Исторически речник
ожвт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
ожвтожвлѭ, ожвлѧ, ожвѧ, ожвьѭ, ожвлюожвшожвтъ, ожвть, ожвтожвмъ, ожвмь, ожвм, ожвмоожвте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
ожвѧтъ, ожвѧть, ожвѧтожввѣожвтаожвтеожвожв
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
ожвмъ, ожвмь, ожвможвтеожввѣожвтаожвхъ, ожвхь, ожвхожвов
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
ожвовожвхомъ, ожвхомь, ожвхом, ожвхмꙑожвстеожвшѧ, ожвшѫ, ожвша, ожвше, ожвхѫожвховѣожвста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
ожвстеожвлꙗахъ, ожвлꙗхъ, ожвьꙗхъ, ожвлѣахъ, ожвлѣхъ, ожвѣахъ, ожвѣхъ, ожвлѧахъ, ожвлѧхъ, ожвѧахъ, ожвѧхъ, ожвлꙗахь, ожвлꙗхь, ожвьꙗхь, ожвлѣахь, ожвлѣхь, ожвѣахь, ожвѣхь, ожвлѧахь, ожвлѧхь, ожвѧахь, ожвѧхь, ожвлꙗах, ожвлꙗх, ожвьꙗх, ожвлѣах, ожвлѣх, ожвѣах, ожвѣх, ожвлѧах, ожвлѧх, ожвѧах, ожвѧхожвлꙗаше, ожвлꙗше, ожвьꙗше, ожвлѣаше, ожвлѣше, ожвѣаше, ожвѣше, ожвлѧаше, ожвлѧше, ожвѧаше, ожвѧшеожвлꙗаше, ожвлꙗше, ожвьꙗше, ожвлѣаше, ожвлѣше, ожвѣаше, ожвѣше, ожвлѧаше, ожвлѧше, ожвѧаше, ожвѧшеожвлꙗахомъ, ожвлꙗхомъ, ожвьꙗхомъ, ожвлѣахомъ, ожвлѣхомъ, ожвѣахомъ, ожвѣхомъ, ожвлѧахомъ, ожвлѧхомъ, ожвѧахомъ, ожвѧхомъ, ожвлꙗахомь, ожвлꙗхомь, ожвьꙗхомь, ожвлѣахомь, ожвлѣхомь, ожвѣахомь, ожвѣхомь, ожвлѧахомь, ожвлѧхомь, ожвѧахомь, ожвѧхомь, ожвлꙗахом, ожвлꙗхом, ожвьꙗхом, ожвлѣахом, ожвлѣхом, ожвѣахом, ожвѣхом, ожвлѧахом, ожвлѧхом, ожвѧахом, ожвѧхоможвлꙗашете, ожвлꙗшете, ожвьꙗшете, ожвлѣашете, ожвлѣшете, ожвѣашете, ожвѣшете, ожвлꙗасте, ожвлꙗсте, ожвьꙗсте, ожвлѣасте, ожвлѣсте, ожвѣасте, ожвѣсте, ожвлѧасте, ожвлѧсте, ожвѧасте, ожвѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
ожвлꙗахѫ, ожвлꙗхѫ, ожвьꙗхѫ, ожвлѣахѫ, ожвлѣхѫ, ожвѣахѫ, ожвѣхѫ, ожвлꙗахѹ, ожвлꙗхѹ, ожвьꙗхѹ, ожвлѣахѹ, ожвлѣхѹ, ожвѣахѹ, ожвѣхѹ, ожвлѧахѹ, ожвлѧхѹ, ожвѧахѹ, ожвѧхѹожвлꙗаховѣ, ожвлꙗховѣ, ожвьꙗховѣ, ожвлѣаховѣ, ожвлѣховѣ, ожвѣаховѣ, ожвѣховѣ, ожвлѧаховѣ, ожвлѧховѣ, ожвѧаховѣ, ожвѧховѣожвлꙗашета, ожвлꙗшета, ожвьꙗшета, ожвлѣашета, ожвлѣшета, ожвѣашета, ожвѣшета, ожвлꙗаста, ожвлꙗста, ожвьꙗста, ожвлѣаста, ожвлѣста, ожвѣаста, ожвѣста, ожвлѧаста, ожвлѧста, ожвѧаста, ожвѧстаожвлꙗашете, ожвлꙗшете, ожвьꙗшете, ожвлѣашете, ожвлѣшете, ожвѣашете, ожвѣшете, ожвлꙗасте, ожвлꙗсте, ожвьꙗсте, ожвлѣасте, ожвлѣсте, ожвѣасте, ожвѣсте, ожвлѧасте, ожвлѧсте, ожвѧасте, ожвѧсте
ожвт -ожвлѭ -ожвш св Вдъхна живот някому, възвърна към живота, оживя, съживя, възкреся легъко бо ома твома влко. ѹмрътвт ꙇ ожвт. нꙁъвест въ адъ. ꙇ пакꙑ вьꙁвест СЕ 78b 23 сті же отъпадъше рѣшꙙ ... мꙑ же не отъстѫпмъ отъ тебе доньдеже ожвш насъ С 77.3 тъ бо рее ... аꙁъ смъ господь богъ вашъ ... аꙁъ ѹморѫ  ожвьѭ.  нктоже стъ же ѹбѣжтъ рѫкѹ мою С 263.6 господь же нашъ їсѹ хъ ... дьштерь архсунагога. ѹмъръшѫ ожвлъ С 480.27 Образно. мрътвъ грѣхꙑ сълѣꙁъ. ꙁлаꙁш ожвленъ правꙿдоѭ. аще бо съобраꙁенъ бꙑстъ подобю съмрът самого спса.  въскръсенꙗ съподобш сѧ Х IВа 22 СЕ С ХЛ Гр ζωοποιέω ἀναζωοποιέω ζωόω Нвб оживя ОА ВА АК НТ НГер ЕтМл ДА Срв оживея, оживявам ОА ВА АК НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА