Исторически речник
обновт сѧ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
обновт сѧобновлѭ, обновлѧ, обновѧ, обновьѭ, обновлюобновшобновтъ, обновть, обновтобновмъ, обновмь, обновм, обновмообновте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
обновѧтъ, обновѧть, обновѧтобноввѣобновтаобновтеобновобнов
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
обновмъ, обновмь, обновмобновтеобноввѣобновтаобновхъ, обновхь, обновхобновов
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
обнововобновхомъ, обновхомь, обновхом, обновхмꙑобновстеобновшѧ, обновшѫ, обновша, обновше, обновхѫобновховѣобновста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
обновстеобновлꙗахъ, обновлꙗхъ, обновьꙗхъ, обновлѣахъ, обновлѣхъ, обновѣахъ, обновѣхъ, обновлѧахъ, обновлѧхъ, обновѧахъ, обновѧхъ, обновлꙗахь, обновлꙗхь, обновьꙗхь, обновлѣахь, обновлѣхь, обновѣахь, обновѣхь, обновлѧахь, обновлѧхь, обновѧахь, обновѧхь, обновлꙗах, обновлꙗх, обновьꙗх, обновлѣах, обновлѣх, обновѣах, обновѣх, обновлѧах, обновлѧх, обновѧах, обновѧхобновлꙗаше, обновлꙗше, обновьꙗше, обновлѣаше, обновлѣше, обновѣаше, обновѣше, обновлѧаше, обновлѧше, обновѧаше, обновѧшеобновлꙗаше, обновлꙗше, обновьꙗше, обновлѣаше, обновлѣше, обновѣаше, обновѣше, обновлѧаше, обновлѧше, обновѧаше, обновѧшеобновлꙗахомъ, обновлꙗхомъ, обновьꙗхомъ, обновлѣахомъ, обновлѣхомъ, обновѣахомъ, обновѣхомъ, обновлѧахомъ, обновлѧхомъ, обновѧахомъ, обновѧхомъ, обновлꙗахомь, обновлꙗхомь, обновьꙗхомь, обновлѣахомь, обновлѣхомь, обновѣахомь, обновѣхомь, обновлѧахомь, обновлѧхомь, обновѧахомь, обновѧхомь, обновлꙗахом, обновлꙗхом, обновьꙗхом, обновлѣахом, обновлѣхом, обновѣахом, обновѣхом, обновлѧахом, обновлѧхом, обновѧахом, обновѧхомобновлꙗашете, обновлꙗшете, обновьꙗшете, обновлѣашете, обновлѣшете, обновѣашете, обновѣшете, обновлꙗасте, обновлꙗсте, обновьꙗсте, обновлѣасте, обновлѣсте, обновѣасте, обновѣсте, обновлѧасте, обновлѧсте, обновѧасте, обновѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
обновлꙗахѫ, обновлꙗхѫ, обновьꙗхѫ, обновлѣахѫ, обновлѣхѫ, обновѣахѫ, обновѣхѫ, обновлꙗахѹ, обновлꙗхѹ, обновьꙗхѹ, обновлѣахѹ, обновлѣхѹ, обновѣахѹ, обновѣхѹ, обновлѧахѹ, обновлѧхѹ, обновѧахѹ, обновѧхѹобновлꙗаховѣ, обновлꙗховѣ, обновьꙗховѣ, обновлѣаховѣ, обновлѣховѣ, обновѣаховѣ, обновѣховѣ, обновлѧаховѣ, обновлѧховѣ, обновѧаховѣ, обновѧховѣобновлꙗашета, обновлꙗшета, обновьꙗшета, обновлѣашета, обновлѣшета, обновѣашета, обновѣшета, обновлꙗаста, обновлꙗста, обновьꙗста, обновлѣаста, обновлѣста, обновѣаста, обновѣста, обновлѧаста, обновлѧста, обновѧаста, обновѧстаобновлꙗашете, обновлꙗшете, обновьꙗшете, обновлѣашете, обновлѣшете, обновѣашете, обновѣшете, обновлꙗасте, обновлꙗсте, обновьꙗсте, обновлѣасте, обновлѣсте, обновѣасте, обновѣсте, обновлѧасте, обновлѧсте, обновѧасте, обновѧсте
обновт сѧ -обновлѭ сѧ -обновш сѧ св 1. Обновя се, подновя се, възобновя се, появя се отново блс дше моѣ гѣ ... вѣнъаѭщаго тѩ млостьѭ щедротамі. сплънѣѭщаго благꙑм похоть твоѭ. обновтъ сѩ ѣко орълѣ юностъ твоѣ СП 102.5 онѣмѣхъ  съмѣрхъ сѩ і ѹмлъахъ отъ благъ. ї болѣꙁнъ моѣ обнов сѩ СП 38.3 2. Обновя се, възродя се [чрез вяра, покаяние] ѧдо. ньінѣ обновт сѧ хощеш. естънꙑмь покаанемь. ꙇ вьꙁскат пръвааго отества СЕ 66b 4 Изч СП СЕ Гр ἀνακαινίζομαι Вж. при обновт Нвб