Исторически речник
отъметат сѧ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
отъметат сѧотъмещѫ, отъметаѭ, отъметаѫ, отъметаѧ, отъмещѹ, отъметаюотъмещеш, отъметаш, отъметаеш, отъметаашотъмещетъ, отъметатъ, отъметаетъ, отъметаатъ, отъмещеть, отъметать, отъметаеть, отъметаать, отъмещет, отъметат, отъметает, отъметаатотъмещемъ, отъметамъ, отъметаемъ, отъметаамъ, отъмещемь, отъметамь, отъметаемь, отъметаамь, отъмещем, отъметам, отъметаем, отъметаам, отъмещемо, отъметамо, отъметаемо, отъметаамоотъмещете, отъметате, отъметаете, отъметаате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
отъмещѫтъ, отъметаѭтъ, отъметаѫтъ, отъметаѧтъ, отъметаютъ, отъмещѫть, отъметаѭть, отъметаѫть, отъметаѧть, отъметають, отъмещѫт, отъметаѭт, отъметаѫт, отъметаѧт, отъметаютотъмещевѣ, отъметавѣ, отъметаевѣ, отъметаавѣотъмещета, отъметата, отъметаета, отъметаатаотъмещете, отъметате, отъметаете, отъметаатеотъмещ, отъметаотъмещ, отъмета
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
отъмещмъ, отъметамъ, отъмещѣмъ, отъмещамъ, отъмещмь, отъметамь, отъмещѣмь, отъмещамь, отъмещм, отъметам, отъмещѣм, отъмещамотъмещте, отъметате, отъмещѣте, отъмещатеотъмещвѣ, отъметавѣ, отъмещѣвѣ, отъмещавѣотъмещта, отъметата, отъмещѣта, отъмещатаотъметахъ, отъметахь, отъметахотъмета
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
отъметаотъметахомъ, отъметахомь, отъметахом, отъметахмꙑотъметастеотъметашѧ, отъметашѫ, отъметаша, отъметаше, отъметахѫотъметаховѣотъметаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
отъметастеотъметаахъ, отъмещаахъ, отъметаахь, отъмещаахь, отъметаах, отъмещаахотъметааше, отъмещаашеотъметааше, отъмещаашеотъметаахомъ, отъмещаахомъ, отъметаахомь, отъмещаахомь, отъметаахом, отъмещаахомотъметаашете, отъмещаашете, отъметаасте, отъмещаасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
отъметаахѫ, отъмещаахѫ, отъметаахѹ, отъмещаахѹотъметааховѣ, отъмещааховѣотъметаашета, отъмещаашета, отъметааста, отъмещаастаотъметаашете, отъмещаашете, отъметаасте, отъмещаасте
отъметат сѧ -отъмещѫ сѧ -отъмещеш сѧ несв св отъметаѭ сѧ -отъметаш сѧ 1. Прен. Отмятам се, отричам се, не признавам ꙇ рее съ. къто естъ коснѫвꙑ сѧ мьнѣ. отъметаѭштемъ же сѧ въсѣмъ. рее петръ  же съ нмь бѣахѫ. наставъне народ ѹтѣштаѭтъ (!) тѧ  гнетѫтъ. ꙇ глеш къто естъ коснѫвꙑ сѧ мьнѣ М Лк 8.45 ꙇ глаше мъ добрѣ отъметаате сѧ ꙁаповѣд бжѩ. да прѣдане ваше съблюдете М Мк 7.9 2. Прен. Отмятам се, отказвам се, отхвърлям онъ же пакꙑ отъметааше сѧ. ꙇ не по мъногѹ пакꙑ стоѩще. глаахѫ петров. вꙑстнѫ отъ нхъ ес М Мк 14.70 отъметаеш бо сѧ родтель. братѩ женꙑ  дѣте. ѫжкꙑ СЕ 89b 24 отъметавъ сꙙ отъврьꙁ сꙙ  дрѹгъ бѫдеш мноѭ црѹ.  вьсѣмъ старѣшнамъ С 48.11 аꙁъ отъ кнꙙꙁа вашего  отъ вьсѣхъ дрѹгъ вашхъ. же сѫтъ агг҄ел сотонн. отъстѫпаѭ  отъмештѫ сꙙ вьсѣхъ хъ С 260.28 3. Прич. сег. деят. като същ. отъметаѩ сѧ м ед отъметѫще сѧ м мн ὁ ἀϑετῶν, οἱ ἀϑετοῦντες Отстъпник, отстъпници отъметаѩ сѧ мене  не премлѧ глъ мохъ. ꙇматъ сѫдѧштааго емѹ. слово еже глахъ. то сѫдтъ емѹ въ послѣдьн дьнь М Йо 12.48 отъвраштаатъ сꙙ събора отъметѫштхъ сꙙ С 510.4 4. Прен. Лишавам се, загубвам  сльньце лютоѭ покрꙑвамо сꙙ жел҄еѭ. дьньнꙑ же свѣтъ бѣжꙙшть.  съставѹ нѹ свого отъмештѫть сꙙ С 426.24 5. Прен. Избягвам, отклонявам цѣлтъ отъвѣтомъ обꙙштрен. попна псанꙗ прѣдь ꙁводтъ съвѣдѣтел҄ьства творꙙштмъ. а не отъмештетъ сꙙ въпроса С 331.1—2 М СЕ С Гр ἀρνέομαι ἀποτάσσομαι ἐξαρνέομαι παραιτέομαι ἀϑετέω ἀμφιβάλλω ἀπαναίνομαι Вж. при отъмѣтат Нвб