Исторически речник
отъложт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
отъложтотъложѫ, отъложѹотъложшотъложтъ, отъложть, отъложтотъложмъ, отъложмь, отъложм, отъложмоотъложте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
отъложѧтъ, отъложѧть, отъложѧтотъложвѣотъложтаотъложтеотъложотълож
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
отъложмъ, отъложмь, отъложмотъложтеотъложвѣотъложтаотъложхъ, отъложхь, отъложхотълож
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
отъложотъложхомъ, отъложхомь, отъложхом, отъложхмꙑотъложстеотъложшѧ, отъложшѫ, отъложша, отъложше, отъложхѫотъложховѣотъложста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
отъложстеотъложаахъ, отъложахъ, отъложаахь, отъложахь, отъложаах, отъложахотъложааше, отъложашеотъложааше, отъложашеотъложаахомъ, отъложахомъ, отъложаахомь, отъложахомь, отъложаахом, отъложахомотъложаашете, отъложашете, отъложаасте, отъложасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
отъложаахѫ, отъложахѫ, отъложаахѹ, отъложахѹотъложааховѣ, отъложаховѣотъложаашета, отъложашета, отъложааста, отъложастаотъложаашете, отъложашете, отъложаасте, отъложасте
отъложт -отъложѫ -отъложш св 1. Прехвърля, пренеса [образно] доброраꙁѹмвъ сѫд отълож тꙙжесть на ждовъскꙑ главꙑ С 433.7 2. Откажа се, отрека се, пренебрегна не отъложте ꙋбо дръꙁновенѣ вашего. еже матъ вевеле (!) въꙁмъꙁмъꙁдъе (!) Е 9б 1 то отъложвъшꙙ. млость пробрꙙштамꙑ. въводꙙштꙙѧ въ цѣсарьство небесьно С 447.21  вꙑ ꙁлатоносвꙑѧ женꙑ вдꙙштꙙѧ. теен женьско. сѭ ѧꙁѫ понѣ допоꙁдѣ некол. отъложвъшꙙ ꙁлатьнааго желанꙗ С 447.4 подобаатъ пае простьрѣт слѹхꙑ вашꙙ. тѫжень вьсе отъложьше. мѫжьскꙑ глагол҄емаа раꙁѹмѣте С 532.29 3. Прен. Опростя [грях, прегрешение и под.] моѩ грѣхꙑ. отълож. моѣ словеса. ꙇ мое дѣло съконьа гі СЕ 72b 22 Изч Е СЕ С Гр ἀποτίϑεμαι ἀποβάλλω Вж. при отълагат Нвб