Исторически речник
отъвращат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
отъвращатотъвращаѭ, отъвращаѫ, отъвращаѧ, отъвращаюотъвращаш, отъвращаеш, отъвращаашотъвращатъ, отъвращаетъ, отъвращаатъ, отъвращать, отъвращаеть, отъвращаать, отъвращат, отъвращает, отъвращаатотъвращамъ, отъвращаемъ, отъвращаамъ, отъвращамь, отъвращаемь, отъвращаамь, отъвращам, отъвращаем, отъвращаам, отъвращамо, отъвращаемо, отъвращаамоотъвращате, отъвращаете, отъвращаате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
отъвращаѭтъ, отъвращаѫтъ, отъвращаѧтъ, отъвращаютъ, отъвращаѭть, отъвращаѫть, отъвращаѧть, отъвращають, отъвращаѭт, отъвращаѫт, отъвращаѧт, отъвращаютотъвращавѣ, отъвращаевѣ, отъвращаавѣотъвращата, отъвращаета, отъвращаатаотъвращате, отъвращаете, отъвращаатеотъвращаотъвраща
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
отъвращамъ, отъвращамь, отъвращамотъвращатеотъвращавѣотъвращатаотъвращахъ, отъвращахь, отъвращахотъвраща
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
отъвращаотъвращахомъ, отъвращахомь, отъвращахом, отъвращахмꙑотъвращастеотъвращашѧ, отъвращашѫ, отъвращаша, отъвращаше, отъвращахѫотъвращаховѣотъвращаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
отъвращастеотъвращаахъ, отъвращахъ, отъвращаахь, отъвращахь, отъвращаах, отъвращахотъвращааше, отъвращашеотъвращааше, отъвращашеотъвращаахомъ, отъвращахомъ, отъвращаахомь, отъвращахомь, отъвращаахом, отъвращахомотъвращаашете, отъвращашете, отъвращаасте, отъвращасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
отъвращаахѫ, отъвращахѫ, отъвращаахѹ, отъвращахѹотъвращааховѣ, отъвращаховѣотъвращаашета, отъвращашета, отъвращааста, отъвращастаотъвращаашете, отъвращашете, отъвращаасте, отъвращасте
отъвращат -отъвращаѭ -отъвращаш несв 1. Прен. Оставям без внимание, изоставям ї аꙁъ къ тебѣ гі воꙁъвахъ. ї ютро молтва моѣ варітъ тѩ. въскѫѭ гі отърѣеші дшѫ моѭ. отъвраштаеші лце твое отъ мене СП 87.15 Срв. СП43.25 СП26.9 СП12.2 СЕ73b 18 2. Правя някой да се откаже [от религията, от убежденията си] глагола мѹ кꙿнꙙꙁъ ... рьц м тꙑ кто с льстꙙ многꙑѧ.  отъвраштаѧ ѧ отъ жрътвъ божъскꙑхъ.  ѹꙙ ѧ но вѣрѣ С 155.5 СП СЕ С Гр ἀποστρέφω ἀποτρέπω отъвраштат ѿвращат Вж. при отъвратт Нвб