Исторически речник
дѣꙗт сѧ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
дѣꙗт сѧдѣѭ, дѣѫ, дѣѧ, дѣюдѣш, дѣаш, дѣѣшдѣтъ, дѣатъ, дѣѣтъ, дѣть, дѣать, дѣѣть, дѣт, дѣат, дѣѣтдѣмъ, дѣамъ, дѣѣмъ, дѣмь, дѣамь, дѣѣмь, дѣм, дѣам, дѣѣм, дѣмо, дѣамо, дѣѣмодѣмъ, дѣамъ, дѣѣмъ
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
дѣѭтъ, дѣѫтъ, дѣѧтъ, дѣютъ, дѣѭть, дѣѫть, дѣѧть, дѣють, дѣѭт, дѣѫт, дѣѧт, дѣютдѣвѣ, дѣавѣ, дѣѣвѣдѣта, дѣата, дѣѣтадѣте, дѣате, дѣѣтедѣдѣ
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
дѣмъ, дѣмь, дѣмдѣтедѣвѣдѣтадѣъ, дѣахъ, дѣхь, дѣахь, дѣх, дѣахдѣ, дѣа
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
дѣ, дѣадѣхомъ, дѣахомъ, дѣхомь, дѣахомь, дѣхом, дѣахом, дѣхмꙑ, дѣахмꙑдѣсте, дѣастедѣшѧ, дѣашѧ, дѣшѫ, дѣашѫ, дѣша, дѣаша, дѣше, дѣаше, дѣхѫ, дѣахѫдѣховѣъ, дѣаховѣдѣста, дѣаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
дѣсте, дѣастедѣꙗхъ, дѣахъ, дѣꙗхь, дѣахь, дѣꙗх, дѣах, дѣѧхъ, дѣѧхь, дѣѧхдѣꙗше, дѣаше, дѣѧшедѣꙗше, дѣаше, дѣѧшедѣꙗхомъ, дѣахомъ, дѣꙗхомь, дѣахомь, дѣꙗхом, дѣахом, дѣѧхомъ, дѣѧхомь, дѣѧхомдѣꙗшете, дѣашете, дѣꙗсте, дѣасте, дѣѧшете, дѣѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
дѣꙗхѫ, дѣахѫ, дѣꙗхѹ, дѣахѹ, дѣѧхѹдѣꙗховѣ, дѣаховѣ, дѣѧховѣдѣꙗшета, дѣашета, дѣꙗста, дѣаста, дѣѧшета, дѣѧстадѣꙗшете, дѣашете, дѣꙗсте, дѣасте, дѣѧшете, дѣѧсте
дѣꙗт сѧ -дѣѭ сѧ -дѣш сѧ несв Старая се  вьсѣьскꙑ сꙙ дѣашꙙ прсъвъкѹпт ѧ хотꙙште. къ правѣ  кѹпꙿносѫштьнѣ вѣрѣ С 201.25 млъ сѧ дѣꙗт δέομαι Моля за милост, умолявам ты многы дш͠ѫ днⷭе свобод ѿ прѣльст. ꙗкоже ны мл͠т сѧ каменю беꙁдоушн не молті сѧ. нѫ творꙿцоу б͠оу.  ннѣ млꙿ т сѧ дѣѫ,  мл͠ѧ тѧ велꙿм. въстав сего оумерꙿшаа Сб. Герм. 39б тебѣ сѧ мл дѣемъ. тѧ молмъ влко клюⷠе СЕ 61b 15 тѣмьже  аꙁъ млъ сѧ дѣѭ бѹ СЕ 68b 24 Изч СЕ С Сб. Герм. Гр γίγνομαι дѣат сѧ Вж. при дѣꙗт Нвб