Исторически речник
обращат сѧ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
обращат сѧобращаѭ, обращаѫ, обращаѧ, обращаюобращаш, обращаеш, обращаашобращатъ, обращаетъ, обращаатъ, обращать, обращаеть, обращаать, обращат, обращает, обращаатобращамъ, обращаемъ, обращаамъ, обращамь, обращаемь, обращаамь, обращам, обращаем, обращаам, обращамо, обращаемо, обращаамообращате, обращаете, обращаате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
обращаѭтъ, обращаѫтъ, обращаѧтъ, обращаютъ, обращаѭть, обращаѫть, обращаѧть, обращають, обращаѭт, обращаѫт, обращаѧт, обращаютобращавѣ, обращаевѣ, обращаавѣобращата, обращаета, обращаатаобращате, обращаете, обращаатеобращаобраща
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
обращамъ, обращамь, обращамобращатеобращавѣобращатаобращахъ, обращахь, обращахобраща
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
обращаобращахомъ, обращахомь, обращахом, обращахмꙑобращастеобращашѧ, обращашѫ, обращаша, обращаше, обращахѫобращаховѣобращаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
обращастеобращаахъ, обращахъ, обращаахь, обращахь, обращаах, обращахобращааше, обращашеобращааше, обращашеобращаахомъ, обращахомъ, обращаахомь, обращахомь, обращаахом, обращахомобращаашете, обращашете, обращаасте, обращасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
обращаахѫ, обращахѫ, обращаахѹ, обращахѹобращааховѣ, обращаховѣобращаашета, обращашета, обращааста, обращастаобращаашете, обращашете, обращаасте, обращасте
обращат сѧ -обращаѭ сѧ -обращаш сѧ несв 1. Обръщам се, извръщам се ꙇ коньаетъ сѧ на насъ слово гне. ѣко нкꙿтоже рѫкꙑ на ралѣ положь. ꙇ обращаѩ сѧ вьспѧть. ѹправленъ естъ въ црство нбсное СЕ 91а 9 Образно. нꙿнѣ браⷮѣ ѿвръгъше дѣла тьмꙿнаа ... н паⷦ въпрѣате сѧ да еже добрѣ ꙁабъвꙿше паⷦ ꙁълѣ помнает(..)  обращ(.)ѭще сѧ вьспѧт(ь) паⷦ тажде прем(...)е дѣла беꙁбожьнꙑхъ странъ щюд  трѣбованьѣ  словеса Р II 4.4—5 а не благодѣт мѣт благодѣѭштмъ. л обраштат сꙙ срьдꙿцемъ въ егупꙿтъ С 127.11 обращаѭще сѧ м мн οἱ ἐπιστρέφοντες Тези, които се обръщат, насочват с вяра и любов към Бога и християнството. немощьнꙑихъ жъꙁлъ, пасомꙑихъ палица, обращающихъ сꙗ вождь, поспѣвающиимъ съврьшение, д͠ши сп͠съ и плъти ЙЕБог. 253а ѹслꙑшѫ ьто реетъ о мнѣ гь бъ. їде реетъ міръ на люд своѩ... ї на обраштаѭштѩѩ сѩ сръдьцемь къ немѹ СП 84.9 Преобръщам се, въртя се насамнатам. нꙑн҄ѣ ѹбо спохъ  въꙁмогохъ.  то глагол҄ꙙ стꙑ мѫенкъ обраштааше сꙙ на сковрадѣ ꙗко на одрѣ по стнѣ настъланѣ С 118.25 2. Връщам се, прибирам се трѣвѫ прѣдъ двьрьм гробшта свого растѫштѫѭ обрѣтаѧ.  тѫ. страѧ ꙗдѣаше. лкоже мѹ довьлѣѣше. скѹшаѧ.  абь обраштааше сꙙ сь многомъ похваленмъ. прлежꙙ вънѫ молтвѣ  въꙁдрꙿжан С 529.2 жена же молтвꙑ насладвъш сꙙ. обраштааше сꙙ въ своꙗ славꙙшт ба С 560.18 3. Прен. Променям религиозните си възгледи, убежденията си, започвам да мисля по друг начин егда ѹбіваⷶше ѩ. тогда въꙁіскаахѫ его. і обраштахѫ сѩ і рано пріхождахѫ къ бѹ СП 77.34 дꙿва же ставшꙙ мꙙтежь. же сꙙ мнѣахѫ обраштаѭште сꙙ. наꙙшꙙ глаголат къ праведꙿнѹѹмѹ. како можеш ѹвѣрт насъ ꙗко стъ богъ. вꙙштї нашего бога С 30.8—9 Обръщам се към нещо добро, отказвайки се от нещо лошо. ѹдо велко объдръжтъ мꙙ кнꙙже. да некъл  тебе самого вдмъ покаѭшта сꙙ отъ прѣльсті кѹмръскꙑѧ.  обраштаѭшта сꙙ къ стнѣ С 157.7  съ многомь трьпѣньмь пождать обращенꙗ нашего•  не прѣстаеть до послѣдьнѧго въꙁдꙑханьꙗ нашего• молѧ  бѣдѧ дного къгождо насъ• отъ многъхъ ꙁълъ•  непрьꙗꙁннъ дѣлъ къ немѹ обращат сѧ ПА 162с егда видит инѣх от согрѣшьших, от грѣха люта обращающисꙗ пакы теплыми слеꙁами же и с покаꙗньем хотꙗщих вънїти въ Царство небесное Диоп. Слово 2 не обращат сѧ οὐκ ἐπιστρέφω Не се връщам, изчезвам ї помѣнѫ ѣко плоть сѫтъ. дхъ ходѩ ї не обраштаѩ сѩ СП 77.39 СП СЕ С Р ПА Диоп. ЙЕБог. Гр στρέφομαι ἐπιστρέφω περιστρέφω ἐμαυτὸν τῇδε κἀκεῖσε ὑποστρέφω μεταβάλλομαι обраштат сѧ Нвб. Вж. при обращат