Исторически речник
отъганꙗт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
отъганꙗтотъганꙗѭ, отъганѣѭ, отъганꙗѫ, отъганѣѫ, отъганꙗѧ, отъганѣѧ, отъганꙗю, отъганѣю, отъганѧю, отъганаѫ, отъганаѧотъганꙗш, отъганꙗеш, отъганѣш, отъганѣеш, отъганѣаш, отъганѧеш, отъганаешотъганꙗтъ, отъганꙗетъ, отъганѣтъ, отъганѣетъ, отъганѣатъ, отъганꙗть, отъганꙗеть, отъганѣть, отъганѣеть, отъганѣать, отъганꙗт, отъганꙗет, отъганѣт, отъганѣет, отъганѣат, отъганѧетъ, отъганѧеть, отъганѧет, отъганаетъ, отъганаеть, отъганаетотъганꙗмъ, отъганꙗемъ, отъганѣмъ, отъганѣемъ, отъганѣамъ, отъганꙗмь, отъганꙗемь, отъганѣмь, отъганѣемь, отъганѣамь, отъганꙗм, отъганꙗем, отъганѣм, отъганѣем, отъганѣам, отъганꙗмо, отъганꙗемо, отъганѣмо, отъганѣемо, отъганѣамо, отъганѧемъ, отъганѧемь, отъганѧем, отъганаемъ, отъганаемь, отъганаем, отъганаемоотъганꙗте, отъганꙗете, отъганѣте, отъганѣете, отъганѣате, отъганѧете, отъганаете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
отъганꙗѭтъ, отъганѣѭтъ, отъганѣѫтъ, отъганꙗѫтъ, отъганѣѧтъ, отъганꙗѧтъ, отъганѣютъ, отъганꙗютъ, отъганꙗѭть, отъганѣѭть, отъганѣѫть, отъганꙗѫть, отъганѣѧть, отъганꙗѧть, отъганѣють, отъганꙗють, отъганꙗѭт, отъганѣѭт, отъганѣѫт, отъганꙗѫт, отъганѣѧт, отъганꙗѧт, отъганѣют, отъганꙗют, отъганѧютъ, отъганѧють, отъганѧют, отъганаѫтъ, отъганаѧтъ, отъганаѫть, отъганаѧть, отъганаѫт, отъганаѧтотъганꙗвѣ, отъганꙗевѣ, отъганѣвѣ, отъганѣевѣ, отъганѣавѣ, отъганѧевѣотъганꙗта, отъганꙗета, отъганѣта, отъганѣета, отъганѣата, отъганѧетаотъганꙗте, отъганꙗете, отъганѣте, отъганѣете, отъганѣате, отъганѧетеотъганꙗ, отъганѣ, отъганѧ, отъганаотъганꙗ, отъганѣ, отъганѧ, отъгана
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
отъганꙗмъ, отъганѣмъ, отъганꙗмь, отъганѣмь, отъганꙗм, отъганѣм, отъганѧмъ, отъганѧмь, отъганѧм, отъганамъ, отъганамь, отъганамотъганꙗте, отъганѣте, отъганѧте, отъганатеотъганꙗвѣ, отъганѣвѣ, отъганѧвѣ, отъганавѣотъганꙗта, отъганѣта, отъганѧта, отъганатаотъганꙗхъ, отъганѣхъ, отъганꙗхь, отъганѣхь, отъганꙗх, отъганѣх, отъганѧхъ, отъганѧхь, отъганѧх, отъганахъ, отъганахь, отъганахотъганꙗ, отъганѣ, отъганѧ, отъгана
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
отъганꙗ, отъганѣ, отъганѧ, отъганаотъганꙗхомъ, отъганѣхомъ, отъганꙗхомь, отъганѣхомь, отъганꙗхом, отъганѣхом, отъганꙗхмꙑ, отъганѣхмꙑ, отъганѧхомъ, отъганѧхомь, отъганѧхом, отъганахомъ, отъганахомь, отъганахом, отъганахмꙑотъганꙗсте, отъганѣсте, отъганѧсте, отъганастеотъганꙗшѧ, отъганашѧ, отъганѣшѧ, отъганꙗшѫ, отъганашѫ, отъганѣшѫ, отъганꙗша, отъганѣша, отъганꙗше, отъганаше, отъганѣше, отъганꙗхѫ, отъганѣхѫ, отъганахѫ, отъганѧшаотъганꙗховѣ, отъганѣховѣ, отъганѧховѣ, отъганаховѣотъганꙗста, отъганѣста, отъганѧста, отъганаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
отъганꙗсте, отъганѣсте, отъганѧсте, отъганастеотъганꙗахъ, отъганꙗхъ, отъганꙗах, отъганаахъ, отъганахъ, отъганаахь, отъганахь, отъганꙗхь, отъганꙗх, отъганаах, отъганѧхъ, отъганѧхь, отъганѧхотъганꙗаше, отъганꙗше, отъганааше, отъганаше, отъганѧшеотъганꙗаше, отъганꙗше, отъганааше, отъганаше, отъганѧшеотъганꙗахомъ, отъганꙗхомъ, отъганаахомъ, отъганахомъ, отъганꙗахомь, отъганꙗхомь, отъганаахомь, отъганахомь, отъганꙗахом, отъганꙗхом, отъганаахом, отъганахом, отъганѧхомъ, отъганѧхомь, отъганѧхомотъганꙗашете, отъганꙗшете, отъганꙗасте, отъганꙗсте, отъганаашете, отъганашете, отъганаасте, отъганасте, отъганѧшете, отъганѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
отъганꙗахѫ, отъганꙗхѫ, отъганꙗахѹ, отъганꙗхѹ, отъганаахѫ, отъганахѫ, отъганаахѹ, отъганахѹ, отъганѧхѹотъганꙗаховѣ, отъганꙗховѣ, отъганааховѣ, отъганаховѣ, отъганѧховѣотъганꙗашета, отъганꙗшета, отъганꙗаста, отъганꙗста, отъганѧшета, отъганѧста, отъганаашета, отъганашета, отъганааста, отъганастаотъганꙗашете, отъганꙗшете, отъганꙗасте, отъганꙗсте, отъганѧшете, отъганѧсте, отъганаашете, отъганашете, отъганаасте, отъганасте
отъганꙗт -отъганꙗѭ -отъганꙗш несв Прогонвам, пропъждам рѣхъ т ꙗко старъ с.  не можеш рьнецъ бꙑт ... см ѹбо глаголꙑ отъганꙗше паула С 170.10 Изч С Гр ἀποσοβέω Вж. при отъгонт Нвб