Исторически речник
въꙁдѣт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
въꙁдѣтвъꙁдеждѫ, въꙁдѣѭ, въꙁдѣѫ, въꙁдѣѧ, въꙁдеждѹ, въꙁдѣювъꙁдеждеш, въꙁдѣш, въꙁдѣешвъꙁдеждетъ, въꙁдѣтъ, въꙁдѣетъ, въꙁдеждеть, въꙁдѣть, въꙁдѣеть, въꙁдеждет, въꙁдѣт, въꙁдѣетвъꙁдеждемъ, въꙁдѣмъ, въꙁдѣемъ, въꙁдеждемь, въꙁдѣмь, въꙁдѣемь, въꙁдеждем, въꙁдѣм, въꙁдѣем, въꙁдеждемо, въꙁдѣмо, въꙁдѣемовъꙁдеждете, въꙁдѣте, въꙁдѣете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
въꙁдеждѫтъ, въꙁдѣѭтъ, въꙁдѣѫтъ, въꙁдѣѧтъ, въꙁдеждѹтъ, въꙁдѣютъ, въꙁдеждѫть, въꙁдѣѭть, въꙁдѣѫть, въꙁдѣѧть, въꙁдеждѹть, въꙁдѣють, въꙁдеждѫт, въꙁдѣѭт, въꙁдѣѫт, въꙁдѣѧт, въꙁдеждѹт, въꙁдѣютвъꙁдеждевѣ, въꙁдѣвѣ, въꙁдѣевѣвъꙁдеждета, въꙁдѣта, въꙁдѣетавъꙁдеждете, въꙁдѣте, въꙁдѣетевъꙁдежд, въꙁдѣвъꙁдежд, въꙁдѣ
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
въꙁдеждмъ, въꙁдѣмъ, въꙁдеждмь, въꙁдѣмь, въꙁдеждм, въꙁдѣмвъꙁдеждте, въꙁдѣтевъꙁдеждвѣ, въꙁдѣвѣвъꙁдеждта, въꙁдѣтавъꙁдѣхъ, въꙁдѣхь, въꙁдѣхвъꙁдѣ
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
въꙁдѣвъꙁдѣхомъ, въꙁдѣхомь, въꙁдѣхом, въꙁдѣхмꙑвъꙁдѣстевъꙁдѣшѧ, въꙁдѣшѫ, въꙁдѣша, въꙁдѣше, въꙁдѣхѫвъꙁдѣховѣвъꙁдѣста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
въꙁдѣстевъꙁдѣахъ, въꙁдѣахь, въꙁдѣахвъꙁдѣашевъꙁдѣашевъꙁдѣахомъ, въꙁдѣахомь, въꙁдѣахомвъꙁдѣашете, въꙁдѣасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
въꙁдѣахѫ, въꙁдѣахѹвъꙁдѣаховѣвъꙁдѣашета, въꙁдѣаставъꙁдѣашете, въꙁдѣасте
въꙁдѣт -въꙁдеждѫ -въꙁдеждеш св въꙁдѣѭ -въꙁдѣш Вдигна, издигна, протегна, простра егда бѣ юнъ. поѣсаше сѧ самъ. ꙇ хождѣаше ѣможе хотѣаше. егда же състарѣеш сѧ. вьꙁдеждеш рѫцѣ твоі. ꙇ нъ тѧ поѣшетъ. ꙇ ведетъ. ѣможе не хоштеш З Йо 21.18А, СК ѹслꙑші гі гла молітвъ моеѩ егда въꙁовѫ къ тебѣ. егда въꙁдѣѭ рѫцѣ моі къ цркъві сті твоеі СП 27.2 ꙁъвахъ къ тебѣ гі вьсь день. въꙁдѣхъ рѫцѣ моі СП 87.10  по тоⷨ҇ реⷮ҇е ппъ вьꙁдⷡ҇ѣ рѫцѣ.  съподоб нꙑ влко СЕ 11а 22 рѫцѣ вьꙁдеждмь. потомь  моленемь. да побѣдмь бѣсовьскѧ пльк ТФ А 7 въꙁдѣвъ о на небо. на многъ асъ прлежно помол сꙙ С 530.22 ѫтръ же бꙑвъ ꙁвѣрь.  ногама прѣд н҄ма опъръ сꙙ о стлъпъ. вꙑѭ же къ прѣподобьнѹѹмѹ горѣ вьꙁдѣвъ С 558.29 З А СК СП СЕ ТФ С Гр ἐκτείνω ἀνατείνω αἴρω ἐπαίρω ἐκπετάννυμι διαπετάννυμι вьꙁдѣт Нвб Срв дея остар ОА ВА РБЕ