Исторически речник
отълѫат сѧ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
отълѫат сѧотълѫаѭ, отълѫаѫ, отълѫаѧ, отълѫаюотълѫаш, отълѫаеш, отълѫаашотълѫатъ, отълѫаетъ, отълѫаатъ, отълѫать, отълѫаеть, отълѫаать, отълѫат, отълѫает, отълѫаатотълѫамъ, отълѫаемъ, отълѫаамъ, отълѫамь, отълѫаемь, отълѫаамь, отълѫам, отълѫаем, отълѫаам, отълѫамо, отълѫаемо, отълѫаамоотълѫате, отълѫаете, отълѫаате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
отълѫаѭтъ, отълѫаѫтъ, отълѫаѧтъ, отълѫаютъ, отълѫаѭть, отълѫаѫть, отълѫаѧть, отълѫають, отълѫаѭт, отълѫаѫт, отълѫаѧт, отълѫаютотълѫавѣ, отълѫаевѣ, отълѫаавѣотълѫата, отълѫаета, отълѫаатаотълѫате, отълѫаете, отълѫаатеотълѫаотълѫа
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
отълѫамъ, отълѫамь, отълѫамотълѫатеотълѫавѣотълѫатаотълѫахъ, отълѫахь, отълѫахотълѫа
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
отълѫаотълѫахомъ, отълѫахомь, отълѫахом, отълѫахмꙑотълѫастеотълѫашѧ, отълѫашѫ, отълѫаша, отълѫаше, отълѫахѫотълѫаховѣотълѫаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
отълѫастеотълѫаахъ, отълѫахъ, отълѫаахь, отълѫахь, отълѫаах, отълѫахотълѫааше, отълѫашеотълѫааше, отълѫашеотълѫаахомъ, отълѫахомъ, отълѫаахомь, отълѫахомь, отълѫаахом, отълѫахомотълѫаашете, отълѫашете, отълѫаасте, отълѫасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
отълѫаахѫ, отълѫахѫ, отълѫаахѹ, отълѫахѹотълѫааховѣ, отълѫаховѣотълѫаашета, отълѫашета, отълѫааста, отълѫастаотълѫаашете, отълѫашете, отълѫаасте, отълѫасте
отълѫат сѧ -отълѫаѭ сѧ -отълѫаш сѧ несв Отлъчвам се, отделям се помꙑшл҄ен же вьнꙙ вдѣт како отълѫатъ сꙙ дѹша отъ тѣлесе.  вьн҄егда о семъ бога молꙗаше С 296.1—2  обльгът пеаль о ного ошьст  о праꙁньствѣ л о нѣхъ кохъ напастехъ мже отълѫꙗетъ с отъ братѧ ЗЛ IIа 6 Изч С ЗЛ Гр χωρίζομαι отълѫꙗт с Вж. при отълѫат Нвб