Исторически речник
коньат сѧ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
коньат сѧконьаѭ, коньаѫ, коньаѧ, коньаюконьаш, коньаеш, коньаашконьатъ, коньаетъ, коньаатъ, коньать, коньаеть, коньаать, коньат, коньает, коньаатконьамъ, коньаемъ, коньаамъ, коньамь, коньаемь, коньаамь, коньам, коньаем, коньаам, коньамо, коньаемо, коньаамоконьате, коньаете, коньаате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
коньаѭтъ, коньаѫтъ, коньаѧтъ, коньаютъ, коньаѭть, коньаѫть, коньаѧть, коньають, коньаѭт, коньаѫт, коньаѧт, коньаютконьавѣ, коньаевѣ, коньаавѣконьата, коньаета, коньаатаконьате, коньаете, коньаатеконьаконьа
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
коньамъ, коньамь, коньамконьатеконьавѣконьатаконьахъ, коньахь, коньахконьа
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
коньаконьахомъ, коньахомь, коньахом, коньахмꙑконьастеконьашѧ, коньашѫ, коньаша, коньаше, коньахѫконьаховѣконьаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
коньастеконьаахъ, коньахъ, коньаахь, коньахь, коньаах, коньахконьааше, коньашеконьааше, коньашеконьаахомъ, коньахомъ, коньаахомь, коньахомь, коньаахом, коньахомконьаашете, коньашете, коньаасте, коньасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
коньаахѫ, коньахѫ, коньаахѹ, коньахѹконьааховѣ, коньаховѣконьаашета, коньашета, коньааста, коньастаконьаашете, коньашете, коньаасте, коньасте
коньат сѧ -коньаѭ сѧ -коньаш сѧ св несв 1. Изпълня се, осъществя се, сбъдна се крьщене же мамъ кръстт сѧ. ꙇ како ѹдръжѫ сѧ доньдеже коньаатъ сѧ М Лк 12.50 З да не бѫдемъ ѣко тѣло сольно. ѣко жена лотова. л ѣко песъ на своѩ бльвотнꙑ въꙁвръщаѩ сѧ. ꙇ коньаетъ сѧ на насъ слово гне СЕ 91a 6—7 онъ же ꙗко отьць дѹховьнъ. ставꙗше ꙗ глагол҄ꙙ. господѹ поспѣвъшѹ кон҄ьат дѣло С 203.16  ѹсъхнѫ смокꙑ  коньа сꙙ псан С 352.1—2 2. Привърша се, изчерпя се коньа сѩ пѣсні давꙑ множаішѩѩ сна есеова пъсаломъ асафовъ СП 72.1 М З А СК СП СЕ С Гр τελέομαι πληρόω πληρόομαι λήγω Вж. при коньат Нвб