Исторически речник
ожт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
ожтожвѫ, ожвѹожвешожветъ, ожветь, ожветожвемъ, ожвемь, ожвем, ожвемоожвете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
ожвѫтъ, ожвѹтъ, ожвѫть, ожвѹть, ожвѫт, ожвѹтожвевѣожветаожветеожвожв
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
ожвѣмъ, ожвѣмь, ожвѣможвѣтеожвѣвѣожвѣтаожхъ, ожвохъ, ожхь, ожвохь, ожх, ожвохожве, ож, ожтъ, ожть
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
ожве, ож, ожтъ, ожтьожхомъ, ожвохомъ, ожхомь, ожвохомь, ожхом, ожвохоможсте, ожвостеожшѧ, ожвошѧ, ожшѫ, ожвошѫ, ожша, ожвоша, ожше, ожвошеожховѣ, ожвоховѣожста, ожвоста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
ожсте, ожвошѧожвѣахъ, ожвѣхъ, ожвѣахь, ожвѣхь, ожвѣах, ожвѣх, ожвѧхъ, ожвѧхь, ожвѧхожвѣаше, ожвѣше, ожвѧшеожвѣаше, ожвѣше, ожвѧшеожвѣахомъ, ожвѣхомъ, ожвѣахомь, ожвѣхомь, ожвѣахом, ожвѣхом, ожвѧхомъ, ожвѧхомь, ожвѧхоможвѣашете, ожвѣшете, ожвѣасте, ожвѣсте, ожвѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
ожвѣахѫ, ожвѣхѫ, ожвѣахѹ, ожвѣхѹ, ожвѧхѹожвѣаховѣ, ожвѣховѣ, ожвѧховѣожвѣашета, ожвѣшета, ожвѣаста, ожвѣста, ожвѧстаожвѣашете, ожвѣшете, ожвѣасте, ожвѣсте, ожвѧсте
ожт -ожвѫ -ожвеш св Съживя се, върна се към живот, възкръсна, оживея рее же отцъ къ рабомъ свомъ ... прведъше телецъ ѹптѣнꙑ ꙁаколте.  ѣдъше да веселмъ сѧ. ѣко снъ мо сь мрътвъ бѣ  ожве. ꙇꙁгꙑблъ бѣ  обрѣте сѧ М Лк 15.24 З А СК рее е с. аꙁъ есмъ вьскрѣшене  жвотъ. вѣрѹѩ въ мѧ аште ѹмьретъ ожветъ М Йо 11.25 З А потомъ же глагола ѹенкомъ с їс ... нъ  тако не прмѫтъ благодѣт ждове. мьнѣ не сѫштѹ тѹ. нъ да како въскръсъшѹ мѹ мьнѣт наънѫтꙿ ꙗко сълѹамъ нѣкꙑмъ ож лаꙁаръ С 314.4 ожт съ цѣмь συζάω Оживея с някого ѧдо ѳмоѳее. вѣрно слово. аще с нмъ ѹмрѣхомъ. с нмъ ожвемъ Е 1б 5 М З А СК Е С Гр ζάω ἀναζάω ἀναβιόω Вж. при ожвт Нвб