Исторически речник
въꙁмат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
въꙁьматвъꙁемлѭ, въꙁемьѭ, въꙁмаѭ, въꙁмаѫ, въꙁемлѧ, въꙁемьѧ, въꙁмаѧ, въꙁемлю, въꙁемью, въꙁмаювъꙁемлеш, въꙁмаш, въꙁмаеш, въꙁмаашвъꙁемлетъ, въꙁматъ, въꙁмаетъ, въꙁмаатъ, въꙁемлеть, въꙁмать, въꙁмаеть, въꙁмаать, въꙁемлет, въꙁмат, въꙁмает, въꙁмаатвъꙁемлемъ, въꙁмамъ, въꙁмаемъ, въꙁмаамъ, въꙁемлемь, въꙁмамь, въꙁмаемь, въꙁмаамь, въꙁемлем, въꙁмам, въꙁмаем, въꙁмаам, въꙁемлемо, въꙁмамо, въꙁмаемо, въꙁмаамовъꙁемлете, въꙁмате, въꙁмаете, въꙁмаате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
въꙁемлѭтъ, въꙁемьѭтъ, въꙁмаѭтъ, въꙁмаѫтъ, въꙁемлѧтъ, въꙁемьѧтъ, въꙁмаѧтъ, въꙁемлютъ, въꙁемьютъ, въꙁмаютъ, въꙁемлѭть, въꙁемьѭть, въꙁмаѭть, въꙁмаѫть, въꙁемлѧть, въꙁемьѧть, въꙁмаѧть, въꙁемлють, въꙁемьють, въꙁмають, въꙁемлѭт, въꙁемьѭт, въꙁмаѭт, въꙁмаѫт, въꙁемлѧт, въꙁемьѧт, въꙁмаѧт, въꙁемлют, въꙁемьют, въꙁмаютвъꙁемлевѣ, въꙁмавѣ, въꙁмаевѣ, въꙁмаавѣвъꙁемлета, въꙁмата, въꙁмаета, въꙁмаатавъꙁемлете, въꙁмате, въꙁмаете, въꙁмаатевъꙁемл, въꙁмавъꙁемл, въꙁма
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
въꙁемлмъ, въꙁемлѣмъ, въꙁемлꙗмъ, въꙁмамъ, въꙁемлмь, въꙁемлѣмь, въꙁемлꙗмь, въꙁмамь, въꙁемлм, въꙁемлѣм, въꙁемлꙗм, въꙁмамвъꙁемлте, въꙁемлѣте, въꙁемлꙗте, въꙁматевъꙁемлвѣ, въꙁемлѣвѣ, въꙁемлꙗвѣ, въꙁмавѣвъꙁемлта, въꙁемлѣта, въꙁемлꙗта, въꙁматавъꙁмахъ, въꙁьмахъ, въꙁмахь, въꙁьмахь, въꙁмах, въꙁьмахвъꙁма, въꙁьма
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
въꙁма, въꙁьмавъꙁмахомъ, въꙁьмахомъ, въꙁмахомь, въꙁьмахомь, въꙁмахом, въꙁьмахом, въꙁмахмꙑ, въꙁьмахмꙑвъꙁмасте, въꙁьмастевъꙁмашѧ, въꙁьмашѧ, въꙁмашѫ, въꙁьмашѫ, въꙁмаша, въꙁьмаша, въꙁмаше, въꙁьмаше, въꙁмахѫ, въꙁьмахѫвъꙁмаховѣ, въꙁьмаховѣвъꙁмаста, въꙁьмаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
въꙁмасте, въꙁьмастевъꙁмаахъ, въꙁьмаахъ, въꙁмахъ, въꙁьмахъ, въꙁмаахь, въꙁьмаахь, въꙁмахь, въꙁьмахь, въꙁмаах, въꙁьмаах, въꙁмах, въꙁьмахвъꙁмааше, въꙁмаше, въꙁьмашевъꙁмааше, въꙁьмааше, въꙁмаше, въꙁьмашевъꙁмаахомъ, въꙁьмаахомъ, въꙁмахомъ, въꙁьмахомъ, въꙁмаахомь, въꙁьмаахомь, въꙁмахомь, въꙁьмахомь, въꙁмаахом, въꙁьмаахом, въꙁмахом, въꙁьмахомвъꙁмаашете, въꙁьмаашете, въꙁмашете, въꙁьмашете, въꙁмаасте, въꙁьмаасте, въꙁмасте, въꙁьмасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
въꙁмаахѫ, въꙁьмаахѫ, въꙁмахѫ, въꙁьмахѫ, въꙁмаахѹ, въꙁьмаахѹ, въꙁмахѹ, въꙁьмахѹвъꙁмааховѣ, въꙁьмааховѣ, въꙁмаховѣ, въꙁьмаховѣвъꙁмаашета, въꙁьмаашета, въꙁмашета, въꙁьмашета, въꙁмааста, въꙁьмааста, въꙁмаста, въꙁьмаставъꙁмаашете, въꙁьмаашете, въꙁмашете, въꙁьмашете, въꙁмаасте, въꙁьмаасте, въꙁмасте, въꙁьмасте
въꙁмат вж въꙁьмат