Исторически речник
въꙁвращат сѧ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
въꙁвращат сѧвъꙁвращаѭ, въꙁвращаѫ, въꙁвращаѧ, въꙁвращаювъꙁвращаш, въꙁвращаеш, въꙁвращаашвъꙁвращатъ, въꙁвращаетъ, въꙁвращаатъ, въꙁвращать, въꙁвращаеть, въꙁвращаать, въꙁвращат, въꙁвращает, въꙁвращаатвъꙁвращамъ, въꙁвращаемъ, въꙁвращаамъ, въꙁвращамь, въꙁвращаемь, въꙁвращаамь, въꙁвращам, въꙁвращаем, въꙁвращаам, въꙁвращамо, въꙁвращаемо, въꙁвращаамовъꙁвращате, въꙁвращаете, въꙁвращаате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
въꙁвращаѭтъ, въꙁвращаѫтъ, въꙁвращаѧтъ, въꙁвращаютъ, въꙁвращаѭть, въꙁвращаѫть, въꙁвращаѧть, въꙁвращають, въꙁвращаѭт, въꙁвращаѫт, въꙁвращаѧт, въꙁвращаютвъꙁвращавѣ, въꙁвращаевѣ, въꙁвращаавѣвъꙁвращата, въꙁвращаета, въꙁвращаатавъꙁвращате, въꙁвращаете, въꙁвращаатевъꙁвращавъꙁвраща
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
въꙁвращамъ, въꙁвращамь, въꙁвращамвъꙁвращатевъꙁвращавѣвъꙁвращатавъꙁвращахъ, въꙁвращахь, въꙁвращахвъꙁвраща
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
въꙁвращавъꙁвращахомъ, въꙁвращахомь, въꙁвращахом, въꙁвращахмꙑвъꙁвращастевъꙁвращашѧ, въꙁвращашѫ, въꙁвращаша, въꙁвращаше, въꙁвращахѫвъꙁвращаховѣвъꙁвращаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
въꙁвращастевъꙁвращаахъ, въꙁвращахъ, въꙁвращаахь, въꙁвращахь, въꙁвращаах, въꙁвращахвъꙁвращааше, въꙁвращашевъꙁвращааше, въꙁвращашевъꙁвращаахомъ, въꙁвращахомъ, въꙁвращаахомь, въꙁвращахомь, въꙁвращаахом, въꙁвращахомвъꙁвращаашете, въꙁвращашете, въꙁвращаасте, въꙁвращасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
въꙁвращаахѫ, въꙁвращахѫ, въꙁвращаахѹ, въꙁвращахѹвъꙁвращааховѣ, въꙁвращаховѣвъꙁвращаашета, въꙁвращашета, въꙁвращааста, въꙁвращаставъꙁвращаашете, въꙁвращашете, въꙁвращаасте, въꙁвращасте
въꙁвращат сѧ -въꙁвращаѭ сѧ -въꙁвращаш сѧ несв 1. Връщам се, завръщам се ꙇ вьс пршедъше народ на поꙁорь сь. вдѧште бꙑваѭштаа. бѭште пръс своѩ въꙁвраштаахѫ сѧ М Лк 23.48 З А ꙇ коньавъшемъ дън въꙁвраштаѭштемъ сѧ мъ. оста отрокъ с въ мѣ М Лк 2.43 З А СК ѹтро же въꙁвращаѧ сѧ въ градъ въꙁлака ЗI Мт 21.18 да не бѫдемъ ѣко тѣло сольно. ѣко жена лотова. л ѣко песъ на своѩ бльвотнꙑ въꙁвращаѩ сѧ СЕ 91а 6  т ꙁѣло вѣтрꙑ  вльнам мьм въꙁвраштаахѫ сꙙ въспꙙть.  бѣдно мъ бѣаше С 151.14—15 посъла бо агꙿг҄ела свого съ вꙑсотъ небесъскꙑхъ съхрант ѭ.  се сто  прѣсто мѫшт дѣвъство въꙁвраштатъ сꙙ вдѣт ѫꙁꙑ моѧ С 4.25 2. Възвръщам се [към определен начин на живот, убеждения, религия и под.] пае же вꙿсего стово естъ покаане. еже едноѭ отъстѫпвъше отъ грѣхъ. къ томѹ не въꙁвращат сѧ. къ нмъ СЕ 70а 6—7 слⷡ҇о оѳ блаⷤ҇го ефреⷨ҇ ѣко вьꙁвращаете сѧ вьспѧть еже е(с)тъ на ѩꙁьнаѣ дѣла. ѣко не подобаетъ грат ѣкоже  правла стхъ оць глⷮ҇ѭ  ѣкоже ходѧ съ долослѹжтелемь матъ ѧсть Р II 2.17 ѣкоже  бжсьнꙑ апⷪ҇лꙿ глⷮ҇е. вѣсте л браⷮ҇ѣ любмаа како въꙁвращаете сѧ вьспѧть.  паⷦ҇ пеете сѧ творт ѩꙁьскаѣ всѣ Р II 2.28—29 Изч М З А СК СЕ С Р Гр ὑποστρέφω παλινδρομέω στρέφομαι вьꙁвращат сѧ въꙁвраштат сѧ Вж. при въꙁвращат Нвб