Исторически речник
коньат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
коньатконьаѭ, коньаѫ, коньаѧ, коньаюконьаш, коньаеш, коньаашконьатъ, коньаетъ, коньаатъ, коньать, коньаеть, коньаать, коньат, коньает, коньаатконьамъ, коньаемъ, коньаамъ, коньамь, коньаемь, коньаамь, коньам, коньаем, коньаам, коньамо, коньаемо, коньаамоконьате, коньаете, коньаате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
коньаѭтъ, коньаѫтъ, коньаѧтъ, коньаютъ, коньаѭть, коньаѫть, коньаѧть, коньають, коньаѭт, коньаѫт, коньаѧт, коньаютконьавѣ, коньаевѣ, коньаавѣконьата, коньаета, коньаатаконьате, коньаете, коньаатеконьаконьа
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
коньамъ, коньамь, коньамконьатеконьавѣконьатаконьахъ, коньахь, коньахконьа
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
коньаконьахомъ, коньахомь, коньахом, коньахмꙑконьастеконьашѧ, коньашѫ, коньаша, коньаше, коньахѫконьаховѣконьаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
коньастеконьаахъ, коньахъ, коньаахь, коньахь, коньаах, коньахконьааше, коньашеконьааше, коньашеконьаахомъ, коньахомъ, коньаахомь, коньахомь, коньаахом, коньахомконьаашете, коньашете, коньаасте, коньасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
коньаахѫ, коньахѫ, коньаахѹ, коньахѹконьааховѣ, коньаховѣконьаашета, коньашета, коньааста, коньастаконьаашете, коньашете, коньаасте, коньасте
коньат -коньаѭ -коньаш св несв 1. Свърша, спра, прекратя, завърша ꙇ коньавъшемъ дън въꙁвраштаѭштемъ сѧ мъ. оста отрокъ с въ мѣ М Лк 2.43 З А СК Б ꙇ сцѣленѣ творѭ дьнесь  въ трет коньаѭ М Лк 13.32 коньамъ веерънѧѩ мотⷧ҇в. ꙇ таⷦ коньаⷿ҇тъ. ѣкоⷤ҇  вꙿсегꙿда СЕ 66a 19,20  коньавъше ѱалꙿмъ помолша сꙙ С 70.24—25 коньавъшемъ же стъімъ молтвѫ.  рекꙿшемъ амнъ С 179.23 сего хлѣба марꙗ род. а црькꙑ прѧ.  по вьсꙙ дьн нам ꙗдомъ стъ. не коньатъ сꙙ С 396.5 коньа сꙙ ѹбо намъ альбънꙑ трѹдъ. коньа же сꙙ крьстомъ С 427.27—28 2. За запас от нещо — свърша, привърша бмомъ же стъімъ. коньашꙙ сꙙ тн  жьꙁл. тъгда вьꙁбѣсвъ сꙙ повелѣ дрѣвесꙑ сѫкатꙑ бт ѧ С 178.16 коньат сѧ М З А СК Б СЕ С В Гр τελέω πληρόω περαιόω διανύω διέρχομαι δαπανάω конъат конат Нвб кончая остар ОА НГер