Исторически речник
въꙁвѣстт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
въꙁвѣсттвъꙁвѣщѫ, въꙁвѣщѹвъꙁвѣстшвъꙁвѣсттъ, въꙁвѣстть, въꙁвѣсттвъꙁвѣстмъ, въꙁвѣстмь, въꙁвѣстм, въꙁвѣстмовъꙁвѣстте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
въꙁвѣстѧтъ, въꙁвѣстѧть, въꙁвѣстѧтвъꙁвѣствѣвъꙁвѣсттавъꙁвѣсттевъꙁвѣствъꙁвѣст
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
въꙁвѣстмъ, въꙁвѣстмь, въꙁвѣстмвъꙁвѣсттевъꙁвѣствѣвъꙁвѣсттавъꙁвѣстхъ, въꙁвѣстхь, въꙁвѣстхвъꙁвѣст
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
въꙁвѣствъꙁвѣстхомъ, въꙁвѣстхомь, въꙁвѣстхом, въꙁвѣстхмꙑвъꙁвѣстстевъꙁвѣстшѧ, въꙁвѣстшѫ, въꙁвѣстша, въꙁвѣстше, въꙁвѣстхѫвъꙁвѣстховѣвъꙁвѣстста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
въꙁвѣстстевъꙁвѣщаахъ, въꙁвѣщахъ, въꙁвѣщаахь, въꙁвѣщахь, въꙁвѣщаах, въꙁвѣщахвъꙁвѣщааше, въꙁвѣщашевъꙁвѣщааше, въꙁвѣщашевъꙁвѣщаахомъ, въꙁвѣщахомъ, въꙁвѣщаахомь, въꙁвѣщахомь, въꙁвѣщаахом, въꙁвѣщахомвъꙁвѣщаашете, въꙁвѣщашете, въꙁвѣщаасте, въꙁвѣщасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
въꙁвѣщаахѫ, въꙁвѣщахѫ, въꙁвѣщаахѹ, въꙁвѣщахѹвъꙁвѣщааховѣ, въꙁвѣщаховѣвъꙁвѣщаашета, въꙁвѣщашета, въꙁвѣщааста, въꙁвѣщаставъꙁвѣщаашете, въꙁвѣщашете, въꙁвѣщаасте, въꙁвѣщасте
въꙁвѣстт -въꙁвѣщѫ -въꙁвѣстш св 1. Известя, съобщя, разглася а пасѫще бѣжашѧ. ꙇ шедъше въ градъ въꙁвѣстшѧ вьсѣ ꙇ о бѣсънѹю М Мт 8.33 З А ꙇ егда бꙑстъ гласъ. обрѣте сѧ съ еднъ. ꙇ т ѹмлъашѧ. ꙇ нкомѹже не вьꙁвѣстшѧ въ тꙑ дьн. несоже о тѣхъ еже вдѣшѧ М Лк 9.36 З вьꙁвѣстшѧ емѹ глѭште. ѣко мат твоѣ  братрьѣ твоѣ вьнѣ стоѩтъ. вдѣт тѧ хотѧште М Лк 8.20 З А СК  текъше побвъш правьдьнка. въꙁвѣстшꙙ црѹ ѹлꙗнѹ вьса бꙑвъшаꙗ С 217.5 анѳупатъ рее ... да ѹбо послѹша мене дрѹже.  вьꙁвѣштѫ о тебѣ къ цѣсарѹ С 100.14—15 цѣсарь ловѣколюбвъ стъ  сво вѣрѣ цръкъвъ простъ. тхо въꙁвѣствъ намъ. ѧже рее ратѭ  мꙙтежемъ цръкꙿв вьꙁꙙсте С 200.17 2. Възвестя, оповестя, тържествено съобщя, проглася егда же прдетъ онъ. дхъ стнънꙑ. наставтъ вꙑ на вьсѣкѫ стнѫ ... ꙇ грѧ(дѫ)дѫштаа въꙁвѣсттъ вамъ М Йо 16.13 З А се отрокъ мо егоже ꙁволхъ ... на ньже благоꙁвол дша моѣ. положѫ дхъ мо. на немь. ꙇ сѫдъ ѩꙁкмь вьꙁвѣсттъ М Мт 12.18 З А СК рождъство твое бце дво радостъ въꙁвѣст въсе въселенѣ Е 25б 16 бъ ѣвѣ прідетъ ... ї въꙁвѣстѩтъ нбса правьдѫ его СП 49.6 болѣꙁнъ моѣ прѣдъ мноѭ естъ вꙑінѫ. ѣко беꙁаконье мо (!) въꙁвѣщѭ.  попекѫ сѩ о грѣсѣ моемъ СП 37.19 Срв. СЕ76b 22 аꙁъ къ бѹ воꙁьвахъ і гъ ѹслъша мѩ. вееръ ї ютро  полѹдъне повѣмъ. въꙁвѣщѫ ѣко ѹслꙑша гласъ моі СП 54.18 посъланъ бꙑстъ гаурлъ въꙁвѣсттъ вьсемѹ мрѹ съпасенꙗ С 244.6 М З А СК Е СП СЕ С Гр ἀπαγγέλλω ἐξαγγέλλω ἀναγγέλλω διαγγέλλω μηνύω δηλόω ἀναφέρω δῆλον ποιέω καταμηνύω вьꙁвѣстт Нвб възвестя ОА ВА Бот МлБТР ЕтМл БТР АР РБЕ