Исторически речник
обрѣменꙗт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
обрѣменꙗтобрѣменꙗѭ, обрѣменѣѭ, обрѣменꙗѫ, обрѣменѣѫ, обрѣменꙗѧ, обрѣменѣѧ, обрѣменꙗю, обрѣменѣю, обрѣменѧю, обрѣменаѫ, обрѣменаѧобрѣменꙗш, обрѣменꙗеш, обрѣменѣш, обрѣменѣеш, обрѣменѣаш, обрѣменѧеш, обрѣменаешобрѣменꙗтъ, обрѣменꙗетъ, обрѣменѣтъ, обрѣменѣетъ, обрѣменѣатъ, обрѣменꙗть, обрѣменꙗеть, обрѣменѣть, обрѣменѣеть, обрѣменѣать, обрѣменꙗт, обрѣменꙗет, обрѣменѣт, обрѣменѣет, обрѣменѣат, обрѣменѧетъ, обрѣменѧеть, обрѣменѧет, обрѣменаетъ, обрѣменаеть, обрѣменаетобрѣменꙗмъ, обрѣменꙗемъ, обрѣменѣмъ, обрѣменѣемъ, обрѣменѣамъ, обрѣменꙗмь, обрѣменꙗемь, обрѣменѣмь, обрѣменѣемь, обрѣменѣамь, обрѣменꙗм, обрѣменꙗем, обрѣменѣм, обрѣменѣем, обрѣменѣам, обрѣменꙗмо, обрѣменꙗемо, обрѣменѣмо, обрѣменѣемо, обрѣменѣамо, обрѣменѧемъ, обрѣменѧемь, обрѣменѧем, обрѣменаемъ, обрѣменаемь, обрѣменаем, обрѣменаемообрѣменꙗте, обрѣменꙗете, обрѣменѣте, обрѣменѣете, обрѣменѣате, обрѣменѧете, обрѣменаете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
обрѣменꙗѭтъ, обрѣменѣѭтъ, обрѣменѣѫтъ, обрѣменꙗѫтъ, обрѣменѣѧтъ, обрѣменꙗѧтъ, обрѣменѣютъ, обрѣменꙗютъ, обрѣменꙗѭть, обрѣменѣѭть, обрѣменѣѫть, обрѣменꙗѫть, обрѣменѣѧть, обрѣменꙗѧть, обрѣменѣють, обрѣменꙗють, обрѣменꙗѭт, обрѣменѣѭт, обрѣменѣѫт, обрѣменꙗѫт, обрѣменѣѧт, обрѣменꙗѧт, обрѣменѣют, обрѣменꙗют, обрѣменѧютъ, обрѣменѧють, обрѣменѧют, обрѣменаѫтъ, обрѣменаѧтъ, обрѣменаѫть, обрѣменаѧть, обрѣменаѫт, обрѣменаѧтобрѣменꙗвѣ, обрѣменꙗевѣ, обрѣменѣвѣ, обрѣменѣевѣ, обрѣменѣавѣ, обрѣменѧевѣобрѣменꙗта, обрѣменꙗета, обрѣменѣта, обрѣменѣета, обрѣменѣата, обрѣменѧетаобрѣменꙗте, обрѣменꙗете, обрѣменѣте, обрѣменѣете, обрѣменѣате, обрѣменѧетеобрѣменꙗ, обрѣменѣ, обрѣменѧ, обрѣменаобрѣменꙗ, обрѣменѣ, обрѣменѧ, обрѣмена
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
обрѣменꙗмъ, обрѣменѣмъ, обрѣменꙗмь, обрѣменѣмь, обрѣменꙗм, обрѣменѣм, обрѣменѧмъ, обрѣменѧмь, обрѣменѧм, обрѣменамъ, обрѣменамь, обрѣменамобрѣменꙗте, обрѣменѣте, обрѣменѧте, обрѣменатеобрѣменꙗвѣ, обрѣменѣвѣ, обрѣменѧвѣ, обрѣменавѣобрѣменꙗта, обрѣменѣта, обрѣменѧта, обрѣменатаобрѣменꙗхъ, обрѣменѣхъ, обрѣменꙗхь, обрѣменѣхь, обрѣменꙗх, обрѣменѣх, обрѣменѧхъ, обрѣменѧхь, обрѣменѧх, обрѣменахъ, обрѣменахь, обрѣменахобрѣменꙗ, обрѣменѣ, обрѣменѧ, обрѣмена
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
обрѣменꙗ, обрѣменѣ, обрѣменѧ, обрѣменаобрѣменꙗхомъ, обрѣменѣхомъ, обрѣменꙗхомь, обрѣменѣхомь, обрѣменꙗхом, обрѣменѣхом, обрѣменꙗхмꙑ, обрѣменѣхмꙑ, обрѣменѧхомъ, обрѣменѧхомь, обрѣменѧхом, обрѣменахомъ, обрѣменахомь, обрѣменахом, обрѣменахмꙑобрѣменꙗсте, обрѣменѣсте, обрѣменѧсте, обрѣменастеобрѣменꙗшѧ, обрѣменашѧ, обрѣменѣшѧ, обрѣменꙗшѫ, обрѣменашѫ, обрѣменѣшѫ, обрѣменꙗша, обрѣменѣша, обрѣменꙗше, обрѣменаше, обрѣменѣше, обрѣменꙗхѫ, обрѣменѣхѫ, обрѣменахѫ, обрѣменѧшаобрѣменꙗховѣ, обрѣменѣховѣ, обрѣменѧховѣ, обрѣменаховѣобрѣменꙗста, обрѣменѣста, обрѣменѧста, обрѣменаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
обрѣменꙗсте, обрѣменѣсте, обрѣменѧсте, обрѣменастеобрѣменꙗахъ, обрѣменꙗхъ, обрѣменꙗах, обрѣменаахъ, обрѣменахъ, обрѣменаахь, обрѣменахь, обрѣменꙗхь, обрѣменꙗх, обрѣменаах, обрѣменѧхъ, обрѣменѧхь, обрѣменѧхобрѣменꙗаше, обрѣменꙗше, обрѣменааше, обрѣменаше, обрѣменѧшеобрѣменꙗаше, обрѣменꙗше, обрѣменааше, обрѣменаше, обрѣменѧшеобрѣменꙗахомъ, обрѣменꙗхомъ, обрѣменаахомъ, обрѣменахомъ, обрѣменꙗахомь, обрѣменꙗхомь, обрѣменаахомь, обрѣменахомь, обрѣменꙗахом, обрѣменꙗхом, обрѣменаахом, обрѣменахом, обрѣменѧхомъ, обрѣменѧхомь, обрѣменѧхомобрѣменꙗашете, обрѣменꙗшете, обрѣменꙗасте, обрѣменꙗсте, обрѣменаашете, обрѣменашете, обрѣменаасте, обрѣменасте, обрѣменѧшете, обрѣменѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
обрѣменꙗахѫ, обрѣменꙗхѫ, обрѣменꙗахѹ, обрѣменꙗхѹ, обрѣменаахѫ, обрѣменахѫ, обрѣменаахѹ, обрѣменахѹ, обрѣменѧхѹобрѣменꙗаховѣ, обрѣменꙗховѣ, обрѣменааховѣ, обрѣменаховѣ, обрѣменѧховѣобрѣменꙗашета, обрѣменꙗшета, обрѣменꙗаста, обрѣменꙗста, обрѣменѧшета, обрѣменѧста, обрѣменаашета, обрѣменашета, обрѣменааста, обрѣменастаобрѣменꙗашете, обрѣменꙗшете, обрѣменꙗасте, обрѣменꙗсте, обрѣменѧшете, обрѣменѧсте, обрѣменаашете, обрѣменашете, обрѣменаасте, обрѣменасте
обрѣменꙗт -обрѣменꙗѭ -обрѣменꙗш несв Обременявам, натоварвам с грижи, мъки же плодънꙑмъ словомъ  дѣломъ. на жт въꙁдръжанꙿно нꙗаше. н обрѣмьꙗѧ [погр. вм. обрѣменꙗѧ] хъ праштаѧ прѣбꙑват. н беꙁъ скѹшенꙗ. нъ по малѹ ведꙑ ѧ С 280.1 Изч С Гр καταφορτίζω Вж. при обрѣмент Нвб