Исторически речник
обрѣтат сѧ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
обрѣтат сѧобрѣтаѭ, обрѣтаѫ, обрѣтаѧ, обрѣтаюобрѣташ, обрѣтаеш, обрѣтаашобрѣтатъ, обрѣтаетъ, обрѣтаатъ, обрѣтать, обрѣтаеть, обрѣтаать, обрѣтат, обрѣтает, обрѣтаатобрѣтамъ, обрѣтаемъ, обрѣтаамъ, обрѣтамь, обрѣтаемь, обрѣтаамь, обрѣтам, обрѣтаем, обрѣтаам, обрѣтамо, обрѣтаемо, обрѣтаамообрѣтате, обрѣтаете, обрѣтаате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
обрѣтаѭтъ, обрѣтаѫтъ, обрѣтаѧтъ, обрѣтаютъ, обрѣтаѭть, обрѣтаѫть, обрѣтаѧть, обрѣтають, обрѣтаѭт, обрѣтаѫт, обрѣтаѧт, обрѣтаютобрѣтавѣ, обрѣтаевѣ, обрѣтаавѣобрѣтата, обрѣтаета, обрѣтаатаобрѣтате, обрѣтаете, обрѣтаатеобрѣтаобрѣта
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
обрѣтамъ, обрѣтамь, обрѣтамобрѣтатеобрѣтавѣобрѣтатаобрѣтахъ, обрѣтахь, обрѣтахобрѣта
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
обрѣтаобрѣтахомъ, обрѣтахомь, обрѣтахом, обрѣтахмꙑобрѣтастеобрѣташѧ, обрѣташѫ, обрѣташа, обрѣташе, обрѣтахѫобрѣтаховѣобрѣтаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
обрѣтастеобрѣтаахъ, обрѣтахъ, обрѣтаахь, обрѣтахь, обрѣтаах, обрѣтахобрѣтааше, обрѣташеобрѣтааше, обрѣташеобрѣтаахомъ, обрѣтахомъ, обрѣтаахомь, обрѣтахомь, обрѣтаахом, обрѣтахомобрѣтаашете, обрѣташете, обрѣтаасте, обрѣтасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
обрѣтаахѫ, обрѣтахѫ, обрѣтаахѹ, обрѣтахѹобрѣтааховѣ, обрѣтаховѣобрѣтаашета, обрѣташета, обрѣтааста, обрѣтастаобрѣтаашете, обрѣташете, обрѣтаасте, обрѣтасте
обрѣтат сѧ -обрѣтаѭ сѧ -обрѣташ сѧ несв 1. Намирам се в някакво състояние, положение братꙗ не въꙁбомъ сꙙ. гꙿда бо вь ратехъ обрѣтахомъ сꙙ.  помолꙗхомъ ба. то помагааше намъ  оделѣваахомъ С 72.23 обрѣтаѩ сѧ Който се намира, който се явява, който е пріемлѫ прѣжде елко отъ ба власть пріемъше. добрѣ ꙇꙁвѣдѫштеі. обрѣтаѭштхъ сѧ въ своѩ мъ люді К 1b 36 2. Оказвам се, ставам някакъв ѣкоже бо  грѣхъ въкѹшенемь. ѣко сладокъ естъ. нъ послѣдь горъѣе ꙁлъ обрѣтаетъ сѧ. тако  покаанънꙑ постъ СЕ 69b 7 3. Явявам се, ставам видим ѣко нѣстъ крестьѣнъ. но неже не вѣрѹетъ вьскрѣшенью. н въ стѫѭ троцѭ. да надъ таковꙑмь не подобаетъ сѧ ерѣов обрѣтат СЕ 66b 20 СЕ К С Гр εὑρίσκομαι Вж. при обрѣст Нвб