Исторически речник
опеалт сѧ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
опеалт сѧопеалѭ, опеалѧ, опеалюопеалшопеалтъ, опеалть, опеалтопеалмъ, опеалмь, опеалм, опеалмоопеалте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
опеалѧтъ, опеалѧть, опеалѧтопеалвѣопеалтаопеалтеопеалопеал
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
опеалмъ, опеалмь, опеалмопеалтеопеалвѣопеалтаопеалхъ, опеалхь, опеалхопеал
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
опеалопеалхомъ, опеалхомь, опеалхом, опеалхмꙑопеалстеопеалшѧ, опеалшѫ, опеалша, опеалше, опеалхѫопеалховѣопеалста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
опеалстеопеалꙗахъ, опеалѣахъ, опеалаахъ, опеалѣхъ, опеалꙗхъ, опеалѧахъ, опеалѧхъ, опеалꙗахь, опеалѣахь, опеалаахь, опеалѣхь, опеалꙗхь, опеалѧахь, опеалѧхь, опеалꙗах, опеалѣах, опеалаах, опеалѣх, опеалꙗх, опеалѧах, опеалѧхопеалꙗаше, опеалѣаше, опеалааше, опеалѣше, опеалꙗше, опеалѧаше, опеалѧшеопеалꙗаше, опеалѣаше, опеалааше, опеалѣше, опеалꙗше, опеалѧаше, опеалѧшеопеалꙗахомъ, опеалѣахомъ, опеалаахомъ, опеалѣхомъ, опеалꙗхомъ, опеалѧахомъ, опеалѧхомъ, опеалꙗахомь, опеалѣахомь, опеалаахомь, опеалѣхомь, опеалꙗхомь, опеалѧахомь, опеалѧхомь, опеалꙗахом, опеалѣахом, опеалаахом, опеалѣхом, опеалꙗхом, опеалѧахом, опеалѧхомопеалꙗашете, опеалѣашете, опеалаашете, опеалѣшете, опеалꙗшете, опеалꙗасте, опеалѣасте, опеалаасте, опеалѣсте, опеалꙗсте, опеалѧасте, опеалѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
опеалꙗахѫ, опеалѣахѫ, опеалаахѫ, опеалѣхѫ, опеалꙗхѫ, опеалꙗахѹ, опеалѣахѹ, опеалаахѹ, опеалѣхѹ, опеалꙗхѹ, опеалѧахѹ, опеалѧхѹопеалꙗаховѣ, опеалѣаховѣ, опеалааховѣ, опеалѣховѣ, опеалꙗховѣ, опеалѧаховѣ, опеалѧховѣопеалꙗашета, опеалѣашета, опеалаашета, опеалѣшета, опеалꙗшета, опеалꙗаста, опеалѣаста, опеалааста, опеалѣста, опеалꙗста, опеалѧаста, опеалѧстаопеалꙗашете, опеалѣашете, опеалаашете, опеалѣшете, опеалꙗшете, опеалꙗасте, опеалѣасте, опеалаасте, опеалѣсте, опеалꙗсте, опеалѧасте, опеалѧсте
опеалт сѧ -опеалѭ сѧ -опеалш сѧ св Опечаля се, натъжа се, наскърбя се онъ же то слꙑшавъ опеал сꙙ ꙁѣло С 525.6—7 нъ враеват прходꙙштꙙѧ кꙿ н҄емѹ. братѭ  странънꙑѧ. да не штѫште го  не обрѣтаѭште. оскрьбꙙтъ  опеалꙙтъ сꙙ С 549.4—5  скꙿрьбь отъ того страждꙙ. нколже опеалвъ сꙙ рее ьто. л лцемъ съмꙙтъ сꙙ о плшт же о н҄емꙿ С 557.18 стꙑ опеал сꙙ дѹшеѭ  въсплака глꙙ. ѹ горе мнѣ еда кол гь. мене грѣшьнааго  ѹбогааго въстꙙжетъ. о скръб схъ пршедꙿшхъ къ мнѣ С 568.11 Изч С Гр λυπέομαι Вж. при опеалт Нвб