑѧшете, отъмꙑѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
отъмꙑꙗахѫ, отъмꙑꙗхѫ, отъмꙑꙗахѹ, отъмꙑꙗхѹ, отъмꙑаахѫ, отъмꙑахѫ, отъмꙑаахѹ, отъмꙑахѹ, отъмꙑѧхѹотъмꙑꙗаховѣ, отъмꙑꙗховѣ, отъмꙑааховѣ, отъмꙑаховѣ, отъмꙑѧховѣотъмꙑꙗашета, отъмꙑꙗшета, отъмꙑаашета, отъмꙑашета, отъмꙑꙗаста, отъмꙑꙗста, отъмꙑааста, отъмꙑаста, отъмꙑѧшета, отъмꙑѧстаотъмꙑꙗашете, отъмꙑꙗшете, отъмꙑаашете, отъмꙑашете, отъмꙑꙗасте, отъмꙑꙗсте, отъмꙑаасте, отъмꙑасте, отъмꙑѧшете, отъмꙑѧсте
отъмꙑт -отъмꙑѭ -отъмꙑш св Отмия, измия, изтрия [образно] хотѣхъ слъꙁам отъмꙑт мохъ грѣхъ гі. рѫкопсане. ꙇ проее жвота моего. покаанемь ѹслѹжт тебѣ СЕ 83b 16 ꙇ подажд грѣшънꙑма м ома. ꙇстоьнкъ слеꙁъ. ꙇмже да бмь отъмꙑлъ. гнесь отъ дшѧ моеѩ СЕ 78а 13 рождьшмь сѧ неꙁдреенꙿно. ꙇ цѣлꙑ пеат стотꙑ прѣбꙑшѧ. ꙁвольшмь отъмꙑт кръщенемь СЕ 52b 23  прѧхъ гѫбѫ. да отъмꙑѭ рѫкопсань твого грѣха. прѧхъ  трьсть. да напшѫ свободѫ родѹ ловѣьскѹꙋмѹ С 469.23 вь ꙁем въкоренвъ сꙙ на облень го прѣбꙑва. къ спсьнѹѹмѹ крьштенью првѣже древь веселвъше сꙙ вь н҄его. осльпень грѣховьно. отъмꙑт тѣмь прораꙁѹмѣваѧ С 560.17 вьсе пострада насъ дѣл҄ьма да мꙑ отъ осѫжденьꙗ свободь бѫдѣмъ. ꙗкоже пород сꙙ отъ женꙑ. да прбꙑвъш грѣхъ ловѣкомъ отъмꙑтъ С 484.5 Изч СЕ С Гр ἀπαλείφω ἐξαλείφω πλύνω отьмꙑт Вж. при отъмꙑват Нвб