Исторически речник
отъвратт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
отъвраттотъвращѫ, отъвращѹотъвратшотъвраттъ, отъвратть, отъвраттотъвратмъ, отъвратмь, отъвратм, отъвратмоотъвратте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
отъвратѧтъ, отъвратѧть, отъвратѧтотъвратвѣотъвраттаотъвраттеотъвратотъврат
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
отъвратмъ, отъвратмь, отъвратмотъвраттеотъвратвѣотъвраттаотъвратхъ, отъвратхь, отъвратхотъврат
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
отъвратотъвратхомъ, отъвратхомь, отъвратхом, отъвратхмꙑотъвратстеотъвратшѧ, отъвратшѫ, отъвратша, отъвратше, отъвратхѫотъвратховѣотъвратста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
отъвратстеотъвращаахъ, отъвращахъ, отъвращаахь, отъвращахь, отъвращаах, отъвращахотъвращааше, отъвращашеотъвращааше, отъвращашеотъвращаахомъ, отъвращахомъ, отъвращаахомь, отъвращахомь, отъвращаахом, отъвращахомотъвращаашете, отъвращашете, отъвращаасте, отъвращасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
отъвращаахѫ, отъвращахѫ, отъвращаахѹ, отъвращахѹотъвращааховѣ, отъвращаховѣотъвращаашета, отъвращашета, отъвращааста, отъвращастаотъвращаашете, отъвращашете, отъвращаасте, отъвращасте
отъвратт -отъвращѫ -отъвратш св 1. Отвърна, обърна [лице, очи, поглед] — не желая да погледна някого или нещо рее бо въ сръдъці своемъ ꙁабꙑ бъ. ѡтъвраті ліце свое да не відітъ до конъца СП 9.32 ѡтъврат о моі да не вдте сѹетъї. въ пѫт твоемь жв мѩ СП 118.37 Образно. не отъврат лца свого отъ стѹда пльваньꙗ  конььнѣе ꙗко овꙙ на ꙁаколень прведенъ бꙑстъ С 481.4 2. Прен. Оставя без внимание, изоставя не отъвраті лца твоего. отъ мне. въ нъже денъ тѫжѫ пріклоні ко мнѣ ѹхо твое СП 101.3 Срв. СП68.18 не отъврат лца твоего влко отъ мꙿне. н ѹклон сѧ гнѣвомь отъ раба твоего СЕ 77b 22—23 Срв. СЕ86а 7 Простя [грях]. ѡтъвраті ліце твое отъ грѣхъ моіхъ. ї вьсѣ беꙁаконньѣ моѣ оцѣсті СП 50.11 3. Отпратя, върна някого назад, без да изпълня молбата му просѧштѹмѹ ѹ тебе да. ꙇ хотѧштаго отъ тебе ꙁаѩт не отъврат М Мт 5.42 З А он тог(о рад) не повнѫшꙙ сꙙ цѣсарѹ повелѣ(н)ю. мъже тѣма дьвѣма бѣахѫ отъвраштен С 257.4 М З А СП СЕ С Гр ἀποστρέφω ἀνατρέπω ѡтъвратіт ѡтъвратт отъвратіт Нвб Срв отвратя [се] ОА ВА ЕтМл ДА