Исторически речник
освѣщат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
освѣщатосвѣщаѭ, освѣщаѫ, освѣщаѧ, освѣщаюосвѣщаш, освѣщаеш, освѣщаашосвѣщатъ, освѣщаетъ, освѣщаатъ, освѣщать, освѣщаеть, освѣщаать, освѣщат, освѣщает, освѣщаатосвѣщамъ, освѣщаемъ, освѣщаамъ, освѣщамь, освѣщаемь, освѣщаамь, освѣщам, освѣщаем, освѣщаам, освѣщамо, освѣщаемо, освѣщаамоосвѣщате, освѣщаете, освѣщаате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
освѣщаѭтъ, освѣщаѫтъ, освѣщаѧтъ, освѣщаютъ, освѣщаѭть, освѣщаѫть, освѣщаѧть, освѣщають, освѣщаѭт, освѣщаѫт, освѣщаѧт, освѣщаютосвѣщавѣ, освѣщаевѣ, освѣщаавѣосвѣщата, освѣщаета, освѣщаатаосвѣщате, освѣщаете, освѣщаатеосвѣщаосвѣща
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
освѣщамъ, освѣщамь, освѣщамосвѣщатеосвѣщавѣосвѣщатаосвѣщахъ, освѣщахь, освѣщахосвѣща
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
освѣщаосвѣщахомъ, освѣщахомь, освѣщахом, освѣщахмꙑосвѣщастеосвѣщашѧ, освѣщашѫ, освѣщаша, освѣщаше, освѣщахѫосвѣщаховѣосвѣщаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
освѣщастеосвѣщаахъ, освѣщахъ, освѣщаахь, освѣщахь, освѣщаах, освѣщахосвѣщааше, освѣщашеосвѣщааше, освѣщашеосвѣщаахомъ, освѣщахомъ, освѣщаахомь, освѣщахомь, освѣщаахом, освѣщахомосвѣщаашете, освѣщашете, освѣщаасте, освѣщасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
освѣщаахѫ, освѣщахѫ, освѣщаахѹ, освѣщахѹосвѣщааховѣ, освѣщаховѣосвѣщаашета, освѣщашета, освѣщааста, освѣщастаосвѣщаашете, освѣщашете, освѣщаасте, освѣщасте
освѣщат -освѣщаѭ -освѣщаш несв 1. Изпълвам, обливам със светлина, озарявам днⷭ҇е. лѹна свѣтълам лѹам. вꙿсь мръ освѣщаетъ. днⷭ҇е. свѣтълообраꙁънꙑѩ ꙁвѣꙁдꙑ. вꙿселенѫѭ освѣщаѭтъ СЕ 2а 1—2, 4 Образно. како  ѹбо проꙁовѫ. сльньце нь ноштѭ не осѣнꙗтъ сꙙ. ꙁвѣꙁдѫ нъ дьнꙿ сеѧ не покрꙑтъ. вь все врѣмꙙ освѣштатъ съꙁъданѫѭ С 509.4 не бо нъ аште  ꙁлатомъ съставьна т бꙑшꙙ ѹста бꙑла.  каменмъ ьстънꙑмь не тольма сꙙ бꙑшꙙ свьтѣла. ꙗкоже нꙑн҄ꙗ ѹтварѭ кротостьноѭ освѣштама С 380.21 ꙗже тꙑ днъ сътворлъ с. въходш отрѣшаш беꙁакон сьвѫꙁꙑ. въходш  освѣштаеш тьмнꙑѧ нашꙙ помꙑслꙑ. вѣрьствѹмъ ꙗко то сътворш С 507.11 нъ  братъ мѹ пергам. обѣма цѣсарема въгодвъ.  старѣшнъства многа градънаꙗ прѣдръжавъ. отъ добротꙑ сего освѣштамъ. много спѣшен творѣаше въгаждат богꙋ С 281.4  дѹшѫ слꙑшанмъ освѣштаѧ вельм въгаждааше богѹ С 281.10 2. Прен. Давам на някого зрение, способност да вижда слѣп ою не мѫште освѣштаахѫ сꙙ. а он о мѫште ослѣпьꙗхѫ сꙙ С 399.3 освѣщат сѧ Изч СЕ С Гр λαμπρύνομαι καταυγάζω φωτίζω φωτίζομαι освѣштат Вж. при освѣщават Нвб