Речник на Патриарх Евтимий
архерество  
архерество ср (3) Достойнство на архиерески сан, архиерейство. Ꙗкоже мен егѡ по въсѫдꙋ ѻбносмо быт • же ꙁа прѣмнѡгыѫ егѡ дѡбрѡдѣтѣл, на архїерества прѣстѡлъ въꙁвеⷣнъ быⷭ Петк 76v.4 вѣс прⷣѣстателꙿства врѣме єлко тежꙿко. вѣс архїерества ѻпасство. вѣс бѡ добрѣ правт направлꙗт аще хощеш наⷭ,  въ прстанще б͠жїхь хѻтѣнї ѻкръмт ИМ 174v.16 же  недостойнаго мене сѫдба м съмотренїа неꙁдреенным въ сїевелкое архїерейства прꙁвавы достоньствѡ МЕп 342.2