Исторически речник
въꙁѧт сѧ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
въꙁѧт сѧвъꙁьмѫ, въꙁъмѫ, въꙁмѫ, въꙁьмѹ, въꙁъмѹ, въꙁмѹвъꙁьмеш, въꙁъмеш, въꙁмешвъꙁьметъ, въꙁъметъ, въꙁметъ, въꙁьметь, въꙁъметь, въꙁметь, въꙁьмет, въꙁъмет, въꙁметвъꙁьмемъ, въꙁъмемъ, въꙁмемъ, въꙁьмемь, въꙁъмемь, въꙁмемь, въꙁьмем, въꙁъмем, въꙁмем, въꙁьмемо, въꙁъмемо, въꙁмемовъꙁьмете, въꙁъмете, въꙁмете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
въꙁьмѫтъ, въꙁъмѫтъ, въꙁмѫтъ, въꙁьмѹтъ, въꙁъмѹтъ, въꙁмѹтъ, въꙁьмѫть, въꙁъмѫть, въꙁмѫть, въꙁьмѹть, въꙁъмѹть, въꙁмѹть, въꙁьмѫт, въꙁъмѫт, въꙁмѫт, въꙁьмѹт, въꙁъмѹт, въꙁмѹтвъꙁьмевѣ, въꙁъмевѣ, въꙁмевѣвъꙁьмета, въꙁъмета, въꙁметавъꙁьмете, въꙁъмете, въꙁметевъꙁьм, въꙁъмвъꙁьм, въꙁъм
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
въꙁьмѣмъ, въꙁъмѣмъ, въꙁьмѣмь, въꙁъмѣмь, въꙁьмѣм, въꙁъмѣмвъꙁьмѣте, въꙁъмѣтевъꙁьмѣвѣ, въꙁъмѣвѣвъꙁьмѣта, въꙁъмѣтавъꙁѧхъ, въꙁѧсъ, въꙁѧхь, въꙁѧсь, въꙁѧхвъꙁѧ, въꙁѧтъ, въꙁѧть
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
въꙁѧ, въꙁѧтъ, въꙁѧтьвъꙁѧсомъ, въꙁѧхомъ, въꙁѧсомь, въꙁѧхомь, въꙁѧхом, въꙁѧхмꙑвъꙁѧстевъꙁѧшѧ, въꙁѧсѧ, въꙁѧшѫ, въꙁѧша, въꙁѧше, въꙁѧхѫвъꙁѧсовѣ, въꙁѧховѣвъꙁѧста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
въꙁѧсте*въꙁьмѣахъ*въꙁьмѣаше*въꙁьмѣаше*въꙁьмѣахомъ*въꙁьмѣашете
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
*въꙁьмѣахѫ*въꙁьмѣаховѣ*въꙁьмѣашета*въꙁьмѣашете
въꙁѧт сѧ -въꙁьмѫ сѧ -въꙁьмеш сѧ св Въздигна се, издигна се, възвиша се, възйема се рее же гь. аще бꙑсте вѣрѫ мѣл. ꙗко ꙁьрьно горѹшъно. гл бꙑсте горѣ сеі. вьꙁьм с  стан въ мор СК Лк 17.6 Образно. да въꙁмѫтъ сѧ врата вѣънаѣ Е 25а 7 въꙁьмѣте сѩ врата вѣънаѣ СП 23.7 Срв. СП23.9 С464.17 С465.30 гі гі нашь ѣко юдьно імѩ твое по вьсеі ꙁемлі. ѣко вьꙁѩтъ сѩ вьллѣпота твоѣ прѣвꙑше нсъ СП 8.2 самѣмъ вратомъ беꙁдрѫкѹ о себѣ вьꙁꙙт сꙙ велтъ С 465.30 нъ владꙑьскꙑ вамъ ꙗко ѹбогомъ хлапомꙿ. велꙙштѹ вьꙁꙙт сꙙ вѣьнꙑмъ вратомъ С 465.12 въкѹпѣ же врата въꙁꙙшꙙ сꙙ С 466.2 Изч СК Е СП С Гр αἴρομαι ἐπαίρομαι ἐκριζόω ἔπαρσις вьꙁѧт сѧ Нвб Вж. при въꙁѧт