Исторически речник
к҄есар҄евъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
к҄есар҄евъ, к҄есар҄евьк҄есар҄евак҄есар҄евѹк҄есар҄евь, к҄есар҄евък҄есар҄евак҄есар҄евомь, к҄есар҄евомъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
к҄есар҄евѣк҄есар҄еве, к҄есар҄евък҄есар҄евк҄есар҄евъ, к҄есар҄евьк҄есар҄евомъ, к҄есар҄евомьк҄есар҄евꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
к҄есар҄евꙑк҄есар҄евѣхъ, к҄есар҄евѣхьк҄есар҄евак҄есар҄евѹк҄есар҄евомак҄есар҄ево
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
к҄есар҄евак҄есар҄евѹк҄есар҄евок҄есар҄евак҄есар҄евомь, к҄есар҄евомък҄есар҄евѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
к҄есар҄евак҄есар҄евъ, к҄есар҄евьк҄есар҄евомъ, к҄есар҄евомьк҄есар҄евак҄есар҄евꙑк҄есар҄евѣхъ, к҄есар҄евѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
к҄есар҄евѣк҄есар҄евѹк҄есар҄евомак҄есар҄евак҄есар҄евꙑ, к҄есар҄евѫк҄есар҄евѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
к҄есар҄евѫ, к҄есар҄евѹк҄есар҄евоѭ, к҄есар҄евоѫ, к҄есар҄евоѧ, к҄есар҄евоюк҄есар҄евѣк҄есар҄евꙑк҄есар҄евъ, к҄есар҄евьк҄есар҄евамъ, к҄есар҄евамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
к҄есар҄евꙑк҄есар҄евамк҄есар҄евахъ, к҄есар҄евахьк҄есар҄евѣк҄есар҄евѹк҄есар҄евама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
к҄есар҄евꙑ, к҄есар҄евꙑ, к҄есар҄евок҄есар҄еваго, к҄есар҄еваего, к҄есар҄евааго, к҄есар҄еваго, к҄есар҄евого, к҄есар҄евога, к҄есар҄евгок҄есар҄евѹмѹ, к҄есар҄евѹемѹ, к҄есар҄евѹѹмѹ, к҄есар҄евѹмѹ, к҄есар҄евоомѹ, к҄есар҄евомѹ, к҄есар҄евоѹмѹ, к҄есар҄евмѹк҄есар҄евꙑ, к҄есар҄евꙑ, к҄есар҄евок҄есар҄еваго, к҄есар҄еваего, к҄есар҄евааго, к҄есар҄еваго, к҄есар҄евого, к҄есар҄евога, к҄есар҄евгок҄есар҄евꙑмь, к҄есар҄евꙑмь, к҄есар҄евꙑмъ, к҄есар҄евꙑмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
к҄есар҄евѣмь, к҄есар҄евѣемь, к҄есар҄евѣѣмь, к҄есар҄евѣамь, к҄есар҄евѣмь, к҄есар҄евѣмъ, к҄есар҄евѣемъ, к҄есар҄евѣѣмъ, к҄есар҄евѣамъ, к҄есар҄евѣмъ, к҄есар҄евомь, к҄есар҄евомък҄есар҄евꙑ, к҄есар҄евꙑ, к҄есар҄евок҄есар҄евк҄есар҄евꙑхъ, к҄есар҄евꙑхъ, к҄есар҄евꙑхь, к҄есар҄евꙑхь, к҄есар҄евѣхъ, к҄есар҄евѣхьк҄есар҄евꙑмъ, к҄есар҄евꙑмъ, к҄есар҄евꙑмь, к҄есар҄евꙑмь, к҄есар҄евѣмъ, к҄есар҄евѣмьк҄есар҄евꙑѧ, к҄есар҄евꙑꙗ, к҄есар҄евꙑе
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
к҄есар҄евꙑм, к҄есар҄евꙑмк҄есар҄евꙑхъ, к҄есар҄евꙑхъ, к҄есар҄евꙑхь, к҄есар҄евꙑхьк҄есар҄еваꙗ, к҄есар҄еваа, к҄есар҄еваѣк҄есар҄евѹю, к҄есар҄евоюк҄есар҄евꙑма, к҄есар҄евꙑмак҄есар҄ево, к҄есар҄евое
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
к҄есар҄еваго, к҄есар҄еваего, к҄есар҄евааго, к҄есар҄еваго, к҄есар҄евого, к҄есар҄евога, к҄есар҄евгок҄есар҄евѹмѹ, к҄есар҄евѹемѹ, к҄есар҄евѹѹмѹ, к҄есар҄евѹмѹ, к҄есар҄евоомѹ, к҄есар҄евомѹ, к҄есар҄евоѹмѹ, к҄есар҄евмѹк҄есар҄ево, к҄есар҄евоек҄есар҄еваго, к҄есар҄еваего, к҄есар҄евааго, к҄есар҄еваго, к҄есар҄евого, к҄есар҄евога, к҄есар҄евгок҄есар҄евꙑмь, к҄есар҄евꙑмь, к҄есар҄евꙑмъ, к҄есар҄евꙑмък҄есар҄евѣмь, к҄есар҄евѣемь, к҄есар҄евѣѣмь, к҄есар҄евѣамь, к҄есар҄евѣмь, к҄есар҄евѣмъ, к҄есар҄евѣемъ, к҄есар҄евѣѣмъ, к҄есар҄евѣамъ, к҄есар҄евѣмъ, к҄есар҄евомь, к҄есар҄евомъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
к҄есар҄ево, к҄есар҄евоек҄есар҄еваꙗ, к҄есар҄еваа, к҄есар҄еваѣ, к҄есар҄еваѧк҄есар҄евꙑхъ, к҄есар҄евꙑхъ, к҄есар҄евꙑхь, к҄есар҄евꙑхь, к҄есар҄евѣхъ, к҄есар҄евѣхьк҄есар҄евꙑмъ, к҄есар҄евꙑмъ, к҄есар҄евꙑмь, к҄есар҄евꙑмь, к҄есар҄евѣмъ, к҄есар҄евѣмьк҄есар҄еваꙗ, к҄есар҄еваа, к҄есар҄еваѣ, к҄есар҄еваѧк҄есар҄евꙑм, к҄есар҄евꙑм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
к҄есар҄евꙑхъ, к҄есар҄евꙑхъ, к҄есар҄евꙑхь, к҄есар҄евꙑхьк҄есар҄евѣк҄есар҄евѹю, к҄есар҄евоюк҄есар҄евꙑма, к҄есар҄евꙑмак҄есар҄еваꙗ, к҄есар҄еваа, к҄есар҄еваѣ, к҄есар҄еваѧк҄есар҄евꙑѧ, к҄есар҄евꙑꙗ, к҄есар҄евѫѭ, к҄есар҄евꙑе
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
к҄есар҄евѣ, к҄есар҄евок҄есар҄евѫѭ, к҄есар҄евѹю, к҄есар҄евоѭ, к҄есар҄евоюк҄есар҄евѫѭ, к҄есар҄евоѫ, к҄есар҄евоѧ, к҄есар҄евоюк҄есар҄евѣк҄есар҄евꙑѧ, к҄есар҄евꙑꙗ, к҄есар҄евꙑек҄есар҄евꙑхъ, к҄есар҄евꙑхъ, к҄есар҄евѣхъ, к҄есар҄евꙑхь, к҄есар҄евꙑхь, к҄есар҄евѣхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
к҄есар҄евꙑмъ, к҄есар҄евꙑмъ, к҄есар҄евѣмъ, к҄есар҄евꙑмь, к҄есар҄евꙑмь, к҄есар҄евѣмьк҄есар҄евꙑѧ, к҄есар҄евꙑꙗ, к҄есар҄евꙑек҄есар҄евꙑм, к҄есар҄евꙑмк҄есар҄евꙑхъ, к҄есар҄евꙑхъ, к҄есар҄евꙑхь, к҄есар҄евꙑхьк҄есар҄евѣк҄есар҄евѹю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
к҄есар҄евꙑма, к҄есар҄евꙑма-----
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
------
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
------
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
------
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
------
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
------
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
------
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
------
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
------
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
------
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
------
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
------
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
------
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
------
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
------
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
------
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
-----
к҄есар҄евъ прил притеж 1. Кесарев, принадлежащ на римския кесар, император  естъ обраꙁось.  напісане. глашѧ емѹ кесаревъ А Мт 22.21 Срв.Мк 12.16 З;Лк 20.24 З 2. Като същ. кесар҄ево ср ед и кесар҄еваꙗ ср мн τὰ Καίσαρος Кесаревото; онова, което се пада, следва да се даде на кесаря въꙁдадіте ѹбо кесарева кесарю А Мт 22.21 Срв.Мк 12.17 З;Лк 20.25 Изч М З А Гр τοῦ Καίσαρος. Срв. к҄есаровъ От лат Caesaris Срв к҄есаровъ Нвб кесарев остар ОА ВА АК МлБТР Срв Кесарево МИ СНМБ