Исторически речник
въꙁдѣꙗт сѧ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
въꙁдѣꙗт сѧвъꙁдѣѭ, въꙁдѣѫ, въꙁдѣѧ, въꙁдѣювъꙁдѣш, въꙁдѣаш, въꙁдѣѣшвъꙁдѣтъ, въꙁдѣатъ, въꙁдѣѣтъ, въꙁдѣть, въꙁдѣать, въꙁдѣѣть, въꙁдѣт, въꙁдѣат, въꙁдѣѣтвъꙁдѣмъ, въꙁдѣамъ, въꙁдѣѣмъ, въꙁдѣмь, въꙁдѣамь, въꙁдѣѣмь, въꙁдѣм, въꙁдѣам, въꙁдѣѣм, въꙁдѣмо, въꙁдѣамо, въꙁдѣѣмовъꙁдѣмъ, въꙁдѣамъ, въꙁдѣѣмъ
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
въꙁдѣѭтъ, въꙁдѣѫтъ, въꙁдѣѧтъ, въꙁдѣютъ, въꙁдѣѭть, въꙁдѣѫть, въꙁдѣѧть, въꙁдѣють, въꙁдѣѭт, въꙁдѣѫт, въꙁдѣѧт, въꙁдѣютвъꙁдѣвѣ, въꙁдѣавѣ, въꙁдѣѣвѣвъꙁдѣта, въꙁдѣата, въꙁдѣѣтавъꙁдѣте, въꙁдѣате, въꙁдѣѣтевъꙁдѣвъꙁдѣ
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
въꙁдѣмъ, въꙁдѣмь, въꙁдѣмвъꙁдѣтевъꙁдѣвѣвъꙁдѣтавъꙁдѣъ, въꙁдѣахъ, въꙁдѣхь, въꙁдѣахь, въꙁдѣх, въꙁдѣахвъꙁдѣ, въꙁдѣа
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
въꙁдѣ, въꙁдѣавъꙁдѣхомъ, въꙁдѣахомъ, въꙁдѣхомь, въꙁдѣахомь, въꙁдѣхом, въꙁдѣахом, въꙁдѣхмꙑ, въꙁдѣахмꙑвъꙁдѣсте, въꙁдѣастевъꙁдѣшѧ, въꙁдѣашѧ, въꙁдѣшѫ, въꙁдѣашѫ, въꙁдѣша, въꙁдѣаша, въꙁдѣше, въꙁдѣаше, въꙁдѣхѫ, въꙁдѣахѫвъꙁдѣховѣъ, въꙁдѣаховѣвъꙁдѣста, въꙁдѣаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
въꙁдѣсте, въꙁдѣастевъꙁдѣꙗхъ, въꙁдѣахъ, въꙁдѣꙗхь, въꙁдѣахь, въꙁдѣꙗх, въꙁдѣах, въꙁдѣѧхъ, въꙁдѣѧхь, въꙁдѣѧхвъꙁдѣꙗше, въꙁдѣаше, въꙁдѣѧшевъꙁдѣꙗше, въꙁдѣаше, въꙁдѣѧшевъꙁдѣꙗхомъ, въꙁдѣахомъ, въꙁдѣꙗхомь, въꙁдѣахомь, въꙁдѣꙗхом, въꙁдѣахом, въꙁдѣѧхомъ, въꙁдѣѧхомь, въꙁдѣѧхомвъꙁдѣꙗшете, въꙁдѣашете, въꙁдѣꙗсте, въꙁдѣасте, въꙁдѣѧшете, въꙁдѣѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
въꙁдѣꙗхѫ, въꙁдѣахѫ, въꙁдѣꙗхѹ, въꙁдѣахѹ, въꙁдѣѧхѹвъꙁдѣꙗховѣ, въꙁдѣаховѣ, въꙁдѣѧховѣвъꙁдѣꙗшета, въꙁдѣашета, въꙁдѣꙗста, въꙁдѣаста, въꙁдѣѧшета, въꙁдѣѧставъꙁдѣꙗшете, въꙁдѣашете, въꙁдѣꙗсте, въꙁдѣасте, въꙁдѣѧшете, въꙁдѣѧсте
въꙁдѣꙗт сѧ -въꙁдѣѭ сѧ -въꙁдѣш сѧ св Вдигна се, протегна се нагоре отꙙта бѫд рѫка. да матъ дръꙁновен. къ владꙑцѣ въꙁдѣат сꙙ С 91.10 Изч С Гр ἐπαίρομαι въꙁдѣат сѧ Нвб Вж. при въꙁдѣт