Исторически речник
обращат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
обращатобращаѭ, обращаѫ, обращаѧ, обращаюобращаш, обращаеш, обращаашобращатъ, обращаетъ, обращаатъ, обращать, обращаеть, обращаать, обращат, обращает, обращаатобращамъ, обращаемъ, обращаамъ, обращамь, обращаемь, обращаамь, обращам, обращаем, обращаам, обращамо, обращаемо, обращаамообращате, обращаете, обращаате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
обращаѭтъ, обращаѫтъ, обращаѧтъ, обращаютъ, обращаѭть, обращаѫть, обращаѧть, обращають, обращаѭт, обращаѫт, обращаѧт, обращаютобращавѣ, обращаевѣ, обращаавѣобращата, обращаета, обращаатаобращате, обращаете, обращаатеобращаобраща
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
обращамъ, обращамь, обращамобращатеобращавѣобращатаобращахъ, обращахь, обращахобраща
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
обращаобращахомъ, обращахомь, обращахом, обращахмꙑобращастеобращашѧ, обращашѫ, обращаша, обращаше, обращахѫобращаховѣобращаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
обращастеобращаахъ, обращахъ, обращаахь, обращахь, обращаах, обращахобращааше, обращашеобращааше, обращашеобращаахомъ, обращахомъ, обращаахомь, обращахомь, обращаахом, обращахомобращаашете, обращашете, обращаасте, обращасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
обращаахѫ, обращахѫ, обращаахѹ, обращахѹобращааховѣ, обращаховѣобращаашета, обращашета, обращааста, обращастаобращаашете, обращашете, обращаасте, обращасте
обращат -обращаѭ -обращаш несв 1. Обръщам, насочвам [образно] ꙁаконъ гнъ непореенъ обраштаѩі дшѩ. съвѣдѣнъе гне вѣръно ѹмѫдрѣѩ младенъцѩ СП 18.8 обращаѩ сѧ στρεφόμενος Обърнат, насочен мо коп ѹставло стъ обраштаѭштее сꙙ на тꙙ копь. тѣмже въстані под отъсѫдѹ С 469.30 2. Превръщам, променям, придавам друг вид коль страшенъ пае снъ лъ. обращаѩ море вь сѹшѫ. въ рѣцѣ проідѫтъ ногама СП 65.6 3. Прен. Обръщам в друга вяра, карам някого да приеме друга вяра беꙁаконьнꙑхъ самарань бѣахѫ вѣрꙑ. ѧже вдꙙ к немѹ прходꙙштꙙ бжї ловѣкъ. на мноꙁѣ оглашаѧ отъ бжхъ кнгъ. на стньнѫѫ вѣрѫ обраштааше С 514.18 4. Прен. Напътствам към праведен живот, отказвам от нещо лошо. Свꙗтых бо доуша к раꙁоумоу истинныꙗ и равночестныꙗ ангелом работы направлꙗемый, ничтоже ино имать работоу, раꙁвѣ еже к Богоу непрестанное словословление и еже слоужити и молбы творити, и посылатисꙗ, и помагати требоующимъ, и обращати и прелщеныꙗ Диоп. ѡсвѣщающеи даръ ст͠го дх͠а приимъше и оудотворенꙑїми силами и добрꙑими оуении ѡсвѣщахоу тьмьнꙑꙗ и ꙁаблоудивъшаѧ обращахоу ЙЕБог. 25а 5. Прич. сег. деят. като същ. обращаѭще м мн οἱ ἐπιστρέφοντες Тези, които насочват, отправят с вяра и любов към християнството. и въсприимемъ оумъ б͠жьствьнъ да оуслышимъ то въꙁглаголеть въ насъ г͠ь б͠ъ. въꙁглаголеть бо миръ людьмъ своимъ. и прѣподобьныимъ своимъ. и обращающиимъ срд͠ца к немоу КПУчит 129б глаголат же ѹто матъ мръ на людехъ свохъ.  на прѣподобьнꙑхъ с.  на обраштаѭштїхъ срьдьца кь н҄емѹ С 319.1 обращат сѧ СП С ЙЕБог. КПУчит. Диоп. Гр στρέφω ἐπιστρέφω обраштат Нвб Срв обръщам [се] ОА ВА АК НТ НГер ЕтМл БТР АР ДА