Исторически речник
отълѫат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
отълѫатотълѫаѭ, отълѫаѫ, отълѫаѧ, отълѫаюотълѫаш, отълѫаеш, отълѫаашотълѫатъ, отълѫаетъ, отълѫаатъ, отълѫать, отълѫаеть, отълѫаать, отълѫат, отълѫает, отълѫаатотълѫамъ, отълѫаемъ, отълѫаамъ, отълѫамь, отълѫаемь, отълѫаамь, отълѫам, отълѫаем, отълѫаам, отълѫамо, отълѫаемо, отълѫаамоотълѫате, отълѫаете, отълѫаате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
отълѫаѭтъ, отълѫаѫтъ, отълѫаѧтъ, отълѫаютъ, отълѫаѭть, отълѫаѫть, отълѫаѧть, отълѫають, отълѫаѭт, отълѫаѫт, отълѫаѧт, отълѫаютотълѫавѣ, отълѫаевѣ, отълѫаавѣотълѫата, отълѫаета, отълѫаатаотълѫате, отълѫаете, отълѫаатеотълѫаотълѫа
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
отълѫамъ, отълѫамь, отълѫамотълѫатеотълѫавѣотълѫатаотълѫахъ, отълѫахь, отълѫахотълѫа
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
отълѫаотълѫахомъ, отълѫахомь, отълѫахом, отълѫахмꙑотълѫастеотълѫашѧ, отълѫашѫ, отълѫаша, отълѫаше, отълѫахѫотълѫаховѣотълѫаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
отълѫастеотълѫаахъ, отълѫахъ, отълѫаахь, отълѫахь, отълѫаах, отълѫахотълѫааше, отълѫашеотълѫааше, отълѫашеотълѫаахомъ, отълѫахомъ, отълѫаахомь, отълѫахомь, отълѫаахом, отълѫахомотълѫаашете, отълѫашете, отълѫаасте, отълѫасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
отълѫаахѫ, отълѫахѫ, отълѫаахѹ, отълѫахѹотълѫааховѣ, отълѫаховѣотълѫаашета, отълѫашета, отълѫааста, отълѫастаотълѫаашете, отълѫашете, отълѫаасте, отълѫасте
отълѫат -отълѫаѭ -отълѫаш несв Отлъчвам, отделям отъ вꙿсѣхъ ѹбо хран сꙙ. ѡтъ нхъже въходтъ грѣховънаа съмрътъ ... родтелѣ непрѣꙁннъ дѣлесъ. слѹженью. гръдꙑнѧ отълѫаѭщѧѩ отъ ба СЕ 89а 18—19 Църк.Отлъчвам от църквата. аще которааго цркꙑ отълѫаетъ въ мало врѣмѧ. вьнѣ стоѣт. такъ бо ѹставъ естъ СЕ 69а 6 Изч СЕ Нвб Срв отлъчам [се] диал Дюв НГер ЕтМл отлъчавам [се] остар ВА отлъчвам [се] ОА Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА