Исторически речник
въꙁвѣщат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
въꙁвѣщатвъꙁвѣщаѭ, въꙁвѣщаѫ, въꙁвѣщаѧ, въꙁвѣщаювъꙁвѣщаш, въꙁвѣщаеш, въꙁвѣщаашвъꙁвѣщатъ, въꙁвѣщаетъ, въꙁвѣщаатъ, въꙁвѣщать, въꙁвѣщаеть, въꙁвѣщаать, въꙁвѣщат, въꙁвѣщает, въꙁвѣщаатвъꙁвѣщамъ, въꙁвѣщаемъ, въꙁвѣщаамъ, въꙁвѣщамь, въꙁвѣщаемь, въꙁвѣщаамь, въꙁвѣщам, въꙁвѣщаем, въꙁвѣщаам, въꙁвѣщамо, въꙁвѣщаемо, въꙁвѣщаамовъꙁвѣщате, въꙁвѣщаете, въꙁвѣщаате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
въꙁвѣщаѭтъ, въꙁвѣщаѫтъ, въꙁвѣщаѧтъ, въꙁвѣщаютъ, въꙁвѣщаѭть, въꙁвѣщаѫть, въꙁвѣщаѧть, въꙁвѣщають, въꙁвѣщаѭт, въꙁвѣщаѫт, въꙁвѣщаѧт, въꙁвѣщаютвъꙁвѣщавѣ, въꙁвѣщаевѣ, въꙁвѣщаавѣвъꙁвѣщата, въꙁвѣщаета, въꙁвѣщаатавъꙁвѣщате, въꙁвѣщаете, въꙁвѣщаатевъꙁвѣщавъꙁвѣща
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
въꙁвѣщамъ, въꙁвѣщамь, въꙁвѣщамвъꙁвѣщатевъꙁвѣщавѣвъꙁвѣщатавъꙁвѣщахъ, въꙁвѣщахь, въꙁвѣщахвъꙁвѣща
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
въꙁвѣщавъꙁвѣщахомъ, въꙁвѣщахомь, въꙁвѣщахом, въꙁвѣщахмꙑвъꙁвѣщастевъꙁвѣщашѧ, въꙁвѣщашѫ, въꙁвѣщаша, въꙁвѣщаше, въꙁвѣщахѫвъꙁвѣщаховѣвъꙁвѣщаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
въꙁвѣщастевъꙁвѣщаахъ, въꙁвѣщахъ, въꙁвѣщаахь, въꙁвѣщахь, въꙁвѣщаах, въꙁвѣщахвъꙁвѣщааше, въꙁвѣщашевъꙁвѣщааше, въꙁвѣщашевъꙁвѣщаахомъ, въꙁвѣщахомъ, въꙁвѣщаахомь, въꙁвѣщахомь, въꙁвѣщаахом, въꙁвѣщахомвъꙁвѣщаашете, въꙁвѣщашете, въꙁвѣщаасте, въꙁвѣщасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
въꙁвѣщаахѫ, въꙁвѣщахѫ, въꙁвѣщаахѹ, въꙁвѣщахѹвъꙁвѣщааховѣ, въꙁвѣщаховѣвъꙁвѣщаашета, въꙁвѣщашета, въꙁвѣщааста, въꙁвѣщаставъꙁвѣщаашете, въꙁвѣщашете, въꙁвѣщаасте, въꙁвѣщасте
въꙁвѣщат -въꙁвѣщаѭ -въꙁвѣщаш несв 1. Известявам, съобщавам някому нещо; оповестявам, разгласявам їѡанъ ... рее. поштꙙд жтꙗ мого мол҄ѫ сꙙ тво свꙙтꙑн҄.  нкомѹже танꙑ вьꙁвѣшта. да не  отъ мѣста сего отдѫ С 286.15—16 ѡ ꙁавст  творꙙ сьмрьт велм плодънꙑ. кꙑ бо гвоꙁд сце остръ ꙗкоже ꙁавстꙿ ...  лко аште вьꙁвѣштамъ вьꙁлюбьн о ꙁавст. не ю наꙙхомъ глаголат о ꙁавст С 399.29 Посочвам, показвам нещо. ѹ гроба го вѣрꙿн стлъпъ поставшꙙ велкъ. нъ  дрѣвеса въꙁдрастошꙙ. вьꙁвѣштаѭшта ꙁдалее гробъ го С 539.12 2. Възвестявам; тържествено съобщавам, известявам, разгласявам, прогласявам прде марѣ магдалн вьꙁвѣштаѭшт ѹенкомъ ѣко вдѣ га М Йо 20.18А аꙁъ же поставленъ есмъ цръ отъ него. надъ сіономъ горѫѫ стѫѭ его. въꙁвѣщаѩ повелѣнье гне СП 2.7 благо естъ ... въꙁвѣштаті ютро мілость твоѭ. і рѣснотѫ твоѭ на вьсѣкѫ ношть СП 91.3 посъланъ бꙑстъ гаурлъ. вьꙁвѣштаѧ сѫштааго вь нѣдрѣхъ отъхъ.  на рѫкѹ матерю С 244.25—26 Проповядвам. рее же емѹ съ остав мрътвꙑмъ погрет своѩ мрътвъцѧ. тꙑ же шедъ въꙁвѣшта цсрстве бже М Лк 9.60 З А М З А СП С Гр ἀγγέλλω διαγγέλλω ἀναγγέλλω ἀπαγγέλλω ἐξαγγέλλω λέγω μηνύω δηλόω βοάω вьꙁвѣщат вьꙁвѣштат въꙁвѣштат Вж. при въꙁвѣстт Нвб