Исторически речник
гладъше  
гладъше [погр. С 141.14—15] вж класт